Menü Kapat

MAKİNE BAKIM VE ONARIMCISI KURSU

Fiyat Bilgisi Alınız

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
MAKİNE TEKNOLOJİSİ
MAKİNE BAKIM VE ONARIMCISI
MODÜLER PROGRAMI
(YETERLİĞE DAYALI)
İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ ………………………………………………………………………………………………………………………… 1
MAKİNE BAKIM VE ONARIMCISI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR………………………………… 3
MESLEK ELEMANI TANIMI………………………………………………………………………………………………. 3
GİRİŞ KOŞULLARI …………………………………………………………………………………………………………… 3
İSTİHDAM ALANLARI ……………………………………………………………………………………………………… 3
EĞİTİM‐ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI …………………………………………………………….. 3
EĞİTİMCİLER…………………………………………………………………………………………………………………. 3
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………………………………… 3
BELGELENDİRME …………………………………………………………………………………………………………… 3
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER………………………………………………………………………………………………. 4
EĞİTİM SÜRESİ………………………………………………………………………………………………………………. 4
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ………………………………………………………………………………….. 4
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR ………………………………………………………………… 4
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI………………………………………………………………………………….. 4
MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ ………………………………………………………………………………………… 5
MODÜL VE İÇERİKLERİ ……………………………………………………………………………………………………. 6
YETERLİK VE MODÜL TABLOSU……………………………………………………………………………………….. 6
2
MAKİNE BAKIM VE ONARIMCISI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
ALAN : MAKİNE TEKNOLOJİSİ
MESLEK : MAKİNE BAKIM VE ONARIMCISI
MESLEK SEVİYESİ :4. SEVİYE
MESLEK ELEMANI TANIMI
Endüstriyel üretim sektöründe kullanılan makinelerin kurulumunu
yapabilen, makinelerin arızalarını tespit ederek arızalarını gideren ve
makinelerin periyodik bakımlarını yapabilen kişidir.
GİRİŞ KOŞULLARI
1. İlköğretimi tamamlamış olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.
İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler;
1- Kalıpçılık sektöründe,
2- Makine imalat sektöründe istihdam edilebilir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde
eğitim verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için Makine Teknolojisi alanı standart
donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında Makine Teknolojisi alanında eğitim almış ve
tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Makine Teknolojisi alanında
sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.
BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin
yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
3
• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin
aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler
mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek
istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak
kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi
alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak
alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.
EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 1920/1408 saat olarak
planlanmıştır. Bu süreye 440/224 saatlik Mesleki Gelişim Modülleri ile 864
saatlik Mesleki Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler
uygulanır.
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve
planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, sanayi
odaları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
4
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı
tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
uygulamaları yapılır.
2. Her merkez, 864 saatlik Mesleki Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak
mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak
modüllerden oluşturur. Mesleki uygulamalar, modüllerdeki öğrenme
faalliyetlerinin uygulamalarından oluşur.
MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine
yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi
yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi
gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden
beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da
kullanılabilecektir.
KAZANDIRILAN YETERLİKLER DERSİN MODÜLLERİ SÜRE
1 Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili
iletişim kurmak ve sürdürmek Sosyal Hayatta İletişim 40/16
2 İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim
kurmak ve sürdürmek İş Hayatında İletişim 40/16
3
Türkçe’yi doğru konuşmak
Diksiyon-1 40/32
4 Diksiyon-2 40/32
5
Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek
ve kendini kişisel olarak sürekli
geliştirmek
Kişisel Gelişim 40/16
6
İşletme, finansman, pazarlama,
reklam, satış, iş hukuku, kariyer
gelişimi ve iş kurma becerileri
kazanmak
Girişimcilik 40/24
7 Çevreye karşı duyarlı olmak ve
çevreyi korumak Çevre Koruma 40/16
8 Meslek etiği gereklerine uymak Meslek Etiği 40/16
9 İş yerinde plan, program ve iş
organizasyonu yapmak İş Organizasyonu 40/16
10 İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş
güvenliği önlemlerini almak İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 40/24
5
11 Temel düzeyde araştırma yapmak Araştırma Teknikleri 40/16
MODÜL VE İÇERİKLERİ
• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.
• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24,
40/32, 40/40 olarak yapılabilir.
• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve
uygulamalı tüm içeriği kapsar.
• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı
olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde
uygulamalar yapılabilir.
• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma
zorunluluğu yoktur.
• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.
• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre
kararı ile belirlenir.
NOT: Makine Bakım ve Onarımcısı Programı yeterlikler tablosu ve modülleri
aşağıda verilmiştir.
YETERLİK VE MODÜL TABLOSU
NO YETERLİKLER MODÜLLER SÜRE
1 Geometrik çizimler yapmak Geometrik Çizimler 40/32
2 Görünüş çıkarmak Görünüş Çıkarma 40/32
3 Ölçülendirme ve yüzey işlemleri
yapmak Ölçülendirme ve Yüzey İşlemleri 40/32
4 Kroki-perspektif ve yapım resmi
çizmek Kroki, Perspektif ve Yapım Resmi 40/32
5 Temel el işlemleri yapmak Temel El İşlemleri 40/32
6 Delme ve vidalama işlemleri yapmak Delme ve Vidalama İşlemleri 40/32
7
Temel tornalama işlemleri yapmak
Temel Tornalama İşlemleri 1 40/32
8 Temel Tornalama İşlemleri 2 40/32
9 Freze tezgahlarında hazırlık işlemleri
yapmak Temel Frezeleme İşlemleri 1 40/32
10 Temel Frezeleme yapmak Temel Frezeleme İşlemleri 2 40/32
11 Taşlama tezgahlarını ayarlamak ve
kullanmak Temel Taşlama İşlemleri 1 40/32
12 Temel taşlama yapmak Temel Taşlama İşlemleri 2 40/32
13 Temel modelleme yapmak Temel Modelleme İşlemleri 40/32
6
14 BilgisayardaTemel geometrik çizimler
yapmak Temel Geometrik Çizimler 40/32
15 Bilgisayarda Özellik ve Tanımlama
komutlarını kullanmak Özellik ve Tanımlama 40/32
16
Bilgisayarda yeterli Görünüş çizmek ve
ölçülendirme yapmak, çizim kütüphane
oluşturmak
Yeterli Görünüş Çizimi ve
Kütüphane 40/32
17 Makinelerin periyodik bakımını
yapmak Periyodik Bakım Talimatı 1 40/32
18 Makinelerin periyodik bakımını
yapmak Periyodik Bakım Talimatı 2 40/32
19 Sistemlerin periyodik kontrollerini
yapmak
Sistemlerin Periyodik Kontrolleri 1 40/32
20 Sistemlerin Periyodik Kontrolleri 2 40/32
21 Kaldırma ve taşıma araçlarını
kullanmak Kaldırma ve Taşıma Araçları 40/32
22 Arıza tespiti yapmak Arıza Tespiti 40/32
23
Arızalı makinenin onarımını yapmak
Arızalı Makine Bakımı 1 40/32
24 Arızalı Makine Bakımı 2 40/32
25
Elektrik ve elektronik sistemlerin
bakım ve onarımını yapmak
Elektrik ve Elektronik Sistemlerin
Bakım ve Onarımı 1 40/32
26 Elektrik ve Elektronik Sistemlerin
Bakım ve Onarımı 2 40/32
27 Elektrik ve Elektronik Sistemlerin
Bakım ve Onarımı 3 40/32
28 Elektrik ve Elektronik Sistemlerin
Bakım ve Onarımı 4 40/32
29 Hidrolik devre elemanları bakım ve
onarımını yapmak
Hidrolik Sistemlerin bakım ve
onarımı 40/32
30 Pnömatik devre elemanları bakım ve
onarımını yapmak
Pnömatik Sistemlerin bakım ve
onarımı 40/32
31
Makine ve ekipmanı kurmak
Makine Kurma 1 40/32
32 Makine Kurma 2 40/32
33
Standart makine elemanlarının ve dişli
çarkların yapım resimlerini çizmek ve
okumak
Standart Makine Elemanları 40/32
34 Dişli çarkların yapım resimlerini
çizmek ve okumak Dişli Çarklar 40/24
35 Makine parçalarının komple ve detay
resimlerini çizmek ve okumak
Komple ve Detay Resimleri
Çizmek 40/16
36 Bilgisayarda Üç Boyutlu Katı
modelleme yapmak Üç Boyutlu Katı modelleme 40/24
7
8
37 Bilgisayarda Üç Boyutlu Yüzey
modelleme yapmak Üç Boyutlu Yüzey Modelleme 40/24
38 Bilgisayarda montaj işlemleri yapmak Katıların Montajı ve Teknik
Resmini Alma 40/24
39 CNC torna tezgâhlarını ve kontrol
panellerini kullanmak CNC Torna Tezgâhları 40/24
40 CNC tornada
programlama yapmak CNC Tornada Programlama 40/24
41
CNC torna programını simülasyon ile
kontrol etme, alın, silindirik ve konik
tornalamayı programlama ve tornada
işlemek
CNC Torna İşlemleri 1 40/24
42 Bilgisayarda CAM programlarını
kullanmak
Tornada CAM Programı ile Çizim
ve Kesici Yolları
40/24
43 CAM tornalama yapmak CAM Programı ile Tornalama 40/24
44 CNC freze tezgâhlarını ve takımlarını
ayarlayıp kullanmak CNC Freze Tezgâhları 40/24
45 CNC frezede programlama yapmak CNC Frezede Programlama 40/24
46 CNC frezeleme işlemlerini yapmak CNC Freze İşlemleri 1 40/24
47 Bilgisayarda CAM programlarını
kullanmak
Frezede CAM Programı ile Çizim
ve Kesici Yolları
40/24
48 Bilgisayarda CAM frezeleme
işlemlerini yapmak CAM Frezeleme 40/24
TOPLAM 1920/1408
MESLEKİ UYGULAMALAR 864
MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ 440/224
GENEL TOPLAM 2496 Saat

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“MAKİNE BAKIM VE ONARIMCISI KURSU” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.