Menü Kapat

İNŞAAT DEMİR KALIP VE ÇATICI KURSU

Fiyat Bilgisi Alınız

T.C.
MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ
BETONARME DEMĠR, KALIP VE ÇATICI
MODÜLER PROGRAMI
(YETERLĠĞE DAYALI)

ÖN SÖZ ………………………………………………………………………………………………………………………… 1
BETONARME DEMİR, KALIP VE ÇATICI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR………………………… 3
MESLEK ELEMANI TANIMI………………………………………………………………………………………………. 3
GİRİŞ KOŞULLARI …………………………………………………………………………………………………………… 3
İSTİHDAM ALANLARI ……………………………………………………………………………………………………… 3
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI …………………………………………………………….. 3
EĞİTİMCİLER…………………………………………………………………………………………………………………. 3
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………………………………… 3
BELGELENDİRME …………………………………………………………………………………………………………… 4
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER………………………………………………………………………………………………. 4
EĞİTİM SÜRESİ………………………………………………………………………………………………………………. 4
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ………………………………………………………………………………….. 4
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR ………………………………………………………………… 5
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI………………………………………………………………………………….. 5
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ ……………………………………………………………………………………… 5
MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ ………………………………………………………………………………………… 5
MODÜL VE İÇERİKLERİ……………………………………………………………………………………………………. 6
YETERLİK VE MODÜL TABLOSU……………………………………………………………………………………….. 7
3
BETONARME DEMĠR, KALIP VE ÇATICI PROGRAMINA ĠLĠġKĠN
AÇIKLAMALAR
ALAN : ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ
MESLEK :BETONARME DEMĠR, KALIP VE ÇATICI
MESLEK SEVĠYESĠ : 4
MESLEK ELEMANI TANIMI
Betonarme Demir,Kalıp ve Çatıcı, projedeki ölçü ve şekillerde demir
hazırlama,kalıp üzerine döşeme ve bağ atma işlemlerini,kendi başına ve belirli
bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
GĠRĠġ KOġULLARI
1. İlköğretimi tamamlamış olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.
ĠSTĠHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler İnşaat Teknolojisi
Alanında;
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Yapı- İnşaat sektöründe;
Betonarme inşaat şantiyeleri,Yapı elemanları üretim tesisleri vb. yerlerde
çalışabilirler.
EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde
eğitim verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için İnşaat Teknolojisi alanı standart donanımları
ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
EĞĠTĠMCĠLER
1. Programın uygulanmasında İnşaat Teknolojisi alanında eğitim almış ve
tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde İnşaat Teknolojisi alanında sektör
deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.
4
BELGELENDĠRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin
yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
 Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
 Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin
aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler
mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilirler.
 Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
 Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
 Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek
istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
 Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak
kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
YATAY VE DĠKEY GEÇĠġLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi
alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak
alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.
EĞĠTĠM SÜRESĠ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 1720/1248 saat olarak
planlanmıştır. . Bu süreye 440/224 saatlik Mesleki Gelişim Modülleri ile 864
saatlik Mesleki Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETĠM YÖNTEM VE TEKNĠKLERĠ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler
uygulanır.
5
Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILACAK KURUM VE KURULUġLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve
planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, inşaat
firmaları ve meslek elemanları ile işbirliği yapılarak yönlendirilir.
ÖĞRENCĠ/KURSĠYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı
tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM FAALĠYETLERĠ
1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
uygulamaları yapılır.
2. Her merkez, 864 saatlik Mesleki uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak
mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak
modüllerden oluşturur.Mesleki uygulamalar, modüllerdeki öğrenme
faaliyetlerinin uygulamalarından oluşur.
MESLEKĠ GELĠġĠM MODÜLLERĠ
1. Öğrenci/Kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine
yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi
yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi
gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden
beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Mesleki gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün mesleki gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Mesleki gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da
kullanılabilecektir.
KAZANDIRILAN YETERLĠKLER DERSĠN MODÜLLERĠ SÜRE
1
Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili
iletişim kurmak ve sürdürmek Sosyal Hayatta İletişim 40/16
2
İş hayatında sağlıklı ve etkili
iletişim kurmak ve sürdürmek İş Hayatında İletişim 40/16
3 Türkçeyi doğru konuşmak Diksiyon-1 40/32
6
4 Diksiyon-2 40/32
5
Mesleği ile ilgili gelişmeleri
izlemek ve kendini kişisel
olarak sürekli geliştirmek
Kişisel Gelişim 40/16
6
İşletme, finansman, pazarlama,
reklam, satış, iş hukuku, kariyer
gelişimi ve iş kurma becerileri
kazanmak
Girişimcilik 40/24
7
Çevreye karşı duyarlı olmak ve
çevreyi korumak Çevre Koruma 40/16
8 Meslek etiği gereklerine uymak Meslek Etiği 40/16
9
İş yerinde plan, program ve iş
organizasyonu yapmak İş Organizasyonu 40/16
10
İşçi sağlığı mevzuatına uymak
ve iş güvenliği önlemlerini
almak
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 40/24
11 Temel düzeyde araştırma
yapmak Araştırma Teknikleri 40/16
MODÜL VE ĠÇERĠKLERĠ
 Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.
 Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24,
40/32, 40/40 olarak yapılabilir.
 Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve
uygulamalı tüm içeriği kapsar.
 Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı
olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde
uygulamalar yapılabilir.
 Kursiyer/Öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma
zorunluluğu yoktur.
 Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.
 Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı
ile belirlenir.
NOT: Betonarme Demir, Kalıp ve Çatıcı programı yeterlikler tablosu ve
modülleri aşağıda verilmiştir.
7
YETERLĠK VE MODÜL TABLOSU
NO YETERLĠKLER MODÜLLER SÜRE
1
Matematiksel temel işlemleri, ondalık,
kesirli, oran-orantı, trigonometri
hesaplarını yapmak.
Temel İşlemler (İnşaat) 40/16
2
Üçgen ve ölçü birimlerinin hesaplarını
yapmak. Bağıntılar 40/16
3 Ölçek ve çevre hesaplarını yapmak. Ölçü ve Ölçekler 40/24
4
Alan, hacim ve fiziksel hesapları
yapmak. Geometrik Hesaplar 40/16
5 Bina aplikasyon yapmak Aplikasyon 40/16
6 Blokaj ve grobeton yapmak Beton 1 40/32
7 Ahşaba İşlem Yapmak Ahşap 40/16
8 Demiri donatıya hazırlamak Betonarme Demir 40/32
9
Norm yazı, çizgi çeşitleri ve temel
geometrik çizimler yapmak. Geometrik Çizimler 40/32
10 İz Düşüm çizimleri yapmak. İz Düşüm 40/24
11 Cismin temel görünüşlerini çizmek. Temel Görünüşler 40/24
12
Perspektif ve kesitleri çizmek.
Perspektif 40/32
13 Kesitler 40/24
14 Keşif ve metraj yapmak. Malzeme Miktarı 40/32
15 Fiyat teklifi ve sözleşme yapmak. Fiyat ve Sözleşme 40/24
16 Hak ediş hazırlamak ve iş teslimatı
yapmak. Hak Ediş ve İş Teslimatı 40/24
17 Betonarmeye hazırlık yapmak. Betonarmeye Hazırlık 40/32
18 Demiri işlemek. Demiri İşleme 40/32
19 Donatıyı hazırlamak Donatıyı Hazırlama 40/32
20 Demirlerin takviye ve bakımını
yapmak.
Donatı Takviyesi ve Araç
Bakımı 40/32
21 Çeliklerin ek ve bağlamalarını çizmek. Çelikleri Ekleme ve
Bağlama Çizimi 40/32
22 Donatı elemanlarını çizmek. Donatı Elemanları Çizimi 40/32
23
Donatı çizimi yapmak.
Donatı Çizimi 1 40/32
24 Donatı Çizimi 2 40/32
25 Donatı Çizimi 3 40/32
26 Donatı Çizimi 4 40/32
8
27 Merdiven plan ve donatısını çizmek Merdiven Planı ve Donatı
Çizimi 40/32
28 Çatı öncesi hazırlık yapmak. Çatı Öncesi Hazırlık 40/32
29 Oturtma çatı yapmak. Aplikasyon ve Oturtma Çatı 40/32
30 Asma çatı yapmak. Asma Çatı 40/32
31 Çatı kaplaması yapmak. Kaplama ve Bakım 40/32
32 Kalıp öncesi hazırlık yapmak. Kalıp Öncesi Hazırlık 40/32
33 Hatıl ve lento kalıbı yapmak Ahşap Kalıp 40/32
34 Temel,kolon ve kiriş kalıbı yapmak. Kalıp Yapma 40/32
35 Döşeme ve merdiven kalıbı yapmak. Döşeme-Merdiven Kalıbı 40/32
36 Beton dökümü yapmak. Beton2 40/32
37
Kalıp sökerek bakımı yapmak
Kalıp Sökme 1 40/32
38 Kalıp Sökme 2 40/32
39
Çatı çizimi yapmak.
Çatı Çizimi-1 40/32
40 Çatı Çizimi-2 40/32
41 Çatı Kesit ve Detay Çizimi 40/32
42
Kalıp çizimi yapmak.
Kalıp Elemanları Çizimi 40/32
43 Kalıp Çizimi 40/32
TOPLAM 1720/1248
MESLEKĠ UYGULAMALAR 864
MESLEKĠ GELĠġĠM MODÜLLERĠ 440/224
GENEL TOPLAM 2336

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“İNŞAAT DEMİR KALIP VE ÇATICI KURSU” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.