Menü Kapat

PLASTİK ENJEKSİYON EĞİTİMİ

Fiyat Bilgisi Alınız

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
PLASTİK TEKNOLOJİSİ
ALANI
PLASTİK ENJEKSİYON TEKNİĞİ
GELİŞTİRME VE UYUM KURSU PROGRAMI
Ankara, 2017
ii
İ Ç İ N D E K İ L E R
PROGRAMIN ADI ……………………………………………………………………………………………………………………………………1
PROGRAMIN DAYANAĞI………………………………………………………………………………………………………………………….1
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI ……………………………………………………………….HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.
EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ…………………………………………………………………………..HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.
PROGRAMIN AMAÇLARI………………………………………………………………………………………………………………………….2
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR ……………………………..HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.
PROGRAMIN KREDİSİ………………………………………………………………………………………………………………………………3
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ…………………………………………………………………………………………………………………..3
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR ……………………………………….HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ ………………………………………………..4
BELGELENDİRME……………………………………………………………………………………………………………………………………….5
1
PROGRAMIN ADI
PLASTİK ENJEKSİYON TEKNİĞİ GELİŞTİRME VE UYUM KURSU
PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen,
Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki
ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve
Öğretim Programları” konulu kararı.
4. 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çalışanların İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli
olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.
a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,
b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,
c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde en az iki yıl çalışmış veya çalışıyor
olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Plastik Teknolojisi alan öğretmeni
olarak atananlar,
 öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek
nitelikte olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Plastik Teknolojisi alanına kaynak teşkil
eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,
3. Plastik Teknolojisi alanına kaynak teşkil eden yüksek öğretim kurumlarında görevli
öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
2
öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Plastik Enjeksiyon Tekniği Uyum kursu programını bitiren bireyin,
1. iş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği
sağlanması.
2. Genel plastikleri tanıması,
3. Plastik enjeksiyon makinesinin kısımlarını ve çalışma mantığını kavraması,
4. Plastik enjeksiyon kalıp tiplerini kavraması,
5. Kalıp elemanlarını tanıması,
6. Plastik enjeksiyon kalıplarında kullanılan sistemleri tanıması,
7. Plastik enjeksiyon ile kalıplamada oluşan hataları tespit edebilecek ve çözüm
yöntemlerini uygulaması amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Plastik Enjeksiyon Tekniği Uyum kursu programını bitiren bireylerin; Plastik
enjeksiyon işlemi için hazırlık yapma,plastik enjeksiyon makinelerinde üretim
yapma,Plastik enjeksiyon makinelerini devreye alarak çalıştırma,Üretim hatalarını
giderme bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin
fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama
yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun olanlarından
grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve
alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında
veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
6. Plastik Enjeksiyon Tekniği Uyum kursu programının amaçları, içeriği ve
kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin
kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
DEĞERLER
Kurallara Uyma
Sabır
3
Sorumluluk
Saygı
Yardımlaşma
Çalışkanlık
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile
kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun
belgelendirme yapılır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul edilen
‘’Meslek ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs programını
başarı ile tamamlayanlara 3 (üç ) kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde planlanmalıdır
Kurs süresi toplam 73 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama
sürelerini belirler.
PLASTİK ENJEKSİYON TEKNİĞİ UYUM KURSU
MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU
MODÜL ADI KAZANIM ÖĞRENME KAZANIMLARI SÜRE
ÇALIŞANLARIN İŞ
SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ
İş sağlığı ve güvenliği
kurallarını uygular.
 İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve
önemini açıklar.
 İş kazası ve meslek hastalıklarından
korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli
önlemleri alır.
 Tehlikelerden kaynaklanacak risklere
karşı gerekli önlemleri alır.
 Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.
16
Polimer
Malzemeler
Piyasada kullanılan
termoplastikleri paket
yazılarına göre ayırt
ederek istifleme işlemi
yapar.
 Piyasada kullanılan termo plastikleri paket
yazılarına göre ayırt eder.
 Plastik enjeksiyon, kurutma, plastik kırma
makinesinin çalışma mantığı kavrar.
 Plastik enjeksjiyon kalıp elemanlarını ve
kalıp sistemlerini ayırt eder.
 Plastik ürünün kalite kontrolünü ve ürüne
uygun istifleme işlemini yapar.
18
Plastik Enjeksiyon
Makineleri
Plastik Enjeksiyon,
kurutma, plastik kırma
makinesinde çalışır.
 Plastik enjeksiyon ünitelerini tanır.
 Plastik çeşidine göre makine ayarları
yapar.
 Plastik enjeksiyon, kurutma, plastik kırma
makinesinde çalışır.
 Plastik enjeksiyon makinesine kalıp
bağlama ve sökme işlemlerini yapar.
24
4
 Kalıp baskı sıcaklıklarını ayarlar.
Plastik Enjeksiyon
Kalıpları
Plastik enjeksiyon kalıp
tiplerine göre uygun
tezgah ve aparat seçimi
yapar.
 Plastik Enjeksiyon Kalıbını çalışma
sistemine göre hidrolik maça sıcak yolluk,
kalıp şartlandırıcı ve kalıp soğutma
sistemlerini kalıba adapta eder.
 Plastik enjeksiyon kalıp elemanlarının
değişimini yapar.
9
Plastik Ürün Kalite
Kontrolü
Plastik ürün kalite
kontrolü yapar.
 Plastik ürün üzerindeki hataları belirler.
 Plastik enjeksjiyon ile kalıplamada
oluşacak hatalara karşı önlem alır.
6
TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati): 73
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.
2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.
3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu
olmalıdır.
4. Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;
 Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri,
 Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
 Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 100 puan
üzerinden yapılır.
5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya
varsa ödev ya da projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik kısım
%40, uygulamalı kısım ise %60 olarak ile belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli
ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile
belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.
6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi
kullanılarak da yapılabilir.
7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki
sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ
Programın uygulama sürecinde;
1. Ders kitabı olarak Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu materyaller
kullanılmalıdır.
5
2. Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders
kitaplarının bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından
hazırlanan ders notları kullanılmalıdır.
3. Yararlanılacak kaynak araç-gereçlerin programın amaçlarını
gerçekleştirecek nitelikte öğretim, yöntem ve tekniklerine uygun olması
önem taşımaktadır.
4. Yararlanılacak araç ve gereçler:
 Kapalı ortam (sınıf, atölye, laboratuar),
 Akıllı tahta, projeksiyon,
 Hammadde çeşitleri, katkı maddeleri, mikser,
 Plastik enjeksiyon makinesi,
 Plastik enjeksiyon kalıpları,
 KKD
BELGELENDİRME
Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm
çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara
başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“PLASTİK ENJEKSİYON EĞİTİMİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.