Menü Kapat

TEMEL METAL ŞEKİLLENDİRME ELEMANI KURSU

Fiyat Bilgisi Alınız

METAL TEKNOLOJİSİ
TEMEL METAL ŞEKİLLENDİRME ELEMANI
MODÜLER PROGRAMI
(YETERLİĞE DAYALI)
İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ ………………………………………………………………………………………………………………………… 1
METAL ŞEKİLLENDİRME ELEMANI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR………………………………. 3
MESLEK ELEMANI TANIMI………………………………………………………………………………………………. 3
GİRİŞ KOŞULLARI …………………………………………………………………………………………………………… 3
İSTİHDAM ALANLARI ……………………………………………………………………………………………………… 3
EĞİTİM‐ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI …………………………………………………………….. 3
EĞİTİMCİLER…………………………………………………………………………………………………………………. 3
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………………………………… 3
BELGELENDİRME …………………………………………………………………………………………………………… 3
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER………………………………………………………………………………………………. 4
EĞİTİM SÜRESİ………………………………………………………………………………………………………………. 4
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ………………………………………………………………………………….. 4
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR ………………………………………………………………… 4
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI………………………………………………………………………………….. 4
EĞİTİM‐ÖĞRETİM FAALİYETLERİ ……………………………………………………………………………………… 5
MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ ………………………………………………………………………………………… 5
MODÜL VE İÇERİKLERİ ……………………………………………………………………………………………………. 6
YETERLİK VE MODÜL TABLOSU……………………………………………………………………………………….. 6
2
METAL ŞEKİLLENDİRME ELEMANI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
ALAN : METAL TEKNOLOJİSİ
MESLEK : TEMEL METAL ŞEKİLLENDİRME ELEMANI
MESLEK SEVİYESİ : 2. SEVİYE
MESLEK ELEMANI TANIMI
Temel soğuk şekillendirme, temel elektrik ark kaynağı, elektrik direnç
kaynağı, temel oksi-gaz kaynağı, temel sıcak şekillendirme yeterliklerini
uygulama becerisine sahip nitelikli kişidir.
GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.
İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Metal Teknolojisi
alanında ;
1. Makine Metal Sektöründeki Fabrikalarda ,
2. Metal İşleri Atölyeleri vb. yerlerde çalışabilirler.
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Halk Eğitimi Merkezleri, Meslek Eğitim Merkezleri ve sektördeki işletmelerde
eğitim verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için Metal Teknolojisi alanı standart donanımları
ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında Metal Teknolojileri alanında eğitim almış ve
tercihen sektör deneyimi olan, alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Metal Teknolojisi alanında sektör
deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.
BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin
yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
3
• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin
aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler
mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek
istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak
kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Eğitimin sonunda mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi
alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak
alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.
EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 1080/632 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler
uygulanır.
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve
planlama konularında, çevredeki üniversiteler, , sivil toplum örgütleri, Metal
Teknolojileri Alanında çalışan firmalar, ilgili meslek odaları ve öğrencinin
çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama
yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar meslek elemanları ile iş birliği
yapılarak yönlendirilir.
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı
tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
4
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
uygulamaları yapılır.
MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine
yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi
yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi
gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden
beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da
kullanılabilecektir.
KAZANDIRILAN YETERLİKLER DERSİN MODÜLLERİ SÜRE
1 Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim
kurmak ve sürdürmek Sosyal Hayatta İletişim 40/16
2 İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim
kurmak ve sürdürmek İş Hayatında İletişim 40/16
3
Türkçe’yi doğru konuşmak
Diksiyon 1 40/32
4 Diksiyon 2 40/32
5 Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve
kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek Kişisel Gelişim 40/16
6
İşletme, finansman, pazarlama, reklam,
satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş
kurma becerileri kazanmak
Girişimcilik 40/24
7 Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi
korumak Çevre Koruma 40/16
8 Meslek etiği gereklerine uymak Meslek Etiği 40/16
9 İş yerinde plan, program ve iş
organizasyonu yapmak İş Organizasyonu 40/16
10 İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş
güvenliği önlemlerini almak
İş Güvenliği ve İşçi
Sağlığı
40/24
11 Temel düzeyde araştırma yapmak Araştırma Teknikleri 40/16
5
MODÜL VE İÇERİKLERİ
• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.
• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24,
40/32, 40/40 olarak yapılabilir.
• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve
uygulamalı tüm içeriği kapsar.
• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı
olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde
uygulamalar yapılabilir.
• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma
zorunluluğu yoktur.
• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.
• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre
kararı ile belirlenir.
NOT: Temel Metal Şekillendirmeci Programı yeterlikler tablosu ve modülleri
aşağıda verilmiştir.
YETERLİK VE MODÜL TABLOSU
YETERLİKLER MODÜLLER SÜRE
1 Geometrik çizimler yapmak. Geometrik çizimler 40/32
2 Markalama yapmak Ölçme Kontrol ve
Markalama 40/32
3 Görünüş çıkarmak Görünüş çıkartma 40/32
4 Kroki Perspektif ve yapım Resmi
yapmak
Kroki Perspektif ve
Yapım Resmi 40/32
5 Ölçülendirme ve Yüzey İşlemleri
yapmak
Ölçülendirme ve Yüzey
İşlemleri 40/32
6 Şekil bozukluğuna uğramış
gereçleri doğrultmak Doğrultma 40/16
7 Malzemeleri el aletleri ile kesmek El ile Kesme 40/16
8 Eğe ile istenilen yüzeyleri elde
etmek Eğeleme 40/16
9 Eğme-bükme yapmak Eğme-Bükme 40/24
10 Matkapla delme ve havşa açma
işlemlerini yapmak Delme ve Havşa Açma 40/16
11 Kılavuz ve paftayla diş açmak Diş Açma 40/16
12 Perçinli birleştirme yapmak Perçinleme 4016
13 Yumuşak lehimleme yapmak Yumuşak Lehimleme 40/16
14 Sıcak çekme ile biçimlendirme
yapmak
Sıcak Çekme 40/32
6
7
15 Sıcak bükme, şişirme, köşe
çıkarma yapmak
Bükme-Şişirme 40/32
16
Sıcak boğma, burma yapmak Boğma-Burma 40/16
17 Oksi-gaz ile kaynak dikişi çekmek Oksi-Gaz ile Dikiş
Çekme 40/32
18 Oksi-gaz ile küt ek kaynağı
yapmak
Oksi-Gaz ile Küt Ek
Kaynağı
40/24
19 Oksi-gaz ile yatay köşe
kaynaklarını yapmak
Oksi-Gaz ile Köşe
Kaynağı
40/24
20
Oksi-gaz ile küçük çaplı boruların
ve profillerin yatayda kaynağını
yapmak
Oksi-Gaz ile Boru ve
Profillerin Kaynağı
40/24
21 Oksi-gaz ile kesme yapmak Oksi-Gaz ile Kesme 40/24
22 Elektrik ark kaynağı ile kaynak
dikişi çekmek Dikiş Çekme 40/24
23 Elektrik ark kaynağı ile küt ek ve
bindirme kaynağı yapmak
Yatayda Küt Ek ve
Bindirme Kaynağı
40/24
24 Elektrik ark kaynağı ile yatay
köşe kaynaklarını yapmak Yatayda Köşe Kaynağı 40/16
25
Elektrik ark kaynağı ile yatay
konumda kalın parçaların
kaynağını yapmak
Yatayda Kalın Parçaların
Kaynağı
40/24
26
Elektrik ark kaynağı ile küçük
çaplı boruların ve profillerin
yatayda kaynağını yapmak
Yatayda Boru ve Profil
Kaynağı
40/24
27
Elektrik direnç kaynağı ile sac ve
yuvarlak malzemelerin direnç
kaynağını yapmak
Elektrik Direnç Kaynağı 40/16
TOPLAM 1080/632

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“TEMEL METAL ŞEKİLLENDİRME ELEMANI KURSU” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.