Menü Kapat

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ

Fiyat Bilgisi Alınız

Kategoriler:

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI

İÇİNDEKİLER
PROGRAMIN ADI ……………………………………………………………………………………………………………………. 1
PROGRAMIN DAYANAĞI………………………………………………………………………………………………………….. 1
PROGRAMIN GİRİŞ KOŞULLARI…………………………………………………………………………………………………. 1
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ………………………………………………………………………………………………………….. 1
PROGRAMIN AMAÇLARI………………………………………………………………………………………………………….. 2
PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR………………………………………………………………… 2
PROGRAMIN KREDİSİ………………………………………………………………………………………………………………. 3
PROGRAMIN SÜRESİ VE İÇERİĞİ……………………………………………………………………………………………….. 3
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR…………………………………………………………………………. 4
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ………………………………. 4
BELGELENDİRME ……………………………………………………………………………………………………………………. 4
1
PROGRAMIN ADI
Kişisel Gelişim Kurs Programı

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1739 sayılı Millî Eğitim
Temel Kanunu,
2. 10. 07. 2018 Tarihli ve 30474 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (1 Numaralı Kararname),
3. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat
Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,
4. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın
Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
5. Talim ve Terbiye Kurulunun 02.01.2016 tarihli ve 3 sayılı kararı ile kabul edilen Ortaokul
İletişim ve Sunum Becerileri Dersi Öğretim Programı,
6. Talim ve Terbiye Kurulunun 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı kararıyla kabul edilen Mesleki ve
Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim
Programları.

PROGRAMIN GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okur-yazar olmak,
2. 13 yaşını tamamlamış olmak.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan ‘’Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye’’ göre atanan tüm alan öğretmenleri,
2. Öğretmen bulunmaması durumunda tüm alanlara atanabilecek nitelikte olanlar,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” göre tüm alanlara kaynak teşkil eden yükseköğretim
kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” göre tüm alanlara kaynak teşkil eden yükseköğretim
programları / fakülte mezunlarından kişisel gelişimle ilgili eğitim alanlar,
5. En az ön lisans mezunu olup, kişisel gelişimle ilgili olarak en az 360 ders saati eğitim aldığını
veya verdiğini belgelendirenler
öğretmen/eğitimci olarak görevlendirilir.

PROGRAMIN AMAÇLARI
Kişisel Gelişim Kursu’nu tamamlayan kursiyerin;
1. Bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerini tanıması,
2. Kendini geliştirme ilkelerini kavraması,
3. Kendin gelişimine ilişkin karar alabilmesi,
4. Kişisel gelişimine ilişkin uygulayabilme ve sonuçlandırabilme becerisini kazanması,
5. İletişim süreci içinde iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim
kurması,
6. Girişimci iş fikirleri ortaya koyarak, kendine uygun iş fikrini hayata geçirebilmesi,
7. Kendini geliştirmek için gerekli planlamayı yapabilmesi
amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli yönetici ve öğretmenler ile alan
uzmanlarının iş birliğinde hazırlanmıştır.
2. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer
kurumlarca açılan eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
3. Kişisel Gelişim Kursu Programı’nın amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan
bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
4. Programın uygulanmasında, içeriğe ve öğrenmeye uygun, bireyi aktif kılan, uygulamaya
yönelik öğretim yöntem ve stratejileri kullanılmalıdır.
5. Program süresince bireylerin merak uyandırma ve planlama, araştırma ve keşfetme,
çözümleme ve derinleştirme, paylaşma ve yaşantıya uygulama etkinliklerini
gerçekleştirmeleri sağlanarak bireyin öğrenmeye etkin katılımı sağlanmalıdır.
6. Programın uygulanmasında hayat boyu öğrenme kapsamında rehberlik hizmeti sunan
eğiticiler, kursiyerlerin kişisel ve mesleki nedenlerle yeterliliklerinin değişmesi ve gelişmesine
katkıda bulunacak bir rehber niteliğinde olmalıdır.
Değerler
Saygı
İyilik
Yardımlaşma
Doğruluk
Adalet
Vatan sevgisi
3

PROGRAMIN KREDİSİ
Genel kurs programlarında kredilendirilme yapılmamaktadır.
PROGRAMIN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde toplam 50 ders saatidir.
Sürelerin konulara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
KONULAR SÜRE
(Ders Saati)
Bireysel Gelişim 20
Mesleki Gelişim 30
TOPLAM 50
İÇERİK
1. BİREYSEL GELİŞİM
1.1. Bedensel Özellikler
1.2. Zihinsel Özellikler
1.3. Kişisel Özellikler
1.4. Kendini Tanıma
1.5. Kendini Geliştirme
1.6. Kendini Geliştirme Uygulamaları
2. MESLEKİ GELİŞİM
2.1. Etkin Problem Çözmek Becerileri
2.2. Proje Geliştirme Etkinlikleri
2.3. İletişim, Sunum ve İkna Becerileri
2.3.1. İletişim
2.3.2. Sunum
2.3.3. İkna Becerileri
2.4. Zamanı Verimli Kullanma
2.5. Stres Yönetimi
2.6. Kişisel Motivasyon
2.7. İş Hayatında İletişim ve Sosyal Uyum
2.8. İş Hayatında Mesleki Becerileri Geliştirme
4
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
1. Değerlendirme, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;
 Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetler,
 Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
 Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar,
100 puan üzerinden değerlendirilir.
2. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya varsa
ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı
veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun
başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.
3. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi
kullanılarak da yapılabilir.
4. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar,
durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ
Programın uygulama sürecinde;
1. Ders kitabı olarak, Millî Eğitim Bakanlığının yayımlamış veya tavsiye etmiş olduğu
materyaller kullanılmalıdır.
2. Programın uygulama sürecinde; kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri ve
kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda öğretmen/eğitimci tarafından
hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
3. Yararlanılacak kaynak araç-gereçlerin programın amaçlarını gerçekleştirecek nitelikte ve
öğretim yöntem ve tekniklerine uygun olması önem taşımaktadır.
BELGELENDİRME
Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenir

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.