Menü Kapat

KURUMSAL İLETİŞİM EĞİTİMİ

Fiyat Bilgisi Alınız

Kategoriler:

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI
KURUMSAL İLETİŞİM
GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ
KURS PROGRAMI
İÇİNDEKİLER
PROGRAMIN ADI………………………………………………………………………………………………………….1
PROGRAMIN DAYANAĞI……………………………………………………………………………………………….1
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI……………………………………………………………………………………..1
EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ…………………………………………………………………………………………………1
PROGRAMIN AMAÇLARI……………………………………………………………………………………………….2
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR ………………………………………………….2
PROGRAMIN KREDİSİ…………………………………………………………………………………………………..3
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ …………………………………………………………………………………….3
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR ………………………………………………………..4
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ……………..5
BELGELENDİRME…………………………………………………………………………………………………………5
PROGRAMIN ADI
Kurumsal İletişim Geliştirme ve Uyum Eğitimi
PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim
Temel Kanunu,
2. 14.09.2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 652 sayılı Millî Eğitim
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
3. 21.05.2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yaygın Eğitim
Kurumları Yönetmeliği,
4. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın
Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
5. Talim ve Terbiye Kurulunun 08.02.2011 tarih ve 10 sayılı “Meslekî ve Teknik Eğitim
Okul ve Kurumlarının 50 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim
Programlarında Değişiklik Yapılması” konulu kararı.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Kurumsal İletişim Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kurs Programı’nı bitiren bireyin,
1. Kurumsal iletişime temel yaklaşımları sıralayabilmesi,
2. Kurumsal iletişim sürecini ve kurumsal iklim kavramını tartışabilmesi,
3. Kurumsal iletişimde sözsüz iletişimi, çatışma kavramını ve halkla ilişkiler kavramlarını
açıklayabilmesi
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Kurumsal İletişim Geliştirme ve Uyum Eğitimi bir kişisel gelişim eğitimidir. Bir kurumun çeşitli
bölümleri arasında her türlü bilginin paylaşımını ve bu paylaşım süreci içinde kullanılan ileti
biçimini, teknik ve yöntemleri içermektedir. Bu kurs programı ile bireylerin bilinçli bir şekilde
kurumsal İletişim kavramlarına ve uygulamalarına hâkim olmaları ve bir işletmede bu
teknikleri uygulayarak işletmenin sürekliliğini sağlayabilmeleri amaçlanmaktadır.
2. Konuların öğretiminde ağırlıklı olarak mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve
teknikler uygulanır. Anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, araştırma, uygulama
yapma vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
3. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
4. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanları iş birliğinde hazırlanmıştır.
5. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer
kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
6. Kurumsal İletişim Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kurs Programı’nın amaçları, içeriği ve
kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin
kazandırılması ve bu yolla bireylerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Doğruluk ve dürüstlük
Yardımlaşma
Kurallara uyma
Ahlak
Duyarlılık
7. Program süresince bireylerin merak uyandırma, planlama, araştırma ve keşfetme,
çözümleme ve derinleştirme, paylaşma ve yaşantıya uygulama etkinliklerini
gerçekleştirmeleri sağlanarak bireyin öğrenmeye etkin katılımı desteklenmelidir.
8. Programın uygulanmasında rehberlik hizmeti sunan eğiticiler, kursiyerlerin kişisel
nedenlerle yeterliliklerinin değişmesi ve gelişmesine katkıda bulunacak bir rehber
niteliğinde olmalıdır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Genel kurs programlarında kredilendirilme yapılmamaktadır.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 24 (yirmi dört)
ders saatidir. Eğitim konuları ve süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
İÇERİK
1. Temel Eğitim,
1.1 Klasik yaklaşım,
1.1.1 Klasik yaklaşımın tarihi,
1.1.2 Klasik yaklaşım kuramcıları,
1.1.3 Klasik yaklaşım ilkeleri ve kavramları,
1.2 İnsan ilişkileri yaklaşımı,
1.2.1 Yaklaşımın tarihi gelişimi,
1.2.2 Yaklaşımın kuramcıları,
1.2.3 Yaklaşımın ilkeleri ve kavramları,
1.3 İnsan kaynakları yaklaşımı,
1.3.1 Yaklaşımın tarihi gelişimi,
1.3.2 Yaklaşımın kuramcıları,
1.3.3 Yaklaşımın ilkeleri ve kavramları,
1.4 Sistem yaklaşımı,
1.4.1 Yaklaşımın tarihi gelişimi ve kuramcıları,
1.4.2 Yaklaşımın ilkeleri ve kavramları,
1.5 Olasılık Yaklaşımı,
1.5.1 Yaklaşımın tarihi gelişimi ve kuramcıları,
1.5.2 Yaklaşımın ilkeleri ve kavramları,
2. Kurumsal İletişim Süreci,
Konular Süre
Temel Eğitim 8
Kurumsal İletişim Süreci Eğitimi 8
Kurumsal İletişim Kavramları Eğitimi 8
TOPLAM (Ders Saati) 24
2.1 Tek yönlü – çift yönlü iletişim,
2.1.1 Tek yönlü iletişim ve özellikleri,
2.1.2 Çift yönlü iletişim ve özellikleri,
2.2 Kurumsal iletişimle ilgili özellikler,
2.2.1 İletişimin kural temelli olması,
2.2.2 İletişimin kişiselliği,
2.2.3 İletişimin seriliği,
2.3 Kurumsal iklim kavramı,
2.3.1 Kurumsal iklim kavramı,
2.3.2 Destekleyici iklim kavramı,
2.3.3 İkili ilişkilerin önemi,
3. Kurumsal İletişim Kavramları Eğitimi,
3.1 Kurumsal iletişim ortamında çatışma,
3.1.1 Pozitif güç olarak çatışma,
3.1.2 Negatif güç olarak çatışma,
3.1.3 Çatışmanın nedenleri,
3.2 Kurumlarda sözsüz iletişim,
3.2.1 Vücut hareketlerinin anlamı,
3.2.2 Alan kullanımı,
3.2.3 Fiziksel özellikler,
3.2.4 Dil kullanımı,
3.2.5 Dokunma kavramı,
3.3 Kurumlarda halkla ilişkiler,
3.3.1 Kavram ve sorumluluklar,
3.3.2 Halkla ilişkiler etkinlikleri,
3.3.3 İmaj yaratma.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
1. Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmelidir.
• Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetler,
• Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
• Kursiyere kurs sonunda yapılan uygulamalı sınavlar,
100 puan üzerinden değerlendirilir.
2. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya
varsa ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin
puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun
başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.
3. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi
kullanılarak da yapılabilir.
4. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki
sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ
Programın uygulama sürecinde;
1. Ders kitabı olarak, Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu materyaller kullanılmalıdır.
2. Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders kitaplarının
bulunmaması durumunda öğretmen/eğitici tarafından hazırlanan ders notları
kullanılmalıdır.
3. Yararlanılacak kaynak araç-gereçlerin programın amaçlarını gerçekleştirecek nitelikte
öğretim, yöntem ve tekniklerine uygun olması önem taşımaktadır.
4. Yararlanabilecek kaynak araç-gereçler;
 Microsoft Office yazılımı,
 Bilgisayar,
 Klavye,
 Fare,
 Mouse pad,
 Kulaklık,
 Mikrofon,
 Hoparlör,
 İşletim sistemi,
 Ofis yazılımı,
 Yazıcı,
 Tarayıcı,
 Projeksiyon,
 Taşınabilir disk,
 CD/DVD,
 USB dönüştürücü,
 Faks,
 Fotokopi makinesi,
 Flash bellek,
 Kart okuyucu,
 Sabit disk,
 Güç kablosu,
 Uzatma kablosu,
 Grup priz,
 Çoklayıcı,
 USB veri kablosu,
 İnternet bağlantısı,
 Kablosuz modem,
 Kırtasiye malzemeleri.
BELGELENDİRME
Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“KURUMSAL İLETİŞİM EĞİTİMİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.