Menü Kapat

HASTA VE YAŞLI BAKIM EĞİTİMİ

Fiyat Bilgisi Alınız

PROGRAMIN ADI
Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi
PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
2. Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik
3. 5378 Sayılı Engelliler Kanunu
4. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 02/06/2016. tarih ve 51 sayılı kararı ile kabul
edilen, “Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik
Programı Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı Çerçeve Öğretim Programı”
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. En az okur-yazar olmak.
2. 17 yaşını tamamlamış olmak
3. Bu kurs programını almak için bedensel ve ruhsal bir engeli olmadığını
belgelendirmek
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esasları” göre atanan;
a) Sağlık Hizmetleri öğretmenleri
b) Hasta ve Yaşlı Hizmetleri öğretmenleri
2. Evde Bakım Hizmetleri alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi
olan meslek elemanları
3. Yaygın eğitim kurumları yönetmeliğine göre usta öğretici olarak
görevlendirileceklerden “Hasta ve Yaşlı Hizmetleri” alanında en az 4. Seviye
eğitim aldığını belgelendirenler.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi kursunu bitiren bireyin;
1. Etik ile ilgili kavram ve ilkeleri benimsemesi,
2. Kişisel bakımın önemini kavraması,
3. Besin öğeleri ve gruplarını ayırt etmesi,
4. Beslenme kuralları ve değişik durumlarda beslenme özelliklerini açıklaması,
5. Vücut mekaniğini koruma ve doğru kullanması,
6. Yaşlı ve Hastalarda Fizikse Aktivite ve Egzersizin önemini kavraması,
2
7. Engelli bireylere sunulan hizmetleri açıklaması,
8. Akıl ve ruh sağlığını korumanın öneminin farkında olması,
9. İlkyardımın temel kavramlarını, amaçlarını ve temel uygulamalarını
açıklaması,
10. Güvenli ilk yardım uygulaması için alınması gereken önlemleri ve önemini
açıklaması,
11. Akılcı ilaç kullanımını açıklaması,
12. Akılcı ilaç kullanımının öneminin farkında olması,
13. Ev kazaları ve alınacak önlemler hakkında bilgi sahibi olması,
14. Ağır hastalık ve vefat durumlarında yapılması gerekenler hakkında bilgi
sahibi olması,
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Kurs programı aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde düzenlenmiştir.
1. Bu kurs programında; evde bakıma ihtiyacı olan hastası veya yaşlısı bulunan
aile bireylerine bakım süreci ile ilgili farkındalık kazandırmak amaçlanmaktadır.
Bakımın ev ortamında başlatılması, sürdürülmesi, takibinin sağlanması ve
gerekli sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin alınabilmesi için sağlık
personelinden destek alma yollarını öğretmek; ayrıca sağlık personellerinin
bilgilendirmeleri doğrultusunda bakımları konusunda hasta ve yaşlıya yardımcı
olmaları hedeflenmektedir.
2. Ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
a) Anlatım, beyin fırtınası, soru-cevap, demonstrasyon, rol yapma yöntemleri
uygulanır.
b) Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
c) Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
d) Bireylerin aktif olarak katılımı sağlanır.
e) Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
f) Bireyler kendi kendini değerlendirebilir.
3) Konular basitten karmaşığa, kolaydan zora göre yer alacak şekilde
düzenlenmiştir.
4) Programın uygulanması sürecinde ders içi uygulamalar yaptırılacaktır. Ayrıca
bakıma ihtiyacı olan hasta ve yaşlıların evlerine bakımın nasıl verildiğini
gözlemlemek için ziyaretler düzenlenecektir.
5) Eğitimciler tarafından hasta ve yaşlılara verilecek bakımlara ilişkin örnekler
sunulacak ve kursiyerlere bakım uygulamaları yaptırılacaktır.
3
6) Kurs programı sonunda kursiyerler teorik ve uygulamalı sınava tabi
tutulacaktır.
7) Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında
uygulanır. Kurs programının amaçlarını yerine getirmek için gerekli donanımlar
ve ekipmanlar sağlanır, uygulamalar uygun ve yeterli bir ortamda yapılır.
8) Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
PROGRAMIN KREDİSİ
Genel kurs programlarında kredilendirilme yapılmamaktadır.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde toplam
160 ders saatidir.
İÇERİK;
1. ETİK
1.1. Etik kavramı
1.2. Etik ilkeler
1.3. İnsan Hakları
1.4. Hasta Hakları
1.5. Engelli Hakları
1.6. Engelli Bireylere Sunulan Hizmetler
1.7. Bakım Hizmetleri ile İlgili Başvurulacak Kurum ve Kuruluşlar
2. KİŞİSEL BAKIM
2.1. Hijyen Kuralları
2.2. Vücut Temizliği ve Önemi
2.3. Yaşlı ve Hastanın Günlük Bakım İhtiyaçları
2.3.1.El Ayak Bakımı
2.3.2.Ağız ve Diş Bakımı
2.3.3.Saç Bakımı
2.3.4.Cilt Bakımı
2.4. Yaşlı ve Hastalarda Kıyafet Değişimi
2.5. Yaşlı ve Hastalarda Boşaltım İhtiyacının Karşılanması ve Önemi
2.6. Yaşlı ve Hastalarda Vücut Temizliğinin Önemi
2.7. Yaşam Alanlarını Düzenleme
4
3. BESLENME
3.1. Besin Öğeleri ve Besin Grupları
3.2. Hastalık durumlarında Beslenme
3.2.1.Sindirim Sistemi hastalarında Beslenme ve Önemi
3.2.2.Böbrek Hastalarında Beslenme ve Önemi
3.2.3.Enfeksiyon Hastalarında Beslenme ve Önemi
3.2.4.Kalp Hastalarında Beslenme ve Önemi
3.2.5.Diabet Hastalarında Beslenme ve Önemi
3.2.6.Kanser Hastalarında Beslenme ve Önemi
3.2.7.Yanıklı Hastalarda Beslenme ve Önemi
3.3. Yaşlılarda Beslenme ve Önemi
4. VÜCUT MEKANİĞİ
4.1. Vücut Mekaniğini Koruma ve Doğru Kullanma
4.2. Yaşlı ve Hastaya Bakım Veren Kişinin Sırt ve Bel Sağlığı
5. AKTİVİTE VE EGZERSİZ
5.1. Fizikse Aktivite ve Egzersiz Arasındaki Fark
5.2. Yaşlı ve Hastalarda Fiziksel Aktivite ve Egzersizin Önemi
5.3. Yaşlı ve Hastalarda Uygulanabilecek Fiziksel Aktivite ve Egzersizler
6. ENGELLİ BİREYLERE BAKIM HİZMETLERİ
6.1. Engelli Hakları
6.2. Engelli Bireylere Sunulan Hizmetler
7. AKIL VE RUH SAĞLIĞI
7.1. Sağlıklı Yaşam İçin Akıl ve Ruh Sağlığının Önemi
7.2. Kişisel ve Çevresel Faktörlerin Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri
7.3. Akıl ve Ruh Sağlığını Koruma
7.4. Yaşlı ve Hastalarda Davranış Değişiklikleri ve Öneriler
8. İLKYARDIM
8.1. İlk Yardımla İlgili Temel Kavramlar
8.2. İlk Yardımın Amaçları ve Temel Uygulamaları
8.3. Olay Yerini Değerlendirme
8.4. Temel Yaşam Desteği
8.5. Solunum Yolu Tıkanmalarında İlk Yardım
5
8.6. Kanamalarda ve Şokta İlk Yardım
8.7. Yaralanmalarda İlk Yardım
8.8. Göze, Kulağa ve Buruna Yabancı Cisim Kaçması Durumunda İlk Yardım
8.9. Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlk Yardım
8.10. Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım
8.11. Bilinç Kaybı, Nedenleri ve İlk Yardım
8.12. Zehirlenmelerde İlk Yardım
8.13. Hayvan Isırma ve Sokmalarında İlk Yardım
8.14. Hasta veya Yaralı Taşımanın Kuralları ve Teknikleri
9. AKILCI İLAÇ KULLANIMI
9.1. Yaşlı ve Hastalarda İlaç Takibi ve Önemi
9.2. Akılcı İlaç Kullanımı Kavramı
9.3. Akılcı İlaç Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar
9.4. Akılcı İlaç Kullanımında Yaşlı ve Hasta Yakınlarının Bilmesi Gerekenler
10. EV KAZALARI VE ALINACAK ÖNLEMLER
10.1. Yaşlı ve Hastaların Sık Maruz Kaldıkları Ev Kazaları
10.2. Yaşlı ve Hastaların Ev Kazalarından Korunması İçin Yapılacaklar
10.3. Yaşlı ve Hastaların Ev Kazasına Maruziyeti Sonrası Yapılacaklar
11. AĞIR HASTALIK VE VEFAT DURUMU
11.1. Ölüm Kavramı
11.2. Evde Ölüm Durumunda Yapılması Gerekenler
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Kursun amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı ölçülecektir.
2. Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.
3. Değerlendirme; teorik ve uygulamalı olarak yapılmalıdır.
4. Teorik değerlendirme, programın tüm amaçlarının kazanılıp kazanılmadığını
ölçecek şekilde yapılmalıdır.
5. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılmalı ve sınav başarısı Yaygın Eğitim
Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmelidir.
6
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇGEREÇLERİ
1) Programın uygulama sürecinde; kaynak ders kitapları, kaynak ders kitaplarının
bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders
notlarından yararlanılabilir.
2) Yararlanılacak kaynak araç-gereçler; Video, fotoğraf, eğitim tahtası,
barkovizyon, slayt.
BELGELENDİRME
Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“HASTA VE YAŞLI BAKIM EĞİTİMİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.