Menü Kapat

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM EĞİTİMİ

Fiyat Bilgisi Alınız

Stok kodu: 1045

PROGRAMIN ADI
Güzellik ve saç bakım eğitimi

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 29.06.2001 tarihli ve 4702 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu.
2. “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.”
3. 24.11.2016 tarih ve 29898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
(24.11.2016-29898 Mükerrer) Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ekindeki 16UMS0558-3 referans kodlu Cilt Bakım Uygulayıcısı-Seviye 3-Ulusal Meslek Standardı
4. 21.03.2012 tarih ve 28240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
(21.03.2012-28240 Mükerrer) Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ekindeki 11UMS0179-3 referans kodlu Makyaj Uygulayıcısı-Seviye 3-Ulusal Meslek Standardı
5. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/04/2016 tarih ve 19 sayılı“Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı” Kararı.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. İlkokul mezunu olmak.
2. 14 yaşını tamamlamış olmak.
3. Sağlık durumu kurs programının öğrenimine elverişli olmak.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre; Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri
• Alan öğretmeni olarak atananlar,
• Öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
2.Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği, Saç ve Güzellik Uygulamaları alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları.
3. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
4. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında asgari dördüncü seviyede eğitim almış olanlar,
5. Asgari ortaöğretim kurumu mezunu olmak şartıyla cilt bakımı ve makyaj ile ilgili mesleklerde en az 10 yıl meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler,öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.

PROGRAMIN AMAÇLARI

Cilt Bakımı ve Temel Makyaj kurs programını tamamlayan bireyin,
1. İskelet ve kasların yapı ve işlevlerini ayırt etmesi,
2. Vücut sistemlerinin yapı ve işlevlerini ayırt etmesi,
3. Besin ögelerini ve gruplarını ayırt etmesi,
4. Yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri doğrultusunda sağlıklı beslenmeyi ayırt etmesi,
5. Kişisel hijyenini sağlayarak iş öncesi hazırlıklarını yapması,
6. Hijyen kurallarına uygun olarak salon hazırlığı ve hijyenini sağlaması,
7. Müşteriyi kurallara uygun karşılaması ve uğurlaması,
8. Tekniğe uygun olarak cilt analizi yapması,
9. Tekniğe uygun olarak dekolte ve yüze masaj uygulaması,
10. Cilt bakımı kozmetiklerini tedarik etmesi,
11. Yöntem ve tekniğine uygun olarak cilt temizliği ve bakımı yapması,
12. Yöntem ve tekniğine uygun olarak özel cilt bakımı uygulaması,
13. Temel çizim ve renklendirme teknikleri ile yüzey düzenlemeleri yapması,
14. Kaş ve kirpikleri hijyen kurallarına ve tekniğine uygun şekillendirmesi,
15. Makyaj kozmetiklerini ihtiyaç, kalite ve ekonomiklik ilkelerine uygun olarak tedarik etmesi,
16. Temel makyaj ilkelerini açıklaması,
17. Makyaj uygulama tekniklerine uygun olarak standart makyaj yapması,
18. Tüketici hakları mevzuatına uygun olarak satış hizmetlerini yürütmesi amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Bu kurs programında, cilt temizliği ve bakımı ile makyaj için gerekli olan cilde uygun ürünü seçebilen, hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde cilt temizliği, bakımı ve makyaj uygulamasına ilişkin olan hizmetleri kendi başına yürütebilen bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması,beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim
kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim
olanaklarından faydalanılabilir.
6. Cilt Bakımı ve Temel Makyaj kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
-Değerler
-Sorumluluk
-Temizlik
-İş Ahlakı
-Hoşgörü
-Nezaket
-Mahremiyete saygı
-Doğruluk ve dürüstlük
-Sabır
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9.Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun belgelendirme yapılır.

PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı Kararı ile Kabul edilen “Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları” doğrultusunda, kurs programını başarıyla tamamlayanlara 21 (yirmi bir) kredi verilir.

PROGRAMIN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 525 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.
CİLT BAKIMI VE TEMEL MAKYAJ KURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU

MODÜL ADI KAZANIM ÖĞRENME KAZANIMLARI SÜRE
İSKELET VE KASLARIN YAPI VE İŞLEVLERİ
İskelet ve kasların yapı ve işlevlerini ayırt eder.
-İskelet yapıyı ayırt eder.
– Kasların yapı ve işlevlerini ayırt eder.

VÜCUT SİSTEMLERİNİN YAPI VE İŞLEVLERİ
-Vücut sistemlerinin yapı ve işlevlerini ayırt eder.
– Duyu organlarının yapı ve işlevlerini ayırt eder.
– Dolaşım sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt eder.
-Solunum sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt eder.
-Sindirim sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt eder.
-Sinir sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt eder.
-Boşaltım sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt eder.
-Ürogenital sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt eder.
-Endokrin sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt eder.

BESİN ÖĞELERİ VE GRUPLARI
Yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin bilincinde olarak besin ögelerini ve gruplarını ayırt eder.
– Besin ögelerinin sağlıklı beslenmedeki öneminin bilincinde olarak besin ögelerini ayırt eder.
– Besin gruplarının sağlıklı beslenmedeki öneminin bilincinde olarak besin gruplarını ayırt eder.

SAĞLIKLI BESLENME KURALLARI
Yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri doğrultusunda sağlıklı beslenmeyi ayırt eder.
– Hijyen kurallarına uyarak kişisel bakım yapar.
– Yapacağı işe uygun farklı iş kıyafetlerini giyer.
– Hizmet sunarken fiziksel sağlığını korumak için vücut mekaniklerine uygun hareket eder.

KİŞİSEL HİJYEN
Hijyen kurallarını ve kıyafetin işe uygunluğunu dikkate alarak iş öncesi kişisel hazırlığını yapar.
– Hijyen kurallarına uyarak kişisel bakım yapar.
– Yapacağı işe uygun farklı iş kıyafetlerini giyer.
– Hizmet sunarken fiziksel sağlığını korumak için vücut mekaniklerine uygun hareket eder.

SALON HAZIRLIĞI VE HİJYENİ
İş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre uygun salon hazırlığı yaparak hijyeni sağlar.
– Hijyen kurallarına uyarak salon hijyenini sağlar.
– Çalışma ortamındaki araç-gereç ve malzemeyi kullanıma hazır hale getirir.
– Kuaför salonunu, temizliği ve araç gereçleri ile kullanıma hazır hale getirir.
– Cilt bakımı salonunu, temizliği ve araç gereçleri ile kullanıma hazır hale getirir.
– Makyaj odasını, temizliği ve araç gereçleri ile makyaj uygulamaları için hazır hale getirir.

MÜŞTERİ KARŞILAMA VE UĞURLAMA
Nezaket kurallarına uygun olarak müşteriyi karşılar ve uğurlar.
– Güler yüzle müşteriyi karşılar.
– Nezaket kurallarına dikkat ederek müşteriyi uğurlar.

CİLT ANALİZİ
Tekniğe uygun olarak olarak cilt analizi yapar.
– Cilt tipini belirlemek için tekniğe uygun olarak cilt yapısını analiz eder.
– Sağlık kurallarına uygun olarak cilt kozmetiklerinin alerji testini yapar.
– Kişisel hijyenine dikkat ederek muhtemel cilt problemlerini tespit eder.
DEKOLTE VE YÜZ MASAJI
Tekniğe uygun olarak dekolte ve yüze masaj uygular.
– Tekniğine uygun olarak dekolte ve yüze temizleme masajı uygular.
– Tekniğine uygun olarak dekolte ve yüze bakım masajı uygular.

CİLT BAKIM KOZMETİKLERİ
Cilt bakım kozmetiklerini ihtiyaç,kalite ve ekonomiklik ilkelerine uygun olarak tedarik eder.
– Cilt temizleyici kozmetiklerini kaliteye ve ekonomiklik ilkesine uygun tedarik eder.
– Cilt peelinglerini kaliteye ve ekonomiklik ilkesine uygun tedarik
eder.
– Cilt sıkıştırıcı kozmetikleri kaliteye ve ekonomiklik ilkesine uygun tedarik eder.
– Cilt maskelerini kaliteye ve ekonomiklik ilkesine uygun tedarik eder.
– Cilt nemlendirici kozmetikleri kaliteye ve ekonomiklik ilkesine uygun tedarik eder.
– Özel bakım kozmetiklerini kaliteye ve ekonomiklik ilkesine uygun tedarik eder.
– Tıraş kozmetiklerini kaliteye ve ekonomiklik ilkesine uygun tedarik
eder.

CİLT TEMİZLİĞİ VE BAKIMI
Tekniğine uygun olarak cilt temizliği ve temel cilt bakımı yapar.
– Cilt türüne uygun ürün ve cihazı seçer.
– Hijyen kurallarına dikkat ederek normal ve karma ciltlerin temizliği ve bakımını yapar.
– Hijyen kurallarına dikkat ederek kuru ve hassas ciltlerin temizliği ve bakımını yapar.
– Hijyen kurallarına dikkat ederek yağlı ve akneli ciltlerin temizliği ve bakımını yapar.
– Hijyen kurallarına dikkat ederek olgun cildin temizliği ve bakımını yapar.
– Hijyen kurallarına dikkat ederek cilt tipine uygun kür bakımı yapar.

ÖZEL CİLT BAKIMI TEKNİKLERİ
Tekniğine uygun özel cilt bakımı uygulaması ve 0.5 mm iğne uçlu dermaroller uygulaması yapar.
– İyontoforez cihazı ile cilde tekniğe uygun bakım uygular.
– Lifting cihazı ile cilde tekniğe uygun bakım uygular.
– Oksijen ile cilde tekniğe uygun bakım uygular.
– Ultrasonik peeling cihazı ile cilde tekniğe uygun bakım uygular.
– 0.5 mm iğne uçlu Derma-Roller aleti ile cilde tekniğine uygun bakım uygular.

TEMEL ÇİZİM VE RENKLENDİRME
Temel çizim ve renklendirme teknikleri ile yüzey düzenlemeleri yapar.
– Noktayı kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
– Çizgiyi kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
– Nokta ve çizgiyi birlikte kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
– Işığa dikkat ederek açık-koyu ile geometrik formları hacimlendirir.
– Açık-koyu ile hacim verilen geometrik formlardan yüzey   düzenlemesi yapar.
– Doğru renk tonlarını doğru yerlerde kullanarak renk çemberi yapar.
– Renk kontrastlıkları ile ilgili yüzey düzenlemeleri yapar.
– Kolaj tekniği ile yüzey düzenler.

KAŞ VE KİRPİK ŞEKİLLENDİRME
Kaş ve kirpikleri hijyen kurallarına ve tekniğine uygun şekillendirir.
– Kaş şekillendirme yöntemleri ile kaşları şekillendirir.
– Kaş ve kirpikleri tekniğe uygun boyar.

MAKYAJ KOZMETİKLERİ
Makyaj kozmetiklerini ihtiyaç, kalite ve ekonomiklik ilkelerine uygun olarak tedarik eder.
– Fondötenleri kalite ve ekonomiklik ilkesine uygun olarak tedarik eder.
– Yüz pudralarını kalite ve ekonomiklik ilkesine uygun olarak tedarik eder.
– Allıkları kalite ve ekonomiklik ilkesine uygun olarak tedarik eder.
– Göz makyajı kozmetiklerini kalite ve ekonomiklik ilkesine uygun olarak tedarik eder.
– Dudak boyalarını kalite ve ekonomiklik
ilkesine uygun olarak tedarik eder.
– Özel makyaj kozmetiklerini kalite ve ekonomiklik ilkesine uygun olarak tedarik eder.

TEMEL MAKYAJ İLKELERİ
Temel makyaj ilkelerini açıklar.
– Yüz anatomisini oval yüz anatomisine göre yüz anatomisi ile oval yüz anatomisini karşılaştırır.
– Makyaj için renkleri doğru oluşturmayı açıklar.
– Işık ve makyaj ilişkisini kompozisyona uygun olarak açıklar.

STANDART MAKYAJ
Makyaj uygulama tekniklerine uygun olarak standart makyaj yapar.
– Tekniğine uygun baz makyajı yapar.
– Tekniğine uygun dekolte makyajı yapar.
– Tekniğine uygun göz makyajı yapar.
– Tekniğine uygun olarak yanaklara allık uygular.
– Tekniğine uygun olarak dudaklara dudak kalemi ve ruj uygular.
– Cilt özelliklerini dikkate alarak makyaj sabitleyici kozmetik ürünü uygular.
– Cilde zarar vermeden makyajı temizler.

SATIŞ HİZMETLERİ
Tüketici hakları mevzuatına uygun olarak satış hizmetlerini yürütür.
– Müşteri özelliklerini belirler.
– Tüketici hakları mevzuatına uygun satış hazırlığı yapar.
– Satış tekniklerini kullanarak ürün satışı yapar.

TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati) 525
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR

1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.
2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.
3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.
4. Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;
– Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri,
– Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
– Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 100 puan üzerinden yapılır.
5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik kısım %40, uygulamalı kısım ise %60 olarak ile belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.
6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.

PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİ
Programın uygulama sürecinde;
1. Ders kitabı olarak Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu materyaller kullanılmalıdır.
2. Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders
kitaplarının bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notları kullanılmalıdır.
3. Yararlanılacak kaynak araç-gereçlerin programın amaçlarını
gerçekleştirecek nitelikte öğretim, yöntem ve tekniklerine uygun olması önem taşımaktadır.
4. Yararlanılacak kaynak araç-gereçler; aromatik yağlar, ayna çeşitleri, büyüteç çeşitleri, cilt bakımı sehpası, cilt bakımı yatağı, çöp kovası, dezenfektan ürünler, ecza dolabı, esansiyel yağlar, fırçalar, gazlı bez, havlu çeşitleri, kap çeşitleri, kişisel koruyucu donanımlar (eldiven, iş önlüğü, maske gibi), komedon pres aleti, krem çeşitleri (gündüz, gece, göz, güneşten koruyucu, gibi), lup, makas, maskeler (yüz), nemlendirici kozmetik ürünler, önlük çeşitleri, örtü çeşitleri, pamuk, peeling ürünleri (yüz) (enzim, granürlü, bitkisel, krem,vs.), saç bandı veya bonesi, serum, spatula, süngerler, tabure, temizleyiciler (yüz), terlik, tonikler, Atölye ortamı, Makyaj koltuğu, aynası, saç bandı, kaş fırçası, cımbız, kaş makası,
ip, pamuk, dezenfektan madde, tonikler, nemlendiriciler, işlem koltuğu,Boya kâsesi, kaş ve kirpik boyaları, hidrojen peroksit (10 volüm), hidrofil pamuk, vazelin, göz koruyucuları, boya çubukları, spatula, el aynası, makyaj temizleyici, kirpik perması araç gereçleri, göz çevresi kapatıcı ve aydınlatıcı, makyaj penuarı, göz farı,Göz kalemi,eyeliner,rimel, allık, allık fırçası, dudak kalemi, dudak fırçası, ruj, sabitleyici ürün, göz makyaj temizleyici,cilt makyaj temizleyici, pamuk, Makyaj Masajı ve Aynası,Temizleme Sütleri, Tonikler, Nemlendiriciler, Pamuk, Makyaj Önlüğü, Makyaj Malzemeleri, Fondöten, Pudra, Farlar, Kalemler, Eyeliner, Allık, Ruj, Dudak Kalemi, Makyaj Fiksatörü

BELGELENDİRME
Kursu başarı ile tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi, Not Döküm Çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM EĞİTİMİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.