Menü Kapat

HUKUK SEKRETERLİĞİ EĞİTİMİ

Fiyat Bilgisi Alınız

Stok kodu: 1048

HUKUK SEKRETERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HUKUK SEKRETERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
ALAN : BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK
MESLEK : HUKUK SEKRETERİ
MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE
MESLEK ELEMANI TANIMI
Hukuk Sekreteri; kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, büro
makinelerini kullanarak, büro yönetimi, büro içi ve dışı iletişimi sağlama,
yöneticinin günlük işlerini organize etme, belge hazırlama, dosyalama, dava
hizmetleri işlemlerini yürütme, toplantı ve seyahat organize etme bilgi ve
becerisine sahip nitelikli kişidir.
GİRİŞ KOŞULLARI
1. İlköğretimi tamamlamış olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.
İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Büro Yönetimi ve
Sekreterlik alanında;
1. Küçük veya büyük ölçekli işletmelerde,
2. Resmi ve özel kurumlarda,
3. Kendi işyerinde vb. yerlerde çalışabilirler.
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde
eğitim verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı standart
donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında, alanında eğitim almış ve tercihen sektör
deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Büro Yönetimi ve Sekreterlik
alanında sektör deneyimi olan meslek elemanlarından yararlanılabilir.
3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.
3
BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin
yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin
aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler
mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek
istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak
kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi
alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak
alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.
EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 1640/1168 saat olarak
planlanmıştır. Bu süreye 440/224 saatlik Meslekî Gelişim Modülleri ile 864
saatlik Meslekî Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler
uygulanır.
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve
planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, özel
işletmeler, kamu kurumları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak
yönlendirilir.
4
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı
tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
uygulamaları yapılır.
2. Her merkez, 864 saatlik Meslekî Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak
mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak
modüllerden oluşturur. Meslekî Uygulamalar, modüllerdeki öğrenme
faaliyetlerinin uygulamalarından oluşur.
MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine
yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi
yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi
gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden
beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da
kullanılabilecektir.
5
KAZANDIRILAN YETERLİKLER DERSİN MODÜLLERİ SÜRE
1 Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili
iletişim kurmak ve sürdürmek Sosyal Hayatta İletişim 40/16
2 İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim
kurmak ve sürdürmek İş Hayatında İletişim 40/16
3
Türkçe’yi doğru konuşmak
Diksiyon-1 40/32
4 Diksiyon-2 40/32
5
Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek
ve kendini kişisel olarak sürekli
geliştirmek
Kişisel Gelişim 40/16
6
İşletme, finansman, pazarlama,
reklam, satış, iş hukuku, kariyer
gelişimi ve iş kurma becerileri
kazanmak
Girişimcilik 40/24
7 Çevreye karşı duyarlı olmak ve
çevreyi korumak Çevre Koruma 40/16
8 Meslek etiği gereklerine uymak Meslek Etiği 40/16
9 İş yerinde plan, program ve iş
organizasyonu yapmak İş Organizasyonu 40/16
10 İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş
güvenliği önlemlerini almak İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 40/24
11 Temel düzeyde araştırma yapmak Araştırma Teknikleri 40/16
MODÜL VE İÇERİKLERİ
• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.
• Kazandırılacak yeterliliğe bağlı olarak her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32,
40/40 olarak yapılabilir.
• (+) işareti olan modül süreleri mevcut sürenin tekrarı anlamına gelir.
• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve
uygulamalı tüm içeriği kapsar.
• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında,
diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.
• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu
yoktur.
• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.
• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile
belirlenir.
NOT: Hukuk Sekreterliği Kurs Programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda
verilmiştir.
6
YETERLİK VE MODÜL TABLOSU
YETERLİKLER MODÜLLER SÜRE
1 Temel bilgisayar donanım ve
programlarını kullanmak Bilgisayar Kullanma 40/32
2 Bilgisayarda doküman hazırlamak Doküman Hazırlama 40/32
3 İletişim sürecini incelemek ve
iletişim türlerini kullanmak İletişim Süreci ve Türleri 40/24
4 Sosyal çevresi ile etkili iletişim
kurmak Sosyal Hayatta İletişim 40/32
5 İşyerinde etkili iletişim kurmak İş Hayatında İletişim 40/32
6 Telefonla iletişim kurmak Telefonla İletişim 40/32
7 Kişisel balkım yapmak Kişisel Bakım 40/24
8 Randevu ve konuk kabulü
programı yapmak Randevu ve Konuk Kabulü 40/32
9 İş planı yapmak İş Planı 40/24
10 Bilgisayarda metin dosyası
oluşturmak Kelime İşlemci 40/32
11 Bilgisayarda matematiksel ve
mantıksal dosya oluşturmak. Elektronik Tablo 40/32
12 Sunu oluşturmak Sunu 40/32
13 İnternet üzerinden bilgiye ulaşmak Bilgisayarla İletişim 40/32
14
Bilgisayarda yazı yazmak
F Klavye -1- 40/32
15 F Klavye -2- 40/32
16 Bilgisayarda resmi yazı
hazırlamak Yazı Biçimleme 40/32
17 Yabancı dilde dinlemek,
konuşmak, okumak ve yazmak
Yabancı Dil Kuralları 40/32
18 Yabancı Dilde İletişim 40/32
19 Büroyu çalışmaya uygun hâle
getirmek Büro Düzenleme 40/24
20 Toplantı organizasyonu yapmak Toplantı Organizasyonu 40/32
21 Seyahat organizasyonu yapmak Seyahat Organizasyonu 40/24
22 Problem çözmek Problem Çözme 40/24
23 Belge akışını izlemek Belge Akışı 40/32
7
8
24
Dosyalama ve takibini yapmak
Dosyalama Sistemi 40/24
25 Dosyalama Hareketleri 40/24
26
Arşivleme ve takibini yapmak
Arşivleme Sistemi 40/24
27 Arşivleme Hareketleri 40/24
28 Sunum yapmak Sunuş 40/32
29 Beden dili ile iletişim kurmak Beden Dili 40/32
30 Mesaj kanalları kullanarak
mesajlarını iletmek Yaratıcı Drama 40/32
31 Etkili iletişim kurmak Etkin İletişim 40/24
32 Sağlıklı iletişim kurmak Sağlıklı İletişim 40/32
33 Grup iletişimi kurmak Grup İletişimi 40/16
34 Örgüt iletişimi kurmak Örgüt İletişimi 40/16
35 Kaynakları taramak ve gözlem
yapmak
Kaynak Taraması ve
Gözlem 40/32
36 İşletmenin amaçlarını ve piyasa
şartlarını belirlemek İşletme ve Piyasa Şartları 40/24
37 Sergi ve fuarlarda firmayı temsil
edebilmek
Sergi ve Fuarlarda Firma
Tanıtımı
40/24
38
Yazışma ve iletişimin hukuk
terminolojisine uygun olmasını
sağlamak.
Hukuk Terminolojisi 40/32
39
Hukuk dosyalama sistemine
uygun dosyalama ve takibini
yapmak.
Hukuk Dosyalama Sistemi 40/32
40 Dava hizmetlerini yapmak Dava Hizmetleri 40/32
41
Anayasal haklarına ve
sorumluluklarına uygun
davranmak
Anayasal Hak ve
Sorumluluklar 40/24
TOPLAM 1640/1168
MESLEKÎ UYGULAMALAR 864
MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ 440/224
GENEL TOPLAM 2256 saat

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“HUKUK SEKRETERLİĞİ EĞİTİMİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.