Menü Kapat

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Fiyat Bilgisi Alınız

Kategoriler:

PROGRAMIN ADI
Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı
Millî Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul
edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders
Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı,
4. 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okur yazar olmak
2. 18 yaşını tamamlamış olmak
3. Sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak
EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre “Atölye ve Meslek
Dersi” öğretmeni olarak atananlar,
 Öğretmen bulunamaması durumunda atölye ve meslek dersi
öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
2. Mühendislik ve Teknoloji fakülteleri mezunları,
3. Mühendislik ve Teknoloji fakülteleri ile Meslek yüksek Okullarında görevli
öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
Öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
2
PROGRAMIN AMAÇLARI
Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,
1. Kalite Yönetim Sistemi tarihi gelişimini öğrenerek temel bilgilere sahip
olması,
2. Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyon yapısını oluşturabilmesi,
3. Kalite Yönetim Sistemi iç tetkik hakkında bilgi sahibi olması ve iç tetkik
yapabilmesi,
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri
yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve
sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Temelinde ürün ya da
hizmetin geçtiği tüm aşamalardaki talimatlar, görev ve sorumluluk tanımları
vb. ile belgelendirmesi, çalışanların eğitilmesi ve kalite konusunda
bilinçlendirilmesi ile kalitenin planlanan düzeyde en az kaynak kullanımıyla
korunması yatmaktadır. Bu kapsamda kalite ihtiyacına cevap vermek
amacıyla sektörel bazda ISO EN, OHSAS, İSG, SA, ISO/IEC, AS vb.
standartlar yayınlanmıştır.
2. Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi kurs programı, değişik iş kollarına yönelik
hazırlanmış kalite standartlarına uygun olarak eğitimi verilmesi amacıyla
geliştirilmiştir. Kurs program uygulanırken eğitimi verilecek alanın standardı
esas alınarak eğitim verilmelidir.
3. Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi kurs programı ile bireylerin bilinçli bir şekilde
Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarına hâkim olmaları ve bir işletmede
sistemi kurarak işlerliğini sağlayabilmeleri amaçlanmaktadır.
4. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması,
beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma,
uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun
olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
5. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri
ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
3
6. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim
kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun
ortamlarda uygulanır.
7. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim
olanaklarından faydalanılabilir
8. Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi kurs programının amaçları, içeriği ve
kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen
değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Doğruluk ve dürüstlük
Yardımlaşma
Kurallara uyma
Ahlak
Duyarlılık
9. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
10.Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı
ile kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
11.Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun
belgelendirme yapılır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı kararı
ile kabul edilen “Meslekî ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları” doğrultusunda,
kurs programını başarıyla tamamlayanlara 1 (bir) kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi
toplam 24 (yirmi dört) ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama
sürelerini belirler.
4
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ KURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN
TABLOSU
MODÜL ADI KAZANIM ÖĞRENME KAZANIMLARI SÜRE
KALİTE
YÖNETİMİNİN
TEMELLERİ
Kalite Yönetim
Sistemi temel bilgileri
açıklar.
 Kalite yönetim sistemi tarihi gelişimini
açıklar.
 Kalite yönetim sistemi terimlerini açıklar.
 Kalite yönetim sistemi prensiplerini
sıralar.
 Kalite yönetim sistemi maddelerini
listeler.
8
DOKÜMANTASYON
EĞİTİMİ
Kalite Yönetim
Sistemi
dokümantasyon
şartlarını açıklar.
 Çevre ve paydaş analizi kavramlarını
tanımlar.
 SWOT analizi yapar ve işletme içi
stratejik yol haritası hazırlar.
 Risk analiz yöntemleri ile yapılan
işlemler için risk analiz tablosu
oluşturur.
 Prosedür, talimat ve form oluşturma.
8
İÇ TETKİK EĞİTİMİ
Kalite Yönetim
Sistemi iç tetkik
yapmayı öğrenir.
 İç tetkik terimlerini açıklar.
 Tetkik programı oluşturur.
 Tetkik uygulamasını açıklar.
8
TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati): 24
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.
2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.
3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile
uyumlu olmalıdır.
4. Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;
 Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri,
 Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
 Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar,
100 puan üzerinden yapılır.
5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar
ve/veya varsa ödev-projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik
ve uygulamalı kısmın değerlendirmedeki ağırlığı kurs programının özelliğine
göre eğitici tarafından belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı
yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile
belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak
değerlendirilir.
5
6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim
teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı
derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇGEREÇLERİ
Programın uygulama sürecinde;
1. Ders kitabı olarak, Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu materyaller
kullanılmalıdır.
2. Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders kitaplarının
bulunmaması durumunda öğretmen/eğitici tarafından hazırlanan ders notları
kullanılmalıdır. Aynı zamanda Kalite Yönetim Sistemi Standardı esas
alınmalıdır. Bu standart, güncelliği açısından kontrol edilmelidir.
3. Yararlanılacak kaynak araç-gereçlerin programın amaçlarını
gerçekleştirecek nitelikte öğretim, yöntem ve tekniklerine uygun olması önem
taşımaktadır.
4. Yararlanabilecek kaynak araç-gereçler;
 Microsoft Office yazılımı
 Bilgisayar
 Klavye
 Fare
 Mouse pad
 Kulaklık
 Mikrofon
 Hoparlör
 İşletim sistemi
 Ofis yazılımı
 Yazıcı
 Tarayıcı
 Projeksiyon
 Taşınabilir disk
 CD/DVD
 USB dönüştürücü
 Faks
 Fotokopi makinesi
 Flash bellek
 Kart okuyucu
 Sabit disk
6
 Güç kablosu
 Uzatma kablosu
 Grup priz
 Çoklayıcı
 USB veri kablosu
 İnternet bağlantısı
 Kablosuz modem
 Kırtasiye malzemeleri
BELGELENDİRME
Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm
çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara
başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.