Menü Kapat

YÜZEY BOYAMA ELEMANI KURSU

Fiyat Bilgisi Alınız

T.C.
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ
YÜZEY BOYAMA ELEMANI
MODÜLER PROGRAMI
(YETERLĠĞE DAYALI)
ĠÇĠNDEKĠLER
ÖN SÖZ ………………………………………………………………………………………………………………………… 1
YÜZEY BOYAMA ELEMANI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR…………………………………………. 3
MESLEK ELEMANI TANIMI………………………………………………………………………………………………. 3
GİRİŞ KOŞULLARI …………………………………………………………………………………………………………… 3
İSTİHDAM ALANLARI ……………………………………………………………………………………………………… 3
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ……………………………………………………………. 3
EĞİTİMCİLER…………………………………………………………………………………………………………………. 3
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………………………………… 3
BELGELENDİRME …………………………………………………………………………………………………………… 3
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER………………………………………………………………………………………………. 4
EĞİTİM SÜRESİ………………………………………………………………………………………………………………. 4
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ………………………………………………………………………………….. 4
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR ………………………………………………………………… 4
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI………………………………………………………………………………….. 4
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ ……………………………………………………………………………………… 5
MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ ………………………………………………………………………………………… 5
MODÜL VE İÇERİKLERİ……………………………………………………………………………………………………. 6
YETERLİK VE MODÜL TABLOSU……………………………………………………………………………………….. 6
3
YÜZEY BOYAMA ELEMANI PROGRAMINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
ALAN : KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ
MESLEK : YÜZEY BOYAMA ELEMANI
MESLEK SEVĠYESĠ : 2.SEVĠYE
MESLEK ELEMANI TANIMI
Boyada renk elde etme,yüzey hazırlama, koruyucu uygulama, dolgu,
astarlama yapma, yapı , ahşap, metal ve plastik yüzeyleri boyama, elektrostatik
toz boya için yüzey hazırlama, elektrostatik toz boyama işlemi yapma, yaş boya
ve kuru boya özelliklerini kontrol etme, boya kusurlarını bulma ve giderme, ürün
ve atık depolama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
GĠRĠġ KOġULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.
ĠSTĠHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Kimya Teknolojisi alanı
altında sertifika programından mezun olan kursiyerler,sertifikalarının
kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda,
1. Boya fabrikaları,
2. İnşaat sektörü,
3. Ahşap sektörü vb. yerlerde çalışabilirler.

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki
işletmelerde eğitim verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için Kimya Teknolojisi alanı standart
donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
EĞĠTĠMCĠLER
1. Programın uygulanmasında alanı Kimya Teknolojisi alanında eğitim almış
olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Kimya Teknolojisi alanı alanındaki
meslek elemanlarından yararlanılabilir.
3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.
BELGELENDĠRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin
yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
4
 Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
 Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin
aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler
mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
 Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
 Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
 Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek
istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
 Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak
kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
YATAY VE DĠKEY GEÇĠġLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark
eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak
alandaki diğer dallar/meslekler arasında geçiş yapabilir.
EĞĠTĠM SÜRESĠ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 680/544 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETĠM YÖNTEM VE TEKNĠKLERĠ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler
uygulanır.
Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILACAK KURUM VE KURULUġLAR
. Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve
planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve meslek
elemanları ile işbirliği yapılarak yönlendirilir.
ÖĞRENCĠ/KURSĠYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı
tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM FAALĠYETLERĠ
Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
uygulamaları yapılır.
MESLEKĠ GELĠġĠM MODÜLLERĠ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine
yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi
yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi
gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden
beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Mesleki gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Mesleki gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da
kullanılabilecektir.
KAZANDIRILAN YETERLĠKLER DERSĠN MODÜLLERĠ SÜRE
1
Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili
iletişim kurmak ve sürdürmek Sosyal Hayatta İletişim 40/16
2
İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim
kurmak ve sürdürmek İş Hayatında İletişim 40/16
3
Türkçeyi doğru konuşmak
Diksiyon-1 40/32
4 Diksiyon-2 40/32
5
Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek
ve kendini kişisel olarak sürekli
geliştirmek
Kişisel Gelişim 40/16
6
İşletme, finansman, pazarlama,
reklam, satış, iş hukuku, kariyer
gelişimi ve iş kurma becerileri
kazanmak
Girişimcilik 40/24
7
Çevreye karşı duyarlı olmak ve
çevreyi korumak Çevre Koruma 40/16
8 Meslek etiği gereklerine uymak Meslek Etiği 40/16
9
İş yerinde plan, program ve iş
organizasyonu yapmak İş Organizasyonu 40/16
10 İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş
güvenliği önlemlerini almak İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 40/24
11 Temel düzeyde araştırma yapmak Araştırma Teknikleri 40/16
6
MODÜL VE ĠÇERĠKLERĠ
 Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.
 Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32,
40/40 olarak yapılabilir.
 Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve
uygulamalı tüm içeriği kapsar.
 Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında,
diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar
yapılabilir.
 Kursiyer/Öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu
yoktur.
 Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.
 Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile
belirlenir.
NOT: Yüzey Boyama Elemanı programı yeterlikler tablosu ve modülleri
aşağıda verilmiştir.
YETERLĠK VE MODÜL TABLOSU
NO YETERLĠKLER MODÜLLER SÜRE
1 Boyada renk elde etmek Boyada Renk 40/32
2
Boya araç gereç ve ekipmanlarını
kullanmak
Boyama Ekipmanları ve
Teknikleri 40/32
3 Yüzey hazırlama işlemleri yapmak Yüzey Hazırlama İşlemleri 40/32
4 Koruyucu uygulamak Koruyucu Uygulama 40/32
5 Dolgu yapmak Dolgu İşlemleri 40/32
6 Astarlama yapmak Astarlama 40/32
7 Yapı yüzeyleri boyamak Yapı Yüzeyleri Boyama 40/32
8 Ahşap yüzeyleri boyamak Ahşap Yüzeyleri Boyama 40/32
9 Metal yüzeyleri boyamak Metal Yüzeyleri Boyama 40/32
10 Plastik yüzeyleri boyamak Plastik Yüzeyleri Boyama 40/32
11 Elektrostatik toz boya için yüzey
hazırlamak
Elektrostatik Toz Boya İçin
Yüzey Hazırlama 40/32
12 Elektrostatik toz boyama işlemi
yapmak Elektrostatik Toz Boyama 40/32
13 Yaş boya özelliklerini kontrol etmek Yaş Boya Özellikleri 40/32
14 Kuru boya özelliklerini kontrol etmek Kuru Boya Özellikleri 40/32
15
Boya kusurlarını bulmak ve gidermek
Boya Kusurları 1 40/32
16 Boya Kusurları 2 40/32
17 Ürün ve atık depolamak Ürün ve Atık Depolama 40/32
TOPLAM 680/544

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“YÜZEY BOYAMA ELEMANI KURSU” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.