Menü Kapat

TEMEL ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİ

Fiyat Bilgisi Alınız

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
TEMEL ROBOTİK VE KODLAMA
KURS PROGRAMI
İÇİNDEKİLER
PROGRAMIN ADI ………………………………………………………………………………………….. 1
PROGRAMIN DAYANAĞI……………………………………………………………………………….. 1
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULU ………………………………………………………………………….. 1
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ ………………………………………………………………………………. 1
PROGRAMIN AMAÇLARI ……………………………………………………………………………….. 2
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR…………………………………… 2
PROGRAMIN KREDİSİ …………………………………………………………………………………… 3
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ……………………………………………………………………… 3
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR ………………………………………… 6
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİ 6
BELGELENDİRME…………………………………………………………………………………………. 7
1
PROGRAMIN ADI
Temel Robotik ve Kodlama Kurs Programı
PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 Tarihli ve 14574 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı
Millî Eğitim Temel Kanunu,
2. 10 Temmuz 2018 Tarihli ve 30474 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
(Kararname Numarası: 1)
3. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,
4. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen,
Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULU
1. Okuryazar olmak,
2. 10 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe
(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına
göre görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Bilişim
Teknolojileri;
a. Alan öğretmeni olarak atananlar;
b. Emekli alan öğretmenleri,
c. Alan öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
2. Bilişim Teknolojileri alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim
kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Bilişim Teknolojileri
alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları,
2
PROGRAMIN AMAÇLARI
Temel Robotik ve Kodlama Kurs Programı’nı başarı ile tamamlayan bireyin;
1. Robotu programlamada kullanılan merkezi işlem ünitesini (Akıllı tuğlayı)
bilmesi ve programlaması,
2. Robotun temel hareketlerini sağlayan motorlarını tanıması ve tasarımlarında
kullanması, hareket için gerekli programı yazması,
3. Robotun kontrol sistemini sağlayan ve akıllı sistemler tasarlamaya yarayan
sensörleri bilmesi ve kullanması,
4. Robotları kullanmak için gerekli programları yazmayı sağlayan yazılımın
arayüzünü bilmesi ve amacına uygun olarak kullanması,
5. Motor ve sensörlerinin Giriş/Çıkış bağlantılarını yapması,
6. Robot programlama yazılımında bulunan programlama bloklarını amacına
uygun olarak kullanması,
7. Robotuna motorlar takarak tasarlaması ve motorlara uygun program
bloklarını kullanması,
8. Robota Ultrasonik Sensör takması ve gerekli programlamayı robot
yazılımında yapması,
9. Gyro Sensörü takması ve gerekli programı yazması, açıya bağlı hareketleri
robotu ile gerçekleştirmesi,
10. Dokunma sensörünü kullanması ve programlayarak robotunu sensörlü olarak
hareket ettirmesi,
11. Robota Renk Sensörü takması ve gerekli programı yazması, sensör
kullanlamayı bilmesi, Renk sensörünü kullanarak çizgi takip eden robot
programını yapması
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Kurs Programı, alan uzmanları, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman ve alan
öğretmenleri iş birliğinde hazırlanmıştır.
2. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında
veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanabilir.
3. Temel Robotik ve Kodlama Kurs Programı’nın amaçları ve içeriği yoluyla; kursa
katılan bireylere, aşağıda tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve bu yolla
bireylerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
3
DEĞERLER
Kurallara Uyma
Saygı
Hoşgörü
Duyarlık
Doğruluk ve dürüstlük
Çalışkanlık
4. Program süresince, bireylerin merak uyandırma, planlama, araştırma, keşfetme,
çözümleme, derinleştirme, paylaşma ve yaşantıya uygulama etkinliklerini
gerçekleştirmeleri sağlanarak bireyin öğrenmeye etkin katılımı desteklenmelidir.
5. Programın uygulanmasında, rehberlik hizmeti sunan eğiticiler, bireylerin
yeterliliklerinin değişmesi ve gelişmesine katkıda bulunacak bir rehber niteliğinde
olmalıdır.
6. Öğrenme-öğretme etkinliklerinde katılımcı düzeyine, eğitim ortamına ve çevre
etkenlerine göre katılımcıları aktif kılan öğrenme-öğretme yöntem, teknik ve
stratejileri kullanılmalıdır. Seçilen tekniklerin bireysel ve kültürel farklılıklara sahip
bireylere hitap edebilecek yeterlilikte olmasına dikkat edilmelidir.
7. Konuların bireylere anlatımında içeriğe ve öğrenmeye uygun öğretim yöntem ve
stratejileri kullanılmalıdır.
8. Kurs içeriği uygulanırken fikir üretme teknikleri, sürekli geliştirme teknikleri,
problem analiz teknikleri, önerileri/nedenleri önceliklendirme teknikleri, karar
verme teknikleri, veri toplama, veri analizi ve değerlendirme teknikleri
kullanılmalıdır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Genel kurs programlarında kredilendirilme yapılmamaktadır.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 4 ders saati uygulanacak şekilde toplam 46 ders
saati olarak planlanmıştır. Sürelerin konulara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Konular Süre
(Ders Saati)
Robot, Robotik ve Algoritma 2
4
Robot Programlama Yazılımı 6
Akıllı Tuğla Bağlantıları ve Panel Kullanımı 4
Robotta Temel Hareketler ve Dönüşler 4
Medium Motor Uygulamaları 4
Ultrasonic Sensör Uygulamaları 4
Dokunmatik Sensör Uygulamaları 2
Gyro Sensör Uygulamaları 2
Renk Sensörü Uygulamaları 8
Akıllı Sistem Tasarlama 10
TOPLAM 46

İÇERİK:
1. ROBOT, ROBOTİK VE ALGORİTMA
1.1.Robot nedir?
1.2.Robotik Nedir?
1.3.Aloritma Nedir?
1.3.1.Günlük Hayattan Örnekler
1.4.Robot Yapımında Kullanılan Temel Mekanizmalar
1.4.1.Basit Makineler
2. ROBOT PROGRAMLAMA YAZILIMI
2.1.Robot Programlama Yazılımı Hakkında Bilgi
2.2.Robot Programlama Yazılımını Yükleme
2.2.1.Yazılım Ekran Bileşenlerini Keşfetme
2.2.2.Blokların Özelliklerini Tanıma
2.2.3.Her Blokta Bulunan Alt Seçenekleri Tanıma
2.3.Robot Setini Tanıma
2.3.1.Robot Setini Açma
2.3.2.Robot Parçalarını Tanıma
2.4.Robotta Kullanılan Motorları Tanıma
2.4.1.Medium Motor Özellikleri
2.4.2.Medium Motor Kullanımı
2.4.3.Large Motor Özellikleri
2.4.4.Large Motor Kullanımı
2.5.Robotta Kullanılan Sensörler
2.5.1.Ultrasonic Sensör Özellikleri
5
2.5.2.Dokunmatik Sensör Özellikleri
2.5.3.Gyro Sensör Özellikleri
2.5.4.Renk Sensörü Özellikleri
3. AKILLI TUĞLA BAĞLANTILARI VE PANEL KULLANIMI
3.1.Akıllı Tuğlayı Bağlama
3.2.Motorları Porta Bağlama
3.3.Sensörleri Porta Bağlama
3.4.Motorları Panelden Kontrol Etme
3.5.Sensörleri Panelden Kontrol Etme
4. ROBOTTA TEMEL HAREKETLER VE DÖNÜŞLER
4.1.Robot Tasarım Mekaniğini Öğrenme
4.2.Temel Robot (Driving Base) Yapımı
4.3.Büyük Motorların Kullanımı
4.4.Büyük Motolarda Temel Hareketler
4.4.1.Move Steering Program Bloğu İle İleri-Geri Hareketi Programı
4.4.2. Move Steering Program Bloğu İle Dönüş Hareketi Programı
4.4.3.Move Tank Program Bloğu İle Temel Hareket Programı
4.4.3.Move Tank Program Bloğu İle Dönüş Hareketi Programı
5. MEDIUM MOTOR UYGULAMALARI
5.1.Driving Base Robot Modeline Medium Motor Takma
5.2.Medıum Motor Programlama Uygulamaları Yapma
6. ULTRASONIC SENSOR UYGULAMALAR
6.1. Ultrasonik Sensör Özelliklerini Tanıma
6.2.Ultrasonic Sensörü Robota Takma
6.3.Ultrasonic Sensör Programlama Uygulamaları
6.3.1.Wait Blok Kullanımı
6.3.2.Loop Kullanımı
7. DOKUNMATİK SENSÖR UYGULAMALARI
7.1. Dokunmatik Sensör Özelliklerini Tanıma
7.2.Dokunmatik Sensörü Robota Takma
7.3.Dokunmatik Sensör Programlama Uygulamaları
7.3.1.Wait Blok Kullanımı
7.3.2.Loop Kullanımı
8. GYRO SENSÖR UYGULAMALARI
8.1. Gyro Sensör Özelliklerini Tanıma
8.2.Gyro Sensörü Robota Takma
8.3.Gyro Sensör Programlama Uygulamaları
6
8.3.1.Wait Blok Kullanımı
8.3.2.Loop Kullanımı
9. RENK SENSÖRÜ UYGULAMALARI
9.1. Renk Sensörü Özelliklerini Tanıma
9.2.Renk Sensörünü Robota Takma
9.3.Renk Sensörü Programlama Uygulamaları
9.3.1.Renk Tanıma Uygulaması
9.3.2.Belirlenen Renkte Durma Uygulaması
9.3.3.İstenilen Rengi Söyleme Uygulaması
9.3.4.Çizgi Takibi Uygulaması
10. AKILLI SİSTEM TASARLAMA
10.1.Tüm Sensörleri Robota Takma
10.2.Tüm Sensörleri Beraber Kullanma
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
1. Değerlendirme, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları
Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmelidir.
 Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetler,
 Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
 Kursiyere kurs sonunda yapılan uygulamalı
sınavlar, 100 puan üzerinden değerlendirilir.
2. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar
veya varsa ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı
yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir.
Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.
3. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim
teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
4. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı
derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİ
1. Ders kitabı olarak, Millî Eğitim Bakanlığının yayımlamış olduğu veya
tavsiye ettiği materyaller kullanılmalıdır.
2. Programın uygulama sürecinde; kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme
7
materyalleri ve kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda öğretmen/eğitimci
tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
3. Programın uygulanabilmesi için bilişim teknolojileri alanı standart donanımları
ve programın gerektirdiği diğer donanımlar kullanılacaktır.
4. Yararlanılacak araç ve gereçler:
• Bilgisayar
• Klavye
• Fare
• Mouse pad
• İşletim sistemi
• Blok tabanlı yazılım
• Projeksiyon
• Flash bellek
• Sabit disk
• Güç kablosu
• Uzatma kablosu
• Robotik Set
BELGELENDİRME
Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“TEMEL ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.