Menü Kapat

TEMEL PLASTİK İŞLEME ELEMANI KURSU

Fiyat Bilgisi Alınız

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
PLASTİK TEKNOLOJİSİ
PLASTİK İŞLEME ELEMANI
MODÜLER PROGRAMI
(YETERLİĞE DAYALI)
İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ ………………………………………………………………………………………………………………………… 1
PLASTİK İŞLEME ELEMANI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR…………………………………………. 3
MESLEK ELEMANI TANIMI………………………………………………………………………………………………. 3
GİRİŞ KOŞULLARI …………………………………………………………………………………………………………… 3
İSTİHDAM ALANLARI ……………………………………………………………………………………………………… 3
EĞİTİM‐ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI …………………………………………………………….. 3
EĞİTİMCİLER…………………………………………………………………………………………………………………. 3
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………………………………… 3
BELGELENDİRME …………………………………………………………………………………………………………… 3
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER………………………………………………………………………………………………. 4
EĞİTİM SÜRESİ………………………………………………………………………………………………………………. 4
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ………………………………………………………………………………….. 4
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR ………………………………………………………………… 4
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI………………………………………………………………………………….. 4
EĞİTİM‐ÖĞRETİM FAALİYETLERİ ……………………………………………………………………………………… 5
MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ ………………………………………………………………………………………… 5
MODÜL VE İÇERİKLERİ ……………………………………………………………………………………………………. 6
YETERLİK VE MODÜL TABLOSU……………………………………………………………………………………….. 6
2
PLASTİK İŞLEME ELEMANI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
ALAN : PLASTİK TEKNOLOJİSİ
MESLEK : PLASTİK İŞLEME ELEMANI
MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE
MESLEK ELEMANI TANIMI
Plastik işleme makinelerini devreye alarak çalıştıran, bu makinelere uygun
kalıpları bağlayan, makinelerin üzerindeki tüm sistemlerin bakım ve onarımını
yapan ve bu makinelerle plastik ürün elde eden nitelikli kişidir.
GİRİŞ KOŞULLARI
1. İlköğretimi tamamlamış olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.
İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Plastik Teknolojisi
sektöründe;
Plastik işlemeye yönelik faaliyet gösteren İşletmelerde çalışabilirler.
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Meslekî Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki
işletmelerde eğitim verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için Plastik Teknolojisi alanı standart
donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında Plastik Teknolojisi alanında eğitim almış ve
tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Plastik Teknolojisi alanında sektör
deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.
BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin
yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin
aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler
mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
3
• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek
istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak
kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi
alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak
alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.
EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 1600/1280 saat olarak
planlanmıştır. Bu süreye 440/224 saatlik Mesleki Gelişim Modülleri ile 864
saatlik Mesleki Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler
uygulanır.
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve
planlama konularında, çevredeki üniversiteler,sivil toplum örgütleri, ilgili meslek
odaları ve öğrencinin/kursiyerin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği
araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar
meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı
tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
4
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
uygulamaları yapılır.
2. Her merkez, 864 saatlik Mesleki Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak
mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak
modüllerden oluşturur. Mesleki uygulamalar, modüllerdeki öğrenme
faaliyetlerinin uygulamalarından oluşur.
MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine
yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi
yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi
gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden
beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da
kullanılabilecektir.
KAZANDIRILAN YETERLİKLER DERSİN MODÜLLERİ SÜRE
1 Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili
iletişim kurmak ve sürdürmek Sosyal Hayatta İletişim 40/16
2 İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim
kurmak ve sürdürmek İş Hayatında İletişim 40/16
3
Türkçeyi doğru konuşmak
Diksiyon-1 40/32
4 Diksiyon-2 40/32
5
Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek
ve kendini kişisel olarak sürekli
geliştirmek
Kişisel Gelişim 40/16
6
İşletme, finansman, pazarlama,
reklam, satış, iş hukuku, kariyer
gelişimi ve iş kurma becerileri
kazanmak
Girişimcilik 40/24
7 Çevreye karşı duyarlı olmak ve
çevreyi korumak Çevre Koruma 40/16
8 Meslek etiği gereklerine uymak Meslek Etiği 40/16
9 İş yerinde plan, program ve iş
organizasyonu yapmak İş Organizasyonu 40/16
10 İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş
güvenliği önlemlerini almak İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 40/24
11 Temel düzeyde araştırma yapmak Araştırma Teknikleri 40/16
5
MODÜL VE İÇERİKLERİ
• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.
• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 ve
40/40 olabilir.
• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve
uygulamalı tüm içeriği kapsar.
• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında,
diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.
• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu
yoktur.
• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.
• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile
belirlenir.
NOT: Plastik İşleme Elemanı programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda
verilmiştir.
YETERLİK VE MODÜL TABLOSU
NO YETERLİK MODÜL SÜRE
1 Bilgisayar, temel donanım ve
programlarını kullanmak Bilgisayar Kullanma 40/32
2 Bilgisayarda doküman
hazırlamak Doküman Hazırlama 40/32
3
Bilgisayarla Çizim Yapmak
Bilgisayarla Çizim Teknikleri 1 40/32
4 Bilgisayarla Çizim Teknikleri 2 40/32
5 Geometrik Çizimler Yapmak Geometrik Çizimler 40/32
6 Görünüş Çıkarmak Görünüş Çıkarma 40/32
7 Yüzey Sembolleri ve
Ölçülendirme Yapmak Yüzey Sembolleri ve Ölçülendirme 40/32
8
El Aletleri ile Talaşlı Üretim
Yapmak
Temel Talaşlı Üretim 1 40/32
9 Temel Talaşlı Üretim 2 40/32
10 Temel Talaşlı Üretim 3 40/32
11 Temel Talaşlı Üretim 4 40/32
12 Temel Talaşlı Üretim 5 40/32
13 Yardımcı Ekipmanlarla Üretim
Yapmak
Yardımcı Ekipmanlarla Üretim 1 40/32
14 Yardımcı Ekipmanlarla Üretim 2 40/32
15 Hidrolik Devre Çizmek ve Devre
Kurmak Hidrolik Devre 40/32
6
16 Pnömatik Devre Çizmek ve Devre
Kurmak Pnömatik Devre 40/32
17
Plastik Profil Ekstrüzyon
Kalıplama Makinelerinde Üretim
Yapmak
Ekstrüzyon Makinelerinde Üretim 1 40/32
18 Ekstrüzyon Makinelerinde Üretim 2 40/32
19 Ekstrüzyon Makinelerinde Üretim 3 40/32
20
Plastik Enjeksiyon Kalıplama
Makinelerinde Üretim Yapmak
Enjeksiyon Makinelerinde Üretim 1 40/32
21 Enjeksiyon Makinelerinde Üretim 2 40/32
22 Enjeksiyon Makinelerinde Üretim 3 40/32
23
Plastik Film Ekstrüzyon
Makinelerinde Üretim Yapmak
Ekstrüzyon Film Makinelerinde Üretim 1 40/32
24 Ekstrüzyon Film Makinelerinde Üretim 2 40/32
25 Ekstrüzyon Film Makinelerinde Üretim 3 40/32
26 Plastik İşleme Kalıplarının Bakım
ve Onarımını yapmak Kalıplarda bakım Onarım 40/32
27 Plastik İşleme Makinelerinin
Bakım ve Onarımını yapmak Plastik Makinelerinde Bakım Onarım 40/32
28
Rotasyonel Kalıplama
Makinelerinde Üretim Yapmak
Rotasyonel Kalıplama Makinelerinde
Üretim 1 40/32
29 Rotasyonel Kalıplama Makinelerinde
Üretim 2 40/32
30 Rotasyonel Kalıplama Makinelerinde
Üretim 3 40/32
31
Vakum Kalıplama Makinelerinde
Üretim Yapmak
Vakum Makinelerinde Üretim 1 40/32
32 Vakum Makinelerinde Üretim 2 40/32
33 Vakum Makinelerinde Üretim 3 40/32
34
Plastik Geri Dönüşüm
Makinelerinde Üretim Yapmak
Geri Dönüşüm Makinelerinde Üretim 1 40/32
35 Geri Dönüşüm Makinelerinde Üretim 2 40/32
36 Geri Dönüşüm Makinelerinde Üretim 3 40/32
37
Plastik Şişirme Kalıplama
Makinelerinde Üretim Yapmak
Şişirme Makinelerinde Üretim 1 40/32
38 Şişirme Makinelerinde Üretim 2 40/32
39 Şişirme Makinelerinde Üretim 3 40/32
40 Termoset Plastik Kalıplama Termoset Plastik Üretimi 1 40/32
7
8
41 Makinelerinde Üretim Yapmak Termoset Plastik Üretimi 2 40/32
42 Termoset Plastik Üretimi 3 40/32
TOPLAM 1600/1280
MESLEKİ UYGULAMALAR 864
MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ 440/224
GENEL TOPLAM 2368

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“TEMEL PLASTİK İŞLEME ELEMANI KURSU” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.