Menü Kapat

TEMEL PASTACILIK EĞİTİMİ

Fiyat Bilgisi Alınız

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI
PASTA YAPIMI VE SUNUMU
KURS PROGRAMI
İÇİNDEKİLER
PROGRAMIN ADI…………………………………………………………………………………………………….. 2
PROGRAMIN DAYANAĞI ………………………………………………………………………………………….. 2
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI ………………………………………………………………………………….. 2
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ…………………………………………………………………………………………… 2
PROGRAMIN AMAÇLARI ………………………………………………………………………………………….. 3
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR ………………………………………………… 4
PROGRAMIN KREDİSİ ………………………………………………………………………………………………. 5
PROGRAMIN SÜRESİ VE İÇERİĞİ………………………………………………………………………………… 5
PASTA YAPIMI VE SUNUMU KURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU…………………… 5
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR……………………………………………………….. 11
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ………………11
BELGELENDİRME……………………………………………………………………………………………………12
1
PROGRAMIN ADI
Pasta Yapımı ve Sunumu
PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 19.06.1986 tarihli ve 19139 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 3308
sayılı Meslek Eğitim Kanunu
2. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/04/2016 tarih ve 19 sayılı
“Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı” Kararı.
4. “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders
Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.”
5. 29.12.2010 tarih ve 27800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal
Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ekindeki 10UMS0111-4 referans kodlu
Pastacı -Seviye 4- Ulusal Meslek Standardı
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak.
2. 13 yaşını tamamlamış olmak.
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek
yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Yiyecek İçecek
Hizmetleri;
a. Alan öğretmeni olarak atananlar;
b. Emekli alan öğretmenleri,
c. Alan öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
2. Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında/alanına kaynak teşkil eden
yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
2
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Yiyecek İçecek
Hizmetleri alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim
programları/fakülte mezunları,
4. Yiyecek İçecek Hizmetleri ile ilgili ön lisans programlarından mezun olup
alanında en az 1 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler,
5. Mesleki ve Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Yiyecek İçecek
Hizmetleri alanı Aşçılık / Pasta ve Tatlı Yapımı dalı mezunu veya bu
alanda asgari dördüncü seviyede eğitim almış olanlardan en az 3 yıllık
mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Pasta yapımı ve sunumu kurs programını tamamlayan bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
2. İş öncesi kişisel hazırlığını yapması,
3. İş için ön hazırlıkları yapması,
4. Toplu gıda üretimi yapılan yerlerde gıda, çalışma ortamı ve ekipmanlarının
hijyenini sağlaması,
5. Elde / makinede bulaşık yıkama ve bulaşık sonrası çöpleri atması,
6. Besin öğelerinin kaynaklarını seçerek yeterli ve dengeli şekilde menüde
kullanması,
7. Besin gruplarını yeterli ve dengeli olarak menüde kullanması,
8. Mayalı hamurlardan ürünler hazırlaması,
9. Özleştirilerek yapılan basit ve yumurtalı hamurlardan çeşitli ürünler
hazırlaması,
10. Çırpılarak yapılan hamurlardan ürünler hazırlaması,
11. Pişirilerek yapılan hamurlardan ürünler hazırlaması,
12. Tart ve kiş hamurlarından ürünler hazırlaması,
13. Çikolatadan tekniğine uygun şekilde çeşitli pasta dekorları hazırlaması,
14. Çeşitli süsleme teknikleri kullanarak kurabiye ve pastaları süslemesi,
15. İstenilen renk, pişkinlik, lezzet ve görünüşte amaca uygun yaş pastalar
yapması,
16. Krokant ve meyve şekerlemeleri hazırlaması,
17. Salon düzenlemesi yapması,
3
18. Masa üstü servis takımlarını servis kurallarına göre masaya
yerleştirmesi,
19. Masa örtülerini servis kurallarına göre masalara sermesi,
20. Peçeteleri pratik ve hızlı şekilde katlaması,
21. Kuver açma işlemlerini yapması,
22. Masa üstü servis takımlarını servis kurallarına uygun şekilde taşıyarak
boşlarını toplaması
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Bu kurs programında, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pasta
yapımında mutfak araç- gereç ve ekipmanlarını kullanarak hijyen ve
sanitasyon kurallarına uygun çeşitli pastalar yapma, süsleme ve sunma ile
ilgili bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması,
beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma,
uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun
olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri
ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim
kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun
ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim
olanaklarından faydalanılabilir.
6. Pasta yapımı ve sunumu kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları
yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin
kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Çalışkanlık
Sorumluluk
Yardımlaşma
Kurallara Uyma
Doğruluk ve dürüstlük
Sabır
4
PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı Kararı ile Kabul
edilen “Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları” doğrultusunda, kurs
programını başarıyla tamamlayanlara 20 (yirmi) kredi verilir.
PROGRAMIN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi
toplam 512 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini
belirler.
PASTA YAPIMI VE SUNUMU KURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU
MODÜL ADI KAZANIM ÖĞRENME KAZANIMLARI SÜRE
İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ
İş sağlığı ve güvenliği
kurallarını uygular.
•İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve
önemini açıklar.
•İş kazası ve meslek hastalıklarından
korunma yöntemlerini sıralayarak
gerekli önlemleri alır.
•Tehlikelerden kaynaklanacak risklere
karşı gerekli önlemleri alır.
•Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.
12
KİŞİSEL HİJYEN
Hijyen kurallarını ve
kıyafetin işe
uygunluğunu dikkate
alarak iş öncesi
kişisel hazırlığını
yapar.
•Hijyen kurallarına uyarak kişisel bakım
yapar.
•Yapacağı işe uygun farklı iş kıyafetleri
giyer.
•Sağlığını korumak için hizmet
sunarken vücut mekaniklerine uygun
hareket eder.
12
İŞ İÇİN HAZIRLIK
İşletme standartları ve
hiyerarşik yapıya göre
iş kıyafeti giyerek
üzerinde ve dolabında
bulundurması
gereken araç
gereçleri temin eder.
•İşletme standartları ve hiyerarşik
yapıya göre iş kıyafeti giyer.
•Üzerinde ve dolabında işe uygun araç
ve gereci bulundurur.
12
5
HİJYEN VE
SANİTASYON
Ulusal ve uluslararası
mevzuata göre toplu
gıda üretimi yapılan
yerlerde gıda, çalışma
ortamı ve
ekipmanlarının
hijyenini sağlar.
•Ulusal ve uluslararası mevzuata
(HACCP, TSE EN, ISO vb.) göre
hijyen ve sanitasyon kurallarını açıklar.
•Ulusal ve uluslararası mevzuata
(HACCP, TSE EN, ISO vb.) göre toplu
gıda üretimi yapılan yerlerde gıda
hijyenini sağlar.
•Ulusal ve uluslararası mevzuata
(HACCP, TSE EN, ISO vb.) göre toplu
gıda üretimi yapılan yerlerde çalışma
ortamının hijyenini sağlar.
•Ulusal ve uluslararası mevzuata
(HACCP, TSE EN, ISO vb.) göre toplu
üretim yapılan yerlerde ekipman
hijyenini sağlar.
18
BULAŞIK YIKAMA
VE ÇÖP ATIMI
İş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerini alarak
hijyen kurallarına ve
işlem sırasına göre
elde yada makinede
bulaşık yıkar ve
bulaşık sonrası
çöpleri atar.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak hijyen kurallarına ve işlem
sırasına göre bulaşığı elde yıkar.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak hijyen kurallarına ve işlem
sırasına göre bulaşığı makinede yıkar.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak hijyen ve sanitasyon kurallarına
göre çöp atar.
12
BESİN ÖĞELERİ
Günlük alınması
gereken besin
miktarına göre besin
öğelerinin
kaynaklarını seçerek
yeterli ve dengeli
şekilde menüde
kullanır.
•Günlük alınması gereken kalori
miktarına göre karbonhidrat
kaynaklarını seçerek yeterli ve dengeli
şekilde menüde kullanır.
•Günlük alınması gereken besin
miktarına göre protein kaynaklarını
seçerek yeterli ve dengeli şekilde
menüde kullanır.
•Günlük alınması gereken besin
miktarına göre yağ kaynaklarını
seçerek yeterli ve dengeli şekilde
menüde kullanır.
•Günlük alınması gereken besin
miktarına göre vitamin kaynaklarını
seçerek yeterli ve dengeli şekilde
menüde kullanır.
•Günlük alınması gereken besin
miktarına göre mineral kaynaklarını
seçerek yeterli ve dengeli şekilde
menüde kullanır.
•Günlük alınması gereken besin
miktarına göre suyu yeterli ve dengeli
şekilde menüde kullanır.
24
6
BESİN GRUPLARI
Porsiyon miktarını
tespit ederken besin
gruplarını yeterli ve
dengeli olarak
menüde kullanır.
•Porsiyon miktarını tespit ederken et,
yumurta, kuru baklagiller ve yağlı
tohumları yeterli ve dengeli şekilde
menüde kullanır.
•Porsiyon miktarını tespit ederken süt
ve türevlerini yeterli ve dengeli olarak
şekilde kullanır.
•Porsiyon miktarını tespit ederken tahıl
ve türevlerini yeterli ve dengeli şekilde
menüde kullanır.
•Porsiyon miktarını tespit ederken
sebze ve meyveleri yeterli ve dengeli
şekilde menüde kullanır.
•Porsiyon miktarını tespit ederken yağ
ve şekerleri içeren kaynakları yeterli ve
dengeli şekilde menüde kullanır.
•Besin öğeleri ve besin gruplarına
dengeli ve yeterli şekilde menülerinde
yer verir.
24
MAYALI
HAMURLARDAN
ÜRÜNLER
HAZIRLAMA
İş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerini alarak
reçeteye göre
istenilen pişkinlik,
renk, tat ve görünüşte
mayalı hamurlardan
ürünler hazırlar.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak reçete ve kalite kriterlerine
uygun mayalı hamur hazırlar.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak reçeteye göre istenilen renk tat
ve özellikte mayalı hamurlardan çeşitli
pastane ürünleri hazırlar.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak reçeteye göre istenilen renk tat
ve özellikte mayalı hamurlardan çeşitli
yöresel ürünler hazırlar.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak reçeteye göre istenilen renk tat
ve özellikte mayalı hamurlardan
uluslararası ürünler hazırlar.
36
ÖZLEŞTİRİLEREK
YAPILAN
HAMURLARDAN
ÜRÜNLER
HAZIRLAMA
İş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerini alarak
reçeteye göre
istenilen pişkinlik,
lezzet, koku, koku ve
görünüşte
özleştirilerek yapılan
basit ve yumurtalı
hamurlardan çeşitli
ürünler hazırlar.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak reçeteye göre istenilen pişkinlik,
lezzet, koku ve görünüşte özleştirilerek
yapılan basit hamurlardan çeşitli
ürünler hazırlar.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak reçeteye göre istenilen pişkinlik,
lezzet, koku ve görünüşte özleştirilerek
yapılan yumurtalı hamurlardan çeşitli
ürünler hazırlar.
21
7
ÇIRPILARAK
YAPILAN
HAMURLARLA
ÜRÜNLER
HAZIRLAMA
İş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerini alarak
reçeteye göre
istenilen kıvam, renk,
lezzet ve görünümde
çırpılarak yapılan
hamurlardan ürünler
hazırlar.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak reçeteye göre istenilen renk,
şekil, tat, pişkinlik, kabarıklığa sahip
çırpılarak yapılan hamurlardan
pandispanya ve sponge hazırlar.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak reçeteye göre istenilen renk,
şekil, tat, pişkinlik, kabarıklığa sahip
çırpılarak yapılan hamurlardan kek ve
muffin çeşitleri hazırlar.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak reçeteye göre istenilen renk,
şekil, tat, pişkinlik, kabarıklığa sahip
çırpılarak yapılan hamurlardan cheese
kekler hazırlar.
33
PİŞİRİLEREK
YAPILAN
HAMURLARDAN
ÜRÜNLER
HAZIRLAMA
İş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerini alarak
reçeteye göre
istenilen kıvam, renk,
lezzet ve görünümde
pişirilerek yapılan
hamurlardan ürünler
hazırlar.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak reçeteye göre istenilen renk ve
görünüşte pataşu hamuru hazırlar.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak reçeteye göre istenilen renk,
lezzet, pişkinlik, kabarıklık ve
görünüşte pataşu hamurundan ekler
ve profiterol hazırlar.
18
TART VE KİŞ
HAZIRLAMA
İş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerini alarak
reçeteye göre
istenilen renk, tat,
görünüme sahip tart
ve kiş hamurlarından
ürünler hazırlar.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak reçeteye göre istenilen renk, tat,
görünüme sahip tart ve tartölet
hamurlarından ürünler hazırlar.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak reçeteye göre istenilen renk, tat,
görünüme sahip kiş ve pay
hamurlarından ürünler hazırlar.
24
ÇİKOLATANIN
PASTACILIK
ÜRÜNLERİNDE
KULLANIMI
İş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerini alarak
çikolatadan tekniğine
uygun şekilde çeşitli
pasta dekorları
hazırlar.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak çikolatayı, tekniğine uygun
şekilde istenilen sıcaklıkta eritip
kullanıma hazır hâle getirir.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak çeşitli spesiyal çikolataları
hazırlar.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak çikolatadan çeşitli pasta
dekorları hazırlar.
30
8
PASTA VE
KURABİYE
DEKORLARI
İş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerini alarak
çeşitli süsleme
teknikleri kullanarak
kurabiye ve pastaları
süsler.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak kaplama hamurlarını
kullanılacağı yere göre hazırlar.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak kaplama hamurundan amaca
uygun modellemeler yapar.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak reçeteye göre istenilen renk,
kıvam, lezzet, görünüşe sahip krema,
krem şanti hazırlayıp pasta ve
kurabiyeyi süsler.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak reçeteye göre istenilen renk,
kıvam, lezzet ve görünüşte yapılacak
sos dekorlarını kullanıp pastaları
süsler.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak çeşitli süsleme tekniklerini
kullanıp kurabiyeleri süsler.
54
YAŞ PASTALAR
İş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerini alarak
reçeteye göre
istenilen renk,
pişkinlik, lezzet ve
görünüşte amaca
uygun yaş pastalar
yapar.
•Yapılacak pastanın özelliklerine uygun
olarak malzeme seçer.
•İş sağlığı ve güvenliği tedb irlerini
alarak reçeteye göre istenilen renk,
pişkinlik, lezzet ve görünüşte gato
pasta hazırlar.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak reçeteye göre istenilen renk,
pişkinlik, lezzet ve görünüşte baton
pasta hazırlar.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak reçeteye göre istenilen renk,
pişkinlik, lezzet ve görünüşte rulo
pasta hazırlar.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak reçeteye göre istenilen pişkinlik,
lezzet ve görünüşte amaca uygun özel
gün pastaları yapar.
54
ŞEKERLEMELER
İş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerini alarak
Türk gıda kodeksine,
HACCP
uygulamalarına göre
istenilen renk,
görünüş, lezzete
sahip krokant ve
meyve şekerlemeleri
hazırlar.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak Türk gıda kodeksine, HACCP
uygulamalarına göre istenilen renk,
görünüş ve lezzette krokant çeşitleri
hazırlar.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak Türk gıda kodeksine, HACCP
uygulamalarına göre istenilen renk,
görünüş ve lezzette meyve
şekerlemeleri hazırlar.
24
SALON
DÜZENLEMESİ
İş sağlığı ve güvenliği
kurallarına dikkat
ederek salon
düzenlemesi yapar.
•İş sağlığı ve güvenliği kurallarına
uygun olarak masa ve sandalyeleri
servise hazırlar.
•İş sağlığı ve güvenliği kurallarına
uygun olarak servis arabasının
hazırlığını yapar.
•İş sağlığı ve güvenliği kurallarına
uygun olarak servantların hazırlığını
yapar.
24
9
MASA ÜSTÜ
SERVİS
TAKIMLARI
İş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerini alarak
hijyen ve sanitasyon
ilkeleri doğrultusunda,
masa üstü servis
takımlarını servis
kurallarına göre
masaya yerleştirir.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak hijyen ve sanitasyon ilkeleri
doğrultusunda menüye göre metal
servis takımlarını hazırlar.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak hijyen ve sanitasyon ilkeleri
doğrultusunda menüye göre tabakları
hazırlar.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak hijyen ve sanitasyon ilkeleri
doğrultusunda menüye göre bardakları
hazırlar.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak hijyen ve sanitasyon ilkeleri
doğrultusunda servise uygun menaj
takımlarını hazırlar.
16
MASA ÖRTÜLERİ
İş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerini alarak
hijyen ve sanitasyon
ilkelerine dikkat
ederek masa
örtülerini servis
kurallarına göre
masalara serer.
•Masanın özelliğine göre masa
örtülerini serer.
•Büfenin özelliğine göre düzgün ve
simetrik olarak büfe örtüsü takar.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak salon ortamında konuğu
rahatsız etmeden simetrik ve düzgün
bir şekilde masa örtüsünü değiştirir.
12
PEÇETELER
İş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerini alarak
hijyen ve sanitasyon
ilkeleri doğrultusunda
servis kurallarına göre
peçeteleri pratik ve
hızlı şekilde katlar.
•Kullanılacağı yere ve kullanım
amacına uygun peçete temin eder.
•Seri olarak kuver tabağına peçete
katlar.
12
KUVER AÇMA
İş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerini alarak
hijyen ve sanitasyon
ilkeleri doğrultusunda
tabak, bardak, menaj
ve metal servis
takımlarını servis
kurallarına göre
masalara yerleştirir.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak servis kurallarına göre tabak
çeşitlerini kuvere yerleştirir.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak servis kurallarına göre metal
servis takımlarını kuvere yerleştirir.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak servis kurallarına göre
bardakları kuvere yerleştirir.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak servis kurallarına göre menaj
takımlarını kuvere yerleştirir.
24
TAŞIMA VE BOŞ
TOPLAMA
İş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerini alarak
hijyen ve sanitasyon
ilkeleri doğrultusunda,
masa üstü servis
takımlarını servis
kurallarına uygun
şekilde taşıyarak
boşlarını toplar.
•Malzemeleri taşıma hacmine uygun
tepsi ile dikkatli bir şekilde taşır.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak servis kurallarına uygun şekilde
tabakları taşır.
•İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak servis kurallarına göre sessiz ve
titiz bir şekilde boşları toplar.
16
TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati) 512
10
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.
2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.
3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile
uyumlu olmalıdır.
4. Değerlendirme, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği esaslarına
göre;
• Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri,
• Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
• Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar,
100 puan üzerinden yapılır.
5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı
sınavlar ve/veya varsa ödev-projelere göre yapılmalıdır. Puanlama
yapılırken teorik ve uygulamalı kısmın değerlendirmedeki ağırlığı kurs
programının özelliğine göre eğitici tarafından belirlenmelidir. Birden fazla
sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların
aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya
da notu olarak değerlendirilir.
6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim
teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı
derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇGEREÇLERİ
Programın uygulama sürecinde;
1. Ders kitabı olarak Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu materyaller
kullanılmalıdır.
2. Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders
kitaplarının bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından
hazırlanan ders notları kullanılmalıdır.
3. Yararlanılacak kaynak araç-gereçlerin programın amaçlarını
gerçekleştirecek nitelikte öğretim, yöntem ve tekniklerine uygun olması
önem taşımaktadır.
11
4. Yararlanılacak kaynak araç-gereçler; tepegöz, projeksiyon, bilgisayar ve
donanımları, arabalar (malzeme arabaları, servis arabaları), dolap çeşitleri
(buzdolabı, derin dondurucular, çelik dolaplar gibi), elektrikli donanımlar
(aspiratör, blender/karıştırıcı, davlumbaz, fırın çeşitleri, hamur makinesi,
meyve sıkıcılar, mutfak robotu, tulumba makinesi gibi), iletişim araçları
(telsiz, telefon, çağrı cihazı gibi), kişisel koruyucu donanımlar (bone,
eldiven çeşitleri, galoş, kep, maske gibi), mutfak araç, gereç ve
donanımları (açacak çeşitleri, bardak çeşitleri, baskül, bıçak çeşitleri,
çalışma tahtası, çalışma tezgâhı, çatal çeşitleri, elek, fırçalar, huni, kaşık
çeşitleri, kazanlar, kap çeşitleri, kepçe çeşitleri, kevgir, kızartma teli
çeşitleri, krema torbası ve duyları, küvet çeşitleri, masat, maşa, merdane,
mikser/çırpıcı, mutfak terazisi, ocak çeşitleri, oklava, ölçü kapları, parfe
kalıbı, parizyen kaşığı, rende, rulet, sıkma torbası, süsleme aleti çeşitleri,
süzgeç, soyacak çeşitleri, spatula çeşitleri, şanti torbası, tart kalıbı
çeşitleri, tava, tencere, tepsi çeşitleri, yiyecek termometresi gibi), pasta
vitrinleri, temizlik araç ve gereçleri (çekçek, dezenfektanlar, dezenfektan
havuzu, fırça çeşitleri, kâğıt havlu, sabun, sünger, temizlik bezleri, temizlik
deterjanları), vb.
BELGELENDİRME
Kursu başarı ile tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi, Not Döküm Çizelgesi
ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
Kursu tamamlamadan ayrılanlara başardıkları modülleri gösteren Not Döküm
Çizelgesi verilir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“TEMEL PASTACILIK EĞİTİMİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.