Menü Kapat

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİCİSİ

Fiyat Bilgisi Alınız

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
DENİZCİLİK ALANI
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİCİSİ
MODÜLER PROGRAMI
(YETERLİĞE DAYALI)
İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ ………………………………………………………………………………………………………………………… 1
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİCİSİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR……………………………………………. 3
MESLEK ELEMANI TANIMI………………………………………………………………………………………………. 3
GİRİŞ KOŞULLARI …………………………………………………………………………………………………………… 3
İSTİHDAM ALANLARI ……………………………………………………………………………………………………… 3
EĞİTİM‐ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI …………………………………………………………….. 3
EĞİTİMCİLER…………………………………………………………………………………………………………………. 3
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………………………………… 3
BELGELENDİRME …………………………………………………………………………………………………………… 3
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER………………………………………………………………………………………………. 4
EĞİTİM SÜRESİ………………………………………………………………………………………………………………. 4
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ………………………………………………………………………………….. 4
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR ………………………………………………………………… 4
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI………………………………………………………………………………….. 4
EĞİTİM‐ÖĞRETİM FAALİYETLERİ ……………………………………………………………………………………… 5
MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ ………………………………………………………………………………………… 5
MODÜL VE İÇERİKLERİ ……………………………………………………………………………………………………. 6
YETERLİK VE MODÜL TABLOSU……………………………………………………………………………………….. 6
2
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİCİSİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
ALAN : DENİZCİLİK ALANI
MESLEK : SU ÜRÜNLERİ ÜRETİCİSİ
MESLEK SEVİYESİ : .4. SEVİYE
MESLEK ELEMANI TANIMI
Ekonomik önemi olan su canlılarını üreten, yetiştiren meslek elemanıdır.
GİRİŞ KOŞULLARI
1. İlköğretimi tamamlamış olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.
İSTİHDAM ALANLARI
Denizcilik Alanından mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler
sektörde;
1. Su ürünleri üretim çiftliklerinde,
2. Su ürünleri ile ilgili kuruluşlarda vb. yerlerde çalışabilirler.
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve Sektördeki
işletmelerde eğitim verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için Denizcilik alanı standart donanımları ve
mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında Denizcilik alanında eğitim almış ve tercihen
sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Denizcilik alanında sektör deneyimi
olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.
BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin
yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin
aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler
mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
3
• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek
istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak
kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Eğitimin sonunda,mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi
alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak
alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.
EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 1840/1136 saat olarak
planlanmıştır. Bu süreye 440/224 saatlik Mesleki Gelişim Modülleri ile 864
saatlik Mesleki Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler
uygulanır.
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve
planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Tarım
Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, Liman
Başkanlığı, Denizcilik firmaları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak
yönlendirilir.
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı
tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
4
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
uygulamaları yapılır.
2. Her merkez, 864 saatlik Mesleki Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak
mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak
modüllerden oluşturur. Mesleki uygulamalar, modüllerdeki öğrenme
faalliyetlerinin uygulamalarından oluşur.
MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine
yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi
yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi
gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden
beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da
kullanılabilecektir.
KAZANDIRILAN YETERLİKLER DERSİN MODÜLLERİ SÜRE
1 Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili
iletişim kurmak ve sürdürmek Sosyal Hayatta İletişim 40/16
2 İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim
kurmak ve sürdürmek İş Hayatında İletişim 40/16
3
Türkçe’yi doğru konuşmak
Diksiyon-1 40/32
4 Diksiyon-2 40/32
5
Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek
ve kendini kişisel olarak sürekli
geliştirmek
Kişisel Gelişim 40/16
6
İşletme, finansman, pazarlama,
reklam, satış, iş hukuku, kariyer
gelişimi ve iş kurma becerileri
kazanmak
Girişimcilik 40/24
7 Çevreye karşı duyarlı olmak ve
çevreyi korumak Çevre Koruma 40/16
8 Meslek etiği gereklerine uymak Meslek Etiği 40/16
9 İş yerinde plan, program ve iş
organizasyonu yapmak İş Organizasyonu 40/16
10 İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş
güvenliği önlemlerini almak İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 40/24
11 Temel düzeyde araştırma yapmak Araştırma Teknikleri 40/16
5
MODÜL VE İÇERİKLERİ
• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.
• Kazandırılacak yeterliliğe bağlı olarak her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32,
40/40 olarak yapılabilir.
• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve
uygulamalı tüm içeriği kapsar.
• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında,
diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.
• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu
yoktur.
• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.
• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile
belirlenir.
NOT:Su Ürünleri Üreticisi programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda
verilmiştir.
YETERLİK VE MODÜL TABLOSU
NO YETERLİKLER MODÜLLER SÜRE
1 Bilgisayar, temel donanım ve
programlarını kullanmak Bilgisayar Kullanma 40/32
2 Bilgisayarda doküman hazırlamak Doküman hazırlama 40/32
3 Yangın önleme ve yangınla
mücadele etmek
Yangın Önleme ve
Yangınla Mücadele 40/32
4 Denizde temel ilk yardımı vermek Temel İlk Yardım 40/32
5 Personel güvenliği ve sosyal
sorumluluk sağlamak
Personel Güvenliği ve
Sorumluluk 40/32
6 Denizde kişisel can kurtarmak. Denizde Kişisel Can
Kurtarma 40/32
7 Can kurtarma araçlarını kifayetli
kullanmak
Can Kurtarma Araçlarını
Kullanmada Yeterlilik 40/32
8 Balıkları ayırt etmek Balıklar 40/24
9 Yumuşakça ve eklem bacaklıları
ayırt etmek
Yumuşakça ve Eklem
bacaklılar 40/24
10 Balıkçılık ve su ürünleri mevzuatını
uygulamak
Balıkçılık ve Su ürünleri
Mevzuatı
40/16
11 Su üzerinde yüzmek Su Üzerinde Yüzme 40/32
12 Temizlik ve dezenfeksiyonu
sağlamak
İşletme Temizlik ve
Dezenfeksiyonu 40/8
13 Sanitasyon kurallarına uygun kişisel
bakım ve hazırlık yapmak Personel Hijyeni 40/32
14 İşleme tesisine veya pazara balık
nakli yapmak
İşleme Tesisine ve
Pazara Balık Nakli

40/16
6
15 İşlenecek su ürünlerine ön işlem
yapmak
Su Ürünlerinde İşlemeye
Hazırlık. 40/16
16 Su ürünlerini işleme tekniklerini
uygulamak
Su Ürünleri İşleme
Teknikleri 40/32
17 Su ürünlerini soğutmak ve
dondurmak
Su Ürünlerini Soğutma ve
Dondurma Teknikleri 40/16
18 Planktonları laboratuvarda ayırt
etmek Plankton Laboratuvarı 40/16
19 Fitoplankton kültürü yapmak Fitoplankton Kültürü 40/16
20 Rotifer kültürü hazırlamak Rotifer Kültürü 40/16
21 Artemia kültürü yapmak Artemia Kültürü 40/16
22 Su piresi kültürü yapmak Su piresi Kültürü 40/16
23 Tubifex kültürü yapmak Tubifex Kültürü 40/16
24 Ağ çeşidine göre ip seçimi ve ağ
kalıbı hazırlamak Ağ Malzemeleri 40/32
25 Düğüm atma, mekik ve kalıba ip
dolamak Ağ Örme 40/32
26 İstenen ölçülerde ağ kesmek ve
yama yapmak Ağ Kesimi 40/32
27 Akvaryum imal etmek ve sistemlerini
kurmak Akvaryum Kurma 40/32
28 Yumurta döken akvaryum balıklarını
üretmek
Yumurta Döken
Akvaryum Balıkları
40/32
29 Köpük yuva yapan akvaryum
balıklarını üretmek
Köpük Yuva Yapan
Akvaryum Balıkları
40/32
30 Canlı doğuran akvaryum balıklarını
üretmek
Canlı Doğuran Akvaryum
Balıkları
40/32
31 Yavrularını büyüten akvaryum
balıklarını üretmek
Yavrularını Büyüten
Akvaryum Balıkları
40/32
32 Balık üretim tesislerinde hijyeni
sağlamak Balık Tesislerinde Hijyen 40/24
33 Balık hastalıklarını teşhis ve tedavi
etmek
Balık Hastalıklarında
Teşhis ve Tedavi 40/32
34 Alabalık üretmek ve yetiştirmek Alabalık 40/32
35 Sazan üretmek ve yetiştirmek Sazan 40/32
36 Yılanbalığı üretmek ve yetiştirmek Yılanbalığı 40/32
37 Karides yetiştirmek Karides Yetiştiriciliği 40/24
38 Kerevit yetiştirmek Kerevit Yetiştiriciliği 40/24
39 Deniz ıstakozu yetiştirmek Deniz Istakozu 40/24
40 Kabuklu su canlıları yetiştirmek Kabuklu Su Canlıları
Yetiştiriciliği 40/24
41 Çipura üretmek ve yetiştirmek Çipura 40/16
7
8
42 Levrek üretmek ve yetiştirmek Levrek 40/16
43 Somon üretmek ve yetiştirmek Somon 40/16
44 Kalkan üretmek ve yetiştirmek Kalkan 40/16
45 Mersin balığı üretmek ve yetiştirmek Mersin Balığı 40/16
46 Kefal üretmek ve yetiştirmek Kefal 40/16
TOPLAM 1840/1136
MESLEKİ UYGULAMALAR 864
MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ 440/224
GENEL TOPLAM 2224 saat

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“SU ÜRÜNLERİ ÜRETİCİSİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.