Menü Kapat

SPA YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

Fiyat Bilgisi Alınız

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ SPA YÖNETİCİSİ

İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ …………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
SPA YÖNETİCİSİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ……………………………………………………………. 3
MESLEK ELEMANI TANIMI …………………………………………………………………………………………………… 3
GİRİŞ KOŞULLARI ……………………………………………………………………………………………………………….. 3
İSTİHDAM ALANLARI ………………………………………………………………………………………………………….. 3
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI …………………………………………………………………. 3
EĞİTİMCİLER……………………………………………………………………………………………………………………… 3
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………………………….. 3
BELGELENDİRME ……………………………………………………………………………………………………………….. 3
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER …………………………………………………………………………………………………… 4
EĞİTİM SÜRESİ…………………………………………………………………………………………………………………… 4
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ………………………………………………………………………………………. 4
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR …………………………………………………………………….. 4
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI ………………………………………………………………………………………. 4
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ ………………………………………………………………………………………….. 5
MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ…………………………………………………………………………………………….. 5
MODÜL VE İÇERİKLERİ………………………………………………………………………………………………………… 6
YETERLİK VE MODÜL TABLOSU ……………………………………………………………………………………………. 6
3
SPA YÖNETİCİSİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
ALAN : GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ
MESLEK : SPA YÖNETİCİSİ
MESLEK SEVİYESİ :
MESLEK ELEMANI TANIMI
Hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, spa masajlarını yapabilen
hem idari hem de uygulanan işlemlerden uygulayıcılarla birlikte sorumlu kişidir.
GİRİŞ KOŞULLARI
1. Ön lisans veya lisans diplomasına ya da yurtdışındaki eğitim kurumlarından
alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye sahip olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.
İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler güzellik ve saç bakım
hizmetleri sektöründe;
1. Türk hamımı ve saunalarda,
2. Kaplıca ve banyo tesislerinde,
3. Masaj salonları ve merkezlerinde,
4. SPA, thalosso terapi ve bakım merkezlerinde, çalışabilirler.
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde
eğitim verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı
standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında eğitim
almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde güzellik ve saç bakım hizmetleri
alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından
yararlanılabilir.
3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.
BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin
yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
 Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
4
 Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin
aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler
mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
 Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
 Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
 Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek
istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
 Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak
kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi
alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak
alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.
EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 760/528 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler
uygulanır.
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, , programın gerektirdiği öğretim faaliyetlerini yapmak için,
istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, özel
kurslar, sivil toplum örgütleri, güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında çalışan
firmalar, Türk hamamları, saunalar, kaplıca ve banyo tesisleri, ilgili meslek
odaları ve Kursiyerin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma,
gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar meslek
elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı
tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
uygulamaları yapılır.
MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine
yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi
yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi
gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden
beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da
kullanılabilecektir.
KAZANDIRILAN YETERLİKLER DERSİN MODÜLLERİ SÜRE
1
Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim
kurmak ve sürdürmek Sosyal Hayatta İletişim 40/8
2
İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim
kurmak ve sürdürmek İş Hayatında İletişim 40/8
3
Türkçe’yi doğru konuşmak
Diksiyon 1 40/32
4 Diksiyon 2 40/32
5
Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve
kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek Kişisel Gelişim 40/8
6
İşletme, finansman, pazarlama, reklam,
satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş
kurma becerileri kazanmak
Girişimcilik 40/16
7
Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi
korumak Çevre Koruma 40/8
8 Meslek etiği gereklerine uymak Meslek Etiği 40/8
9
İş yerinde plan, program ve iş
organizasyonu yapmak İş Organizasyonu 40/16
10 İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş
güvenliği önlemlerini almak
İş Güvenliği ve İşçi
Sağlığı 40/24
11 Temel düzeyde araştırma yapmak Araştırma Teknikleri 40/8
6
MODÜL VE İÇERİKLERİ
 Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.
 Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 ve
40/40 olabilir.
 Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve
uygulamalı tüm içeriği kapsar.
 Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında,
diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.
 Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu
yoktur.
 Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.
 Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile
belirlenir.
NOT: Spa Yöneticisi programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda
verilmiştir.
YETERLİK VE MODÜL TABLOSU
YETERLİKLER MODÜLLER SÜRE
1 Lenf drenaj masajı uygulamak Lenf Drenaj Masajı 40/32
2 Aroma terapi masajı uygulamak Aroma Terapi Masajı 40/32
3 Taş masajı uygulamak Taş Masajı 40/32
4 Ayurveda masajı uygulamak Ayurveda Masajı 40/32
5 Refleksoloji masajı uygulamak Refleksoloji Masajı 40/32
6 Shiatsu masajı uygulamak Shiatsu Masajı 40/32
7 Thai masajı uygulamak Thai Masajı 40/32
8 Modern SPA bakımları yapmak Modern SPA Bakımları 40/32
9 Thallasso bakımları yapmak Thallasso Bakımları 40/32
10 Otantik SPA bakımları yapmak Otantik SPA Bakımları 40/32
11 Termal bakımlar yapmak Termal Bakımlar 40/32
12 Ürün ve hizmet maliyetini
hesaplamak Ürün ve Hizmet Maliyeti 40/32
13 Bütçe işlemleri yapmak Bütçe İşlemleri 40/32
7
14 Personel gelişim faaliyetlerini
yürütmek Personel Gelişimi 40/16
15 Toplam kalite prensiplerini
uygulamak Toplam Kalite Yönetimi 40/16
16 İşletmenin kuruluşu ve
amaçlarını açıklayabilir İşletmelerin Özellikleri 40/16
17 İşletmeye uygun yönetme
tekniklerini uygulayabilir Yönetme Teknikleri 40/16
18 İşletmede pazarlama tekniklerini
uygulayabilir Pazarlama Teknikleri 40/16
19 Muhasebede kullanılan belge ve
tabloları düzenleyebilir Genel Muhasebe 40/32
TOPLAM 760/528

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“SPA YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.