Menü Kapat

PLASTİK KALIP İMALATI GELİŞTİRME

Fiyat Bilgisi Alınız

MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
PLASTİK KALIP İMALATI GELİŞTİRME VE
UYUM EĞİTİMİ
KURS PROGRAMI
Ankara, 2018
ii
İÇİNDEKİLER
PROGRAMIN ADI ……………………………………………………………………………………………………………….. 1
PROGRAMIN DAYANAĞI …………………………………………………………………………………………………….. 1
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI……………………………………………………………………………………………… 1
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ……………………………………………………………………………………………………… 1
PROGRAMIN AMAÇLARI……………………………………………………………………………………………………… 2
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR …………………………………………………………… 2
PROGRAMIN KREDİSİ …………………………………………………………………………………………………………. 3
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ ……………………………………………………………………………………………… 3
PLASTİK KALIP İMALATI VE UYUM EĞİTİMİKURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU…………….. 3
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR ……………………………………………………………………. 4
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ………………………….. 4
BELGELENDİRME ……………………………………………………………………………………………………………….. 5
1
PROGRAMIN ADI
Plastik Kalıp İmalatı Geliştirme ve Uyum Eğitimi
PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739
sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı kararı
ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,
4. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 17.07.2017 tarih ve 104 sayılı kararı ile kabul
edilen Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders
Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları,
5. 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı
uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi
birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.
a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,
b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,
c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor
olmak
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre
a. Plastik Teknolojisi,
b. Makine Teknolojisi alan öğretmeni olarak atananlar,
 öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek
nitelikte olanlar,
2
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre, Plastik
Teknolojisi ve Makine Teknolojisi alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim
programları/fakülte mezunları,
3. Plastik Teknolojisi ve Makine Teknolojisi alanında/alanına kaynak teşkil
eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Plastik Kalıp İmalatı Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren
bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar ve tehlikelerden
kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alması,
2. Plastik makine enjeksiyon kalıplarını verilen resme uygun şekilde üretmesi,
3. Plastik enjeksiyon kalıplarının verilen resme uygun şekilde son işlemlerini
yapması,
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Plastik Kalıp İmalatı Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren
bireylerin; bireye, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak plastik enjeksiyon
kalıp imalatını yapabilme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması
amaçlanmaktadır.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yönelik yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Bu kapsamda anlatım, sorucevap grup çalışması, beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme,
gösterip yaptırma, uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından
programa uygun, grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri kullanılabilir.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri
ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim
kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun
ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim
olanaklarından faydalanılabilir.
3
6. Plastik Kalıp İmalatı Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programının amaçları,
içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda
verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
DEĞERLER
Kurallara Uyma
Sorumluluk
Duyarlık
Yardımlaşma
Çalışkanlık
Yardımlaşma
PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul
edilen ‘’Meslek ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs
programını başarı ile tamamlayanlara 3 (üç) kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde
planlanmalıdır Kurs süresi toplam 72 ders saatidir. Eğitim personeli, programın
teorik ve uygulama sürelerini belirler.
PLASTİK KALIP İMALATI VE UYUM EĞİTİMİKURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN
TABLOSU
MODÜL ADI KAZANIM ÖĞRENME KAZANIMLARI SÜRE
ÇALIŞANLARIN İŞ
SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ
İş sağlığı ve güvenliğinin
amacı ve önemini açıklar ve
tehlikelerden kaynaklanacak
risklere karşı gerekli
önlemleri alır.
 İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve
önemini açıklar.
 İş kazası ve meslek hastalıklarından
korunma yöntemlerini sıralayarak
gerekli önlemleri alır.
 Tehlikelerden kaynaklanacak
risklere karşı gerekli önlemleri alır.
 Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.
16
PLASTİK
ENJEKSİYON
KALIP İMALATI
İş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerini alarak plastik
makine enjeksiyon
kalıplarını verilen resme
uygun şekilde üretir.
 Plastik enjeksiyon kalıplarını dalma
erozyon tezgâhında işler
 Plastik enjeksiyon kalıplarının
dağıtıcı ve giriş kanallarını işler.
20
PLASTİK
ENJEKSİYON
KALIP
İMALATINDA SON
İŞLEMLER
İş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerini alarak plastik
enjeksiyon kalıplarının
verilen resme uygun şekilde
son işlemlerini yapar.
 Plastik enjeksiyon kalıplarında itici
pim delikleri ve soğutma kanallarını
işler.
 Plastik enjeksiyon kalıplarının
parlatma işlemlerini verilen sürede
yapar.
 Plastik enjeksiyon kalıplarının
montajını yapar.
36
TOPLAM KURS SÜRESİ (Saat): 72
4
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.
2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.
3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile
uyumlu olmalıdır.
4. Değerlendirme, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği esaslarına
göre;
 Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri,
 Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
 Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar,
100 puan üzerinden yapılır.
5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar
ve/veya varsa ödev-projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik
ve uygulamalı kısmın değerlendirmedeki ağırlığı kurs programının özelliğine
göre eğitici tarafından belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı
yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile
belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak
değerlendirilir.
6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim
teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı
derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇGEREÇLERİ
Programın uygulama sürecinde;
1. Ders kitabı olarak Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu materyaller
kullanılmalıdır.
2. Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders
kitaplarının bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından
hazırlanan ders notları kullanılmalıdır.
3. Yararlanılacak kaynak araç-gereçlerin programın amaçlarını
gerçekleştirecek nitelikte öğretim, yöntem ve tekniklerine uygun olması
önem taşımaktadır.
5
4. Yararlanılacak araç ve gereçler:
 Tesviyecilik araç gereçleri, markalama gereçleri, talaşlı üretim makineleri,
el enjeksiyon makinesi, bağlama araç gereçleri, talaşlı üretim makineleri,
parlatma araç gereçleri, kaldırma taşıma aletleri
 Kaynak makinesi-kaynak maskesi, kaynak koruyucu elbiseleri, kesme ve
taşlama spiral- kaynak çekici- tel fırça- gönye- metre- Kaynak ana ve
yardımcı donanımları
 Bükme araç ve makineleri, delme makineleri, matkaplar, sac malzemesi,
vida, cıvata, somun, saplama, perçinleme araçları ve profil malzemeler.
BELGELENDİRME
Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm
çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara
başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“PLASTİK KALIP İMALATI GELİŞTİRME” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.