Menü Kapat

PERFORMANS GELİŞTİRME EĞİTİMİ

Fiyat Bilgisi Alınız

Kategoriler:

KİŞİSEL GELİŞİM ve EĞİTİM ALANI
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ
KURS PROGRAMI
Ankara, 2017
İÇİNDEKİLER
PROGRAMIN ADI………………………………………………………………………………………………………….1
PROGRAMIN DAYANAĞI……………………………………………………………………………………………….1
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI……………………………………………………………………………………..1
EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ…………………………………………………………………………………………………1
PROGRAMIN AMAÇLARI……………………………………………………………………………………………….2
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR ………………………………………………….2
PROGRAMIN KREDİSİ…………………………………………………………………………………………………..3
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ …………………………………………………………………………………….3
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR ………………………………………………………..4
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ……………..5
BELGELENDİRME…………………………………………………………………………………………………………5
PROGRAMIN ADI
Performans Değerlendirme Geliştirme ve Uyum Eğitimi
PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim
Temel Kanunu,
2. 14.09.2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 652 sayılı Millî Eğitim
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
3. 21.05.2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yaygın Eğitim
Kurumları Yönetmeliği,
4. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın
Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli
olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.
a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,
b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,
c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde en az 6 ay çalışmış veya çalışıyor
olmak
EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler:
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri,
Büro Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Psikoloji öğretmeni olarak atananlar, öğretmen
bulunamaması durumunda bu alanlara öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri, Büro
Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Psikoloji alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim
programları / fakülte mezunları,
3. Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri, Büro Yönetimi, Muhasebe ve Finansman,
Psikoloji Alanında/Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim
üyesi, öğretim görevlileri,
4. Lisans mezunu olup performans değerlendirme alanında en az 6 ay eğitim aldığını veya
en az 6 ay bu alanda çalıştığını belgelendirenler,
Öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Performans Değerlendirme Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kurs Programı’nı bitiren bireyin,
1. Performans değerlendirmeye ait ana kavramları öğrenerek temel bilgilere sahip olması,
2. Performans değerlendirmeye ilişkin kullanılan yöntemleri öğrenerek temel bilgilere sahip
olması,
3. Performans değerlendirmeye yönelik örnek uygulamalar yapması amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Performans, herhangi bir görevin gereği olarak önceden belirlenen standartlara uygun
davranışların gösterilmesi ve beklenen amaçlara yaklaşma derecesi olarak tanımlanabilir.
Performans değerlendirme ise çalışanın yeteneklerini, potansiyelini, iş alışkanlıklarını,
davranışlarını ve benzer niteliklerini diğerleriyle karşılaştırarak yapılan ve sistematik bir ölçüm
2. Performans Değerlendirme Geliştirme ve Uyum Eğitimi bir yönetim sistemi eğitimidir. Bu
programla bireylere kişilerin yeteneklerini, çalışma şekillerini, alışkanlıklarını, davranışlarını
ve benzer özelliklerini karşılaştırarak yapılan performans değerlendirme uygulamalarına
ilişkin bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmıştır.
3. Konuların öğretiminde ağırlıklı olarak mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve
teknikler uygulanır. Anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, araştırma, uygulama
yapma vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
4. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanları iş birliğinde hazırlanmıştır.
5. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer
kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
6. Performans Değerlendirme Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kurs Programı’nın amaçları, içeriği
ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin
kazandırılması ve bu yolla bireylerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Doğruluk ve dürüstlük
Yardımlaşma
Kurallara uyma
Ahlak
Duyarlılık
7.Program süresince bireylerin merak uyandırma, planlama, araştırma ve keşfetme,
çözümleme ve derinleştirme, paylaşma ve yaşantıya uygulama etkinliklerini
gerçekleştirmeleri sağlanarak bireyin öğrenmeye etkin katılımı desteklenmelidir.
8.Programın uygulanmasında rehberlik hizmeti sunan eğiticiler, kursiyerlerin kişisel
nedenlerle yeterliliklerinin değişmesi ve gelişmesine katkıda bulunacak bir rehber
niteliğinde olmalıdır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Genel kurs programlarında kredilendirilme yapılmamaktadır.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 24 (yirmi dört)
ders saatidir. Sürelerin konulara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir
İÇERİK
1. Performans Değerlendirme Temel Eğitimi,
1.1. Performans Değerlendirme Kavramı,
1.1.1 Dönem Sonu ve Dönem Başı Hedefler,
1.1.2 Performans Yönetimi,
1.2 Performans Değerlendirme Yöntemleri,
1.2.1 Performans değerlendirmenin sürekli geliştirmeye katkısı,
1.2.2 Performans değerlendirmenin kurum kültürüne katkısı,
1.2.3 Performans değerlendirmenin organizasyona katkısı,
1.2.4 Performans değerlendirmenin çalışan ve müşteri memnuniyetine
sağladığı katkılar.
1.3 Hedef belirleme ve planlama/yönlendirme süreçleri,
1.3.1 Performans izleme,
1.3.2 Performans değerlendirme,
1.3.3 Ödül-ücret, eğitim, gelişim ve kariyer planlaması,
1.4 Değerlendirme Sürecindeki Hatalar,
1.4.1 Belirli derecelere yönelme etkisi,
1.4.2 Yakın geçmişteki olaylardan etkilenme etkisi,
1.4.3 Kontrast hataları,
1.4.4 Tekrarlama hatası,
Konular Süre
Performans Değerlendirme Temel Eğitimi 8
Performans Değerlendirme Yöntemleri 8
Uygulama Eğitimi 8
TOPLAM (Ders Saati) 24
1.4.5 Kişisel önyargı hataları,
2. Performans Değerlendirme Yöntemleri,
2.1 Ham performans puanlarının hesaplanması,
2.2. Performans hesaplamasında hedef değer, alt sınır ve üst sınırlar,
2.3. Performans değerlendirme sonuçlarını etkileyen makro ve mikro faktörler,
2.4. Bağıl performans değerlendirme kavramı ve verileri dönüştürme,
3.Uygulama Eğitimi
3.1. Hedef kartlarının oluşturulması,
3.1.1. Hedef kartlarını oluştururken dikkat edilmesi gereken noktalar,
3.2.Dağılım diyagramı,
3.2.1. Dağılım diyagramı yaparken dikkat etmesi gereken noktalar,
3.2.2. Performans puanlarına ilişkin tablo oluşturma,
3.2.3. Sonuç raporu yazma.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
1. Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmelidir.
 Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetler,
 Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
 Kursiyere kurs sonunda yapılan uygulamalı sınavlar,
100 puan üzerinden değerlendirilir.
2. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya varsa
ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı
veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı
puan ya da notu olarak değerlendirilir.
3. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi
kullanılarak da yapılabilir.
4. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar,
durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ
Programın uygulama sürecinde;
1. Ders kitabı olarak, Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu materyaller kullanılmalıdır.
2. Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders kitaplarının
bulunmaması durumunda öğretmen/eğitici tarafından hazırlanan ders notları
kullanılmalıdır.
3. Yararlanılacak kaynak araç-gereçlerin programın amaçlarını gerçekleştirecek nitelikte
öğretim, yöntem ve tekniklerine uygun olması önem taşımaktadır.
4. Yararlanabilecek kaynak araç-gereçler;
 Microsoft Office yazılımı,
 Bilgisayar,
 Klavye,
 Fare,
 Mouse pad,
 Kulaklık,
 Mikrofon,
 Hoparlör,
 İşletim sistemi,
 Ofis yazılımı,
 Yazıcı,
 Tarayıcı,
 Projeksiyon,
 Taşınabilir disk,
 CD/DVD,
 USB dönüştürücü,
 Faks,
 Fotokopi makinesi,
 Flash bellek,
 Kart okuyucu,
 Sabit disk,
 Güç kablosu,
 Uzatma kablosu,
 Grup priz,
 Çoklayıcı,
 USB veri kablosu,
 İnternet bağlantısı,
 Kablosuz modem,
 Kırtasiye malzemeleri.
BELGELENDİRME
Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“PERFORMANS GELİŞTİRME EĞİTİMİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.