Menü Kapat

ÖN MUHASEBE EĞİTİMİ

Fiyat Bilgisi Alınız

ÖN MUHASEBE EĞİTİMİ

İÇİNDEKİLER
PROGRAMIN ADI ………………………………………………………………………………………………………………… 1
PROGRAMIN DAYANAĞI………………………………………………………………………………………………………. 1
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI ………………………………………………………………………………………………. 1
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ………………………………………………………………………………………………………. 1
PROGRAMIN AMAÇLARI………………………………………………………………………………………………………. 2
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR …………………………………………………………….. 2
PROGRAMIN KREDİSİ ………………………………………………………………………………………………………….. 3
PROGRAMIN SÜRESİ VE İÇERİĞİ ……………………………………………………………………………………………. 3
ÖN MUHASEBE KURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU…………………………………………………… 4
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR …………………………………………………………………….. 6
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ …………………………… 7
BELGELENDİRME ………………………………………………………………………………………………………………… 7
1
PROGRAMIN ADI
Ön Muhasebe
PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 19.06.1986 tarihli ve 19139 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 3308 sayılı
Meslek Eğitim Kanunu
2. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/04/2016 tarih ve 19 sayılı “Yaygın
Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı” Kararı.
4. “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders
Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.”
5. 12.02.2016 tarih ve 29622 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
(21.03.2012-28240 Mükerrer) Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ
ekindeki 15UMS0505-4 referans kodlu Ön Muhasebe Elemanı Seviye 4-
Ulusal Meslek Standardı
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. İlkokul mezunu olmak.
2. 13 yaşını tamamlamış olmak.
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe
(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre; Muhasebe ve
Finansman alan öğretmeni olarak atananlar,
• öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek
nitelikte olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile belirlenmiş olan
Muhasebe ve Finansman alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim
programları / fakülte mezunları.
2
3. Muhasebe ve Finansman alanında/alanına kaynak teşkil eden
yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
4. Muhasebe ve Finansman bölümü ile ilgili ön lisans mezunu olup en az 1
yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler,
5. Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Muhasebe ve Finansman
alanı mezunu veya bu alanda asgari dördüncü seviyede eğitim almış
olanlardan en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Ön muhasebe kurs programını tamamlayan bireyin,
1. Mevzuata uygun ticari defter ve belgeler ile ilgili işlemleri yaparak
arşivlemesi,
2. Mevzuata uygun perakende satış belgelerini, fatura ve irsaliyeyi ile fatura
yerine geçen belgeleri düzenlemesi,
3. Mevzuata uygun işletme defteri kayıtlarını ve işletme hesap özetini yapma,
4. Mevzuata uygun menkul kıymetlere ilişkin belgeleri düzenlemesi,
5. Mevzuata uygun vergi dairesi ve belediye ile ilgili işlemleri yapması,
6. Mevzuata uygun ticaret sicili, mesleki kuruluş ve bakanlık işlemlerini
yapması,
7. Mevzuata uygun işçi, bağımsız çalışan ve devlet memuru statüsünde
çalışanların işlemlerini yapması ve belgeleri düzenlemesi,
8. Muhasebe paket programını çalışma kurallarına göre kurarak yedekleme
yapması,
9. Muhasebe paket program çalışma kurallarına göre ön muhasebe
programlarını kullanması,
10. Muhasebe fişlerine kayıt ve entegrasyon işlemleri ile muhasebe raporlarını
alarak devir işlemlerini yapması
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Bu kurs programında, mevzuata uygun olarak ön muhasebe işlemlerini
yapma ile ilgili bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirilmesi
hedeflenmektedir.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması,
3
beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma,
uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun
olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri
ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim
kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun
ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim
olanaklarından faydalanılabilir.
6. Ön muhasebe kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla
kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması
ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Yardımlaşma
Kurallara Uyma
Duyarlılık
Doğruluk ve dürüstlük
Sabır
PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı Kararı ile Kabul
edilen “Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları” doğrultusunda, kurs
programını başarıyla tamamlayanlara 14 (on dört) kredi verilir.
PROGRAMIN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi
toplam 357 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini
belirler.
4
ÖN MUHASEBE KURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU
MODÜL ADI KAZANIM ÖĞRENME KAZANIMLARI SÜRE
DEFTER VE
BELGELER
İş sağlığı ve güvenliği
tedbirleri doğrultusunda
Türk Ticaret Kanunu
(TTK) ve Vergi Usul
Kanunu’na (VUK) göre
ticari defter ve belgeler
ile ilgili işlemleri
yaparak arşivler.
 TTK ve VUK’a göre ticari defter ve
belgeleri temin eder.
 TTK ve VUK’a göre ticari defter ve
belgeleri tasdik, saklama, ibraz işlemlerini
yapar.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri
doğrultusunda dosyalama sistemlerine
göre evrak takibini yaparak arşivler.
21
FATURA VE
FATURA YERİNE
GEÇEN
BELGELER
Vergi Usul Kanunu,
Türk Ticaret Kanunu,
Katma Değer Vergisi
Kanunu (KDV), Sigorta
Kanunu ve bağlı
mevzuata göre
perakende satış
belgelerini, fatura ve
irsaliyeyi ile fatura
yerine geçen belgeleri
düzenler.
 VUK, TTK, KDV Kanunu ve bağlı
mevzuata göre perakende satış
belgelerini düzenler.
 VUK, TTK, KDV Kanunu ve bağlı
mevzuata göre fatura ve irsaliye
düzenler.
 VUK, TTK, KDV Kanunu, Sigorta Kanunu
ve bağlı mevzuata göre fatura yerine
geçen belgeleri düzenler.
49
İŞLETME DEFTERİ
Vergi Usul Kanunu,
Türk Ticaret Kanunu,
Katma Değer Vergisi
Kanunu ve bağlı
mevzuata göre işletme
defteri kayıtlarını ve
işletme hesap özetini
yapar.
 VUK, TTK, KDV ve bağlı mevzuata göre
işletme defterine gider kayıtlarını yapar.
 VUK, TTK, KDV ve bağlı mevzuata göre
işletme defterine gelir kayıtlarını yapar.
 VUK, TTK, KDV ve bağlı mevzuata göre
işletme hesap özetini düzenler.
28
KIYMETLİ
EVRAKLAR VE
MENKUL
KIYMETLER
Türk Ticaret
Kanunu’nda yer alan
belgeler ile Vergi Usul
Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu (SPK)
ve bağlı mevzuata göre
menkul kıymetlere
ilişkin belgeleri
düzenler.
 TTK’ye göre Türk Ticaret Kanunu’nda yer
alan belgeleri düzenler.
 VUK, TTK, SPK ve bağlı mevzuata göre
menkul kıymetlere ilişkin belgeleri
düzenler.
21
VERGİ DAİRESİ VE
BELEDİYE
İŞLEMLERİ
İş sağlığı ve güvenliği
tedbirleri doğrultusunda
Türk Ticaret Kanunu,
Vergi Usul Kanunu ve
Belediye Kanunu’na
göre vergi dairesi ve
belediye ile ilgili
işlemleri yapar.
 TTK ve VUK’a göre vergi dairesi
işlemlerini yapar.
 Belediye Kanunu’na göre belediye ile ilgili
işlemleri yapar.
21
ÇALIŞMA VE
SOSYAL
GÜVENLİK
İş sağlığı ve güvenliği
tedbirleri doğrultusunda
Türk Ticaret Kanunu,
Vergi Usul Kanunu ve
ilgili mevzuatlar
doğrultusunda ticaret
sicili, mesleki kuruluş
ve bakanlık işlemlerini
yapar.
 TTK ve VUK’a göre ticaret sicili
işlemlerini yapar.
 Mesleki kuruluşların mevzuatına göre
mesleki kuruluş işlemlerini yapar.
 Çalışma ve sosyal güvenlik ile ilgili
mevzuata göre bakanlık işlemlerini yapar.
21
5
SOSYAL
GÜVENLİK
İŞLEMLERİ
İş sağlığı ve güvenliği
tedbirleri doğrultusunda
Sosyal Güvenlik
Kanunu ve bağlı
mevzuata göre işçi,
bağımsız çalışan ve
devlet memuru
statüsünde çalışanların
işlemlerini yaparak
belgelerini düzenler.
 Sosyal Güvenlik Kanunu ve bağlı
mevzuata göre bir işverene bağlı olarak
işçi statüsünde çalışanların işlemlerini
yapar.
 Sosyal Güvenlik Kanunu ve bağlı
mevzuata göre bağımsız çalışanların
işlemlerini yaparak belgelerini düzenler.
 Sosyal Güvenlik Kanunu ve bağlı
mevzuata göre devlet memuru
statüsünde çalışanların işlemlerini
yaparak belgelerini düzenler.
28
MUHASEBE
PAKET
PROGRAMINA
GİRİŞ
Muhasebe paket
programını çalışma
kurallarına göre
kurarak yedekleme
yapar.
 Muhasebe paket programını yükleme
kurallarına göre yükler.
 Muhasebe paket programını çalışma
kurallarına göre çalıştırır.
 Muhasebe paket programını yedekleme
ve geri yükleme kurallarına göre
yedekler.
18
MUHASEBE
PAKET
PROGRAMINDA
ÖN MUHASEBE
Vergi Usul Kanunu,
Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel
Tebliği’ne ve
muhasebe paket
program çalışma
kurallarına göre ön
muhasebe
programlarını kullanır.
 VUK’a ve muhasebe paket program
çalışma kurallarına göre fatura
programını kullanır.
 VUK’a ve muhasebe paket program
çalışma kurallarına göre irsaliye
programını kullanır.
 Borçlar Kanunu ve muhasebe paket
program çalışma kurallarına göre sipariş
programını kullanır.
 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliği, muhasebe paket program
çalışma kurallarına göre kasa programını
kullanır.
 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliği, muhasebe paket program
çalışma kurallarına göre banka
programını kullanır.
 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliği, muhasebe paket program
çalışma kurallarına göre çek ve senet
programını kullanır.
 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliği, muhasebe paket program
çalışma kurallarına göre stok programını
kullanır.
 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliği, muhasebe paket program
çalışma kurallarına göre cari hesap
programını kullanır.
 Çalışanlarla ilgili mevzuatlar, Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebliği,
muhasebe paket program çalışma
kurallarına göre bordro programını
kullanır.
90
6
PAKET
PROGRAMDA
MUHASEBE
Vergi Usul Kanunu,
Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel
Tebliği’ne ve
muhasebe paket
program çalışma
kurallarına göre
muhasebe fişlerine
kayıt ve entegrasyon
işlemleri ile muhasebe
raporlarını alarak devir
işlemlerini yapar.
 VUK, Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebliği ve muhasebe paket
program çalışma kurallarına göre
muhasebe fişlerine kayıt yapar.
 VUK, Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebliği ve muhasebe paket
program çalışma kurallarına göre
entegrasyon işlemlerini yapar.
 VUK, Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebliği ve muhasebe paket
program çalışma kurallarına göre
muhasebe raporlarını alır.
 VUK, Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebliği ve muhasebe paket
program çalışma kurallarına göre devir
işlemlerini yapar.
60
TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati) 357
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.
2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.
3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile
uyumlu olmalıdır.
4. Değerlendirme, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği esaslarına
göre;
 Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri,
 Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
 Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar,
100 puan üzerinden yapılır.
5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar
ve/veya varsa ödev-projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik
ve uygulamalı kısmın değerlendirmedeki ağırlığı kurs programının özelliğine
göre eğitici tarafından belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı
yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile
belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak
değerlendirilir.
6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim
teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı
derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
7
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇGEREÇLERİ
Programın uygulama sürecinde;
1. Ders kitabı olarak Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu materyaller
kullanılmalıdır.
2. Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders
kitaplarının bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından
hazırlanan ders notları kullanılmalıdır.
3. Yararlanılacak kaynak araç-gereçlerin programın amaçlarını
gerçekleştirecek nitelikte öğretim, yöntem ve tekniklerine uygun olması
önem taşımaktadır.
4. Yararlanılacak kaynak araç-gereçler; bilgisayar ve çevre birimleri (yazıcı,
tarayıcı, harici bellek ve benzeri), iletişim araçları (telefon, tele-konferans
sistemleri, faks, internet erişimi ve benzeri), kaynak ve uygulama
dokümanları (genel formlar, prosedürler, iş talimatları, toplu/ bireysel iş
sözleşmeleri ve benzeri), kırtasiye malzemeleri (kâğıt, kalem, delgeç, tel
zımba ve benzeri), muhasebe kaynakları ve muhasebe ile ilgili yazılımlar,
ofis araçları (fotokopi makinesi, evrak imha cihazı, hesap makinesi, kilit
sistemi içeren evrak dolabı ve benzeri), vb.
BELGELENDİRME
Kursu başarı ile tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi, Not Döküm Çizelgesi
ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
Kursu tamamlamadan ayrılanlara başardıkları modülleri gösteren Not Döküm
Çizelgesi verilir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“ÖN MUHASEBE EĞİTİMİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.