Menü Kapat

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ ÜRETİM EĞİTİMİ

Fiyat Bilgisi Alınız

KİŞİSEL BAKIM VE HİJYEN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ EĞİTİMİ
İ Ç İ N D E K İ L E R
PROGRAMIN ADI ………………………………………………………………………………………………………………… 1
PROGRAMIN DAYANAĞI ……………………………………………………………………………………………………… 1
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI ………………………………………………………………………………………………. 1
EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ …………………………………………………………………………………………………………. 2
PROGRAMIN AMAÇLARI………………………………………………………………………………………………………. 2
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR ……………………………………………………………. 2
PROGRAMIN KREDİSİ ………………………………………………………………………………………………………….. 3
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ ………………………………………………………………………………………………. 4
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR …………………………………………………………………….. 4
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ…………………………… 5
BELGELENDİRME ………………………………………………………………………………………………………………… 6
1
PROGRAMIN ADI
Kişisel Hijyen Ürünleri Üretimi
PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1739 sayılı
Millî Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul
edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders
Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.
4. 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik,
5. 13.07.2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığının; Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan
İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik,
6. 17 Haziran 2010 tarih ve 27614 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan,
Sağlık Bakanlığının; Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve
Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ,
7. 31 Ekim 2013 tarih ve 28807 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan, Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının; Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk
Bezi ve Benzeri ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve
Denetimi İle Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 13 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek
yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
2
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Tekstil Teknolojisi
alan öğretmeni olarak atananlar,
 öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek
nitelikte olanlar,
2. Diğer branşlarda öğretmen olarak atananlardan, Kişisel Hijyen Ürünleri
Üretimine yönelik eğitim aldığını belgelendirenler,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Tekstil Teknolojisi
alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,
4. Tekstil Teknolojisi alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim
kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
5. Tekstil Teknolojisi alanında asgari dördüncü seviyede eğitim almış olanlar,
öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Kişisel Hijyen Ürünleri Üretimi kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,
2. Kişisel hijyen ürünlerinin üretiminde kullanılan hammaddelerin temini,
tanınması, hazırlanması ve üretim için iş emri açılması ile ilgili bilgi ve
becerileri kazanması,
3. Makine panelini tanıması, makineyi çalıştırması ve seri üretim yapması,
4. Paketleme, kolileme ve balyama makinelerinin kullanımı ile ilgili bilgi ve
becerilere sahip olması
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Kişisel Hijyen Ürünleri Üretimi kurs programını bitiren bireylerin; kullanılan
hammaddelerin temini, hazırlanması, hijyen makinelerini çalıştırması, seri
üretim yapması, üretilen ürünlerin paketleme, kolileme, balyalama ve kontrol
işlemleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.
3
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yönelik yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup
çalışması, beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip
yaptırma, uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun
olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve
alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında
veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
6. Kişisel Hijyen Ürünleri Üretimi kurs programının amaçları, içeriği ve
kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen
değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
DEĞERLER
Kurallara Uyma
Sabır
Sorumluluk
Saygı
Hoşgörü
Duyarlık
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile
kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun
belgelendirme yapılır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul
edilen ‘’Meslek ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs
programını başarı ile tamamlayanlara 5 (beş) kredi verilir.
4
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde
planlanmalıdır Kurs süresi toplam 120 ders saatidir. Eğitim personeli, programın
teorik ve uygulama sürelerini belirler.
KİŞİSEL HİJYEN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ KURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN
TABLOSU
MODÜL ADI KAZANIM ÖĞRENME KAZANIMLARI SÜRE
ÇALIŞANLARIN İŞ
SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ
İş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili kurallara uyar.
 İş sağlığı ve güvenliğinin
amacı ve önemini açıklar.
 İş kazası ve meslek
hastalıklarından korunma
yöntemlerini sıralayarak
gerekli önlemleri alır.
 Tehlikelerden kaynaklanacak
risklere karşı gerekli
önlemleri alır.
 Acil durumlarda gerekli
tedbirleri alır.
16
KİŞİSEL HİJYEN
ÜRÜNLERİNİN
HAMMADDELERİ
Hammaddeleri
kullanıma hazır hale
getirir.
 Hammaddeleri özelliklerine
göre temin eder ve testlerini
yapar.
 Hammaddeleri tanır ve
hazırlar.
 Üretim için iş emri açar.
30
HİJYEN
MAKİNELERİ
Hijyen makinelerini tanır
ve kullanır.
 Makine panelini tanır.
 Makineyi çalıştırır.
 Seri üretim yapar.
36
KİŞİSEL HİJYEN
ÜRÜNLERİNİN
PAKETLEME
BALYALAMA VE
KOLİLEME
MAKİNELERİ
Paketleme, balyalama
ve kolileme işlemlerini
yapar.
 Paketleme yapar.
 Balyalama ve kolileme yapar.
 Ürün kontrol işlemlerini
yürütür.
38
TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati): 120
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.
2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.
3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile
uyumlu olmalıdır.
4. Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;
 Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri,
 Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
5
 Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar,
100 puan üzerinden yapılır.
5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar
ve/veya varsa ödev-projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik
ve uygulamalı kısmın değerlendirmedeki ağırlığı kurs programının özelliğine
göre eğitici tarafından belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı
yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile
belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak
değerlendirilir.
6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim
teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı
derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇGEREÇLERİ
Programın uygulama sürecinde;
1. Ders kitabı olarak Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu
materyaller kullanılmalıdır.
2. Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders
kitaplarının bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından
hazırlanan ders notları kullanılmalıdır.
3. Yararlanılacak kaynak araç-gereçlerin programın amaçlarını
gerçekleştirecek nitelikte öğretim, yöntem ve tekniklerine uygun olması
önem taşımaktadır.
4. Yararlanılacak araç ve gereçler:
 Yazı Tahtası
 Bilgisayar
 Sunu programı
 Klavye
 Fare
 Projeksiyon
 Hammadde örnekleri
6
 Mamul ve Yarı Mamul örnekleri
 Üretim sahasındaki makine teçhizat ve araç gereçler
BELGELENDİRME
Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm
çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara
başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ ÜRETİM EĞİTİMİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.