Menü Kapat

İŞARET DİLİ EĞİTİMİ

Fiyat Bilgisi Alınız

Stok kodu: 1050

İŞARET DİLİ ÖĞRETİCİ VE TERCÜMAN EĞİTİMİ
İŞARET DİLİ ÖĞRETİCİ VE TERCÜMAN EĞİTİMİ PROGRAMINA İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR
ALAN : KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM
MESLEK :
MESLEK SEVİYESİ :
MESLEK ELEMANI TANIMI
Türk İşaret Dilini (TİD) aktif bir şekilde kullanabilen, işitme engellilerle iletişim
kurabilen, istenilenleri anlatan, işaret dilinde tercümanlık yapabilen işaret dilini
öğretme becerisine sahip bireydir.
GİRİŞ KOŞULLARI
1. Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak.
2. İşitme engellilerle iletişim kurabilecek bedensel ve fiziksel yeterliğe sahip olmak.
3. 18 Ocak 2011 tarihli ve 27919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk İşaret
Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulamasına Yönelik Usul ve Esasların
Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” değişikliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde
Programı Bakanlıkça hazırlanan İşaret Dili Kursuna katılarak belge almış olmak.
İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler, kişisel gelişim alanı
altında sertifika programından mezun olan kursiyerler sertifikalarının kazandırdığı
yeterlilikler doğrultusunda sektörde çalışabilirler. İşaret dili öğreticiliği ve
tercümanlığı yapabilirler.
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Halk Eğitim Merkezleri ve uygun görülecek merkezlerde verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için kişisel gelişim alanı standart donanımları ve
mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği alanında eğitim
almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır,
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında en az 8 yıl öğretmen olarak
çalışmış ve işaret dili bilen meslek elemanlarından yararlanılabilir,
3. Tercihen işaret dili öğreticisi/ tercümanlık sertifikasına sahip olmak.
4. Tercihen Bakanlığın açmış olduğu işitme engellilerde iletişim yöntemleri
hizmetiçi seminer/kurslarına katılmış olmak.
5. Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.
BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin
yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
4
• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı
belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin
düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek
istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır
ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey, gerekli modülleri tamamlayarak
alandaki diğer dallar/meslekler arasında geçiş yapabilir.
EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 320/200 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.
7. Bilgi ve beceriyi pekiştirecek çalışmalara her türlü ortam hazırlanmalıdır.
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetlerini yapmak için, istihdam
olanakları ve planlama konularında,çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri,
işitme engelliler dernekleri, Özel eğitim rehabilitasyon merkezleri ve kursiyerlerin
çevrede konu ile ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama
yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşların meslek elemanları ile iş birliği yapılarak
yönlendirilir.
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı
tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
5. Türk İşaret dilindeki harfleri ve işaretleri öğrenerek doğru uygulama
yapabilecektir.
6. Türk İşaret Dilini öğretebilecek
7. İstenildiğinde konu hakkında TİD’le yorum ve tercümanlık yapabilecektir.
5
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
uygulamaları yapılır.
MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı
olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek
olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel
bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen
yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.
KAZANDIRILAN YETERLİKLER DERSİN MODÜLLERİ SÜRE
1 Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim
kurmak ve sürdürmek Sosyal Hayatta İletişim 40/16
2 İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim
kurmak ve sürdürmek İş Hayatında İletişim 40/16
3
Türkçe’yi doğru konuşmak
Diksiyon 1 40/32
4 Diksiyon 2 40/32
5 Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve
kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek Kişisel Gelişim 40/16
6
İşletme, finansman, pazarlama, reklam,
satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş
kurma becerileri kazanmak
Girişimcilik 40/24
7 Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi
korumak Çevre Koruma 40/16
8 Meslek etiği gereklerine uymak Meslek Etiği 40/16
9 İş yerinde plan, program ve iş
organizasyonu yapmak İş Organizasyonu 40/16
10 İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş
güvenliği önlemlerini almak
İş Güvenliği ve İşçi
Sağlığı 40/24
11 Temel düzeyde araştırma yapmak Araştırma Teknikleri 40/16
6
MODÜL VE İÇERİKLERİ
• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.
• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 ve
40/40 olabilir.
• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı
tüm içeriği kapsar.
• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer
okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.
• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu
yoktur.
• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.
• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile
belirlenir.
NOT: İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi programı yeterlikler tablosu ve
modülleri aşağıda verilmiştir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“İŞARET DİLİ EĞİTİMİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.