Menü Kapat

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI GELİŞTİRME

Fiyat Bilgisi Alınız

PROGRAMIN ADI ……………………………………………………………………………………………………………………………………1
PROGRAMIN DAYANAĞI………………………………………………………………………………………………………………………….1
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI ………………………………………………………………………………………………………………….1
EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ……………………………………………………………………………………………………………………………..1
PROGRAMIN AMAÇLARI………………………………………………………………………………………………………………………….1
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR ………………………………………………………………………………..2
PROGRAMIN KREDİSİ………………………………………………………………………………………………………………………………2
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ…………………………………………………………………………………………………………………..3
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR ………………………………………………………………………………………….3
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ ………………………………………………..4
BELGELENDİRME…………………………………………………………………………………………………………………………………….4
PROGRAMIN ADI
İnsansız Hava Araçları Geliştirme ve Uyum Eğitimi
PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim
Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın
Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 08.02.2011 tarih ve 10 sayılı “Meslekî ve Teknik
Eğitim Okul ve Kurumlarının 50 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim
Programlarında Değişiklik Yapılması” konulu kararı
4. 25.04. 2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan İş Ekipmanlarının
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
5. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 22.02.2016 tarihinde yayımlanan İnsansız Hava
Araçları Talimatı
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli
olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.
a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,
b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,
c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde en az 6 ay çalışmış olmak
EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre “Uçak Bakım ve Uçak Elektroniği” alan
öğretmeni olarak atananlar, öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak
atanabilecek nitelikte olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre, Uçak Bakım ve Uçak Elektroniği”
alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,
3. “Uçak Bakım, Uçak Elektroniği” alanlarında/alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim
kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
Öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
PROGRAMIN AMAÇLARI
İnsansız Hava Aracı Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiyi kullanması,
2. İHA’larla ilgili temel bilgiyi kullanması,
3. Havacılık ve iletişim ile ilgili temel bilgiyi kullanması,
4. Kumanda sistemleri ve bakım onarımı ile ilgili bilgiyi kullanması
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Türk Hava Sahasında işletilecek veya kullanılacak sivil İnsansız Hava Aracı (İHA)
sistemlerinin uçuşa elverişliliğinin sağlanması, sistemleri kullanacak kişilerin sahip
olması gereken nitelikleri, hava trafiği hizmetleri ve İHA operasyonlarına ilişkin usul ve
esasları yapabilmeleri amaçlanmıştır.
2. Konuların öğretiminde ağırlıklı olarak mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve
teknikler uygulanır. Anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, araştırma, uygulama
yapma vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
3. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
4. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanları iş birliğinde hazırlanmıştır.
5. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya
diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
6. İnsansız Hava Araçları geliştirme ve uyum eğitimi kurs programının amaçları, içeriği ve
kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin
kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Doğruluk ve dürüstlük
Yardımlaşma
Kurallara uyma
Ahlak
Duyarlılık
7. Program süresince bireylerin merak uyandırma, planlama, araştırma ve keşfetme,
çözümleme ve derinleştirme, paylaşma ve yaşantıya uygulama etkinliklerini
gerçekleştirmeleri sağlanarak bireyin öğrenmeye etkin katılımı desteklenmelidir.
8. Programın uygulanmasında rehberlik hizmeti sunan eğiticiler, kursiyerlerin kişisel
nedenlerle yeterliliklerinin değişmesi ve gelişmesine katkıda bulunacak bir rehber
niteliğinde olmalıdır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Yaygın eğitim kurumlarında uygulanan kurslarda kredilendirmeler; Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığının 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul edilen “Meslekî ve Teknik Eğitimde
Kredilendirme Esasları” doğrultusunda, kurs programını başarıyla tamamlayanlara 2 (iki) kredi
verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 52 (elli
iki) ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ KURSU
MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU
MODÜL ADI KAZANIM ÖĞRENME KAZANIMLARI SÜRE
İŞ GÜVENLİĞİ VE
İŞÇİ SAĞLIĞI
İş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili
temel bilgiyi
kullanır.
 İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve
önemini açıklar.
 İş kazası ve meslek hastalıklarından
korunma yöntemlerini sıralayarak
gerekli önlemleri alır.
 Tehlikelerden kaynaklanacak risklere
karşı gerekli önlemleri alır.
 Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.
16
İHA TANITIMI,
HUKUKU VE
UÇUŞ
PRENSİPLERİ
İHA’lar ile ilgili
temel bilgiyi
kullanır.
 Hava aracı tanımını kavrayarak İHA
kabiliyeti ve görevlerini kullanır.
 Hava hukuku ve sorumluluklarını
yerine getirir.
 Uçuş dinamiği ve prensiplerini
kullanır.
13
METEOROLOJİ,
ATC USULLERİ
VE
OPERASYONLAR
Havacılık ve iletişim
ile ilgili temel bilgiyi
kullanır.
 Meteoroloji ve operasyonlarını
kullanır.
 ATC usullerini kullanır.
 Seyrüsefer ve operasyonlarını
kullanır.
10
KUMANDA, İTKİ
AVİYONİK
SİSTEMLER VE
İHA BAKIM
ONARIMI
Kumanda sistemleri
ve bakım onarımı
ile ilgili bilgiyi
kullanır.
 Kumanda edilebilir sistemleri kullanır.
 İtki sistemlerini kullanır.
 Aviyonik sistemlerini kullanır.
 İHA bakım ve onarımını yapar.
13
TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati): 52
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.
2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.
3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.
4. Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;
 Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetler,
 Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
 Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar,
100 puan üzerinden yapılır.
5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya varsa
ödev ya da projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik kısım %40,
uygulamalı kısım ise %60 olarak ile belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı
yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan
veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.
6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi
kullanılarak da yapılabilir.
7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki
sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ
Programın uygulama sürecinde;
1. Ders kitabı olarak, Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu materyaller kullanılmalıdır.
2. Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders kitaplarının
bulunmaması durumunda öğretmen/eğitici tarafından hazırlanan ders notları
kullanılmalıdır.
3. Yararlanılacak kaynak araç-gereçlerin programın amaçlarını gerçekleştirecek nitelikte
öğretim, yöntem ve tekniklerine uygun olması önem taşımaktadır.
4. Yararlanabilecek kaynak araç-gereçler;
 İHA
 Bilgisayar
 Takım çantası
 Haritalar
 İHA sensörleri
 Tornavida
BELGELENDİRME
Kursu başarı ile tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi, Not Döküm Çizelgesi ve talep
edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
Kursu tamamlamadan ayrılanlara başardıkları modülleri gösteren Not Döküm Çizelgesi
verilir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI GELİŞTİRME” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.