Menü Kapat

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ

Fiyat Bilgisi Alınız

Kategoriler:

İNSAN KAYNAKLARI ELEMANI
GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ
KURS PROGRAMI
PROGRAMIN ADI………………………………………………………………………………………………………….1
PROGRAMIN DAYANAĞI……………………………………………………………………………………………….1
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI……………………………………………………………………………………..1
EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ…………………………………………………………………………………………………1
PROGRAMIN AMAÇLARI……………………………………………………………………………………………….2
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR ………………………………………………….2
PROGRAMIN KREDİSİ…………………………………………………………………………………………………..3
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ …………………………………………………………………………………….3
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR ………………………………………………………..4
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ……………..4
BELGELENDİRME…………………………………………………………………………………………………………5
1
PROGRAMIN ADI
İnsan Kaynakları Elemanı Geliştirme ve Uyum Eğitimi
PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı
Millî Eğitim Temel Kanunu,
2. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme
Kurumları Yönetmeliği
3. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul
edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
4. 13.09.2014 Tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İnsan
Kaynakları Elemanı, Seviye 4, Ulusal Meslek Standardı.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını
yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs
programına katılabilirler.
a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,
b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,
c. En az okur yazar olup işletmelerin ilgili bölümlerinde en az 6 ay çalışmış
veya çalışıyor olmak.
EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre “Muhasebe ve
Finansman”
a. Alan öğretmeni olarak atananlar,
b. Emekli alan öğretmenleri,
c. Alan öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
2. Muhasebe ve Finansman alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim
kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
2
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre, Muhasebe ve
Finansman alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte
mezunları,
4. Muhasebe ve Finansman ile ilgili önlisans programlarından mezun olup
alanında en az 1 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler,
5. Mesleki ve Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Muhasebe ve
Finansman alanı mezunu veya bu alanda asgari dördüncü seviyede eğitim
almış olanlardan en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu
belgelendirenler.
PROGRAMIN AMAÇLARI
İnsan Kaynakları Elemanı Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren
bireyin,
1. İnsan kaynakları Süreçlerin yasal mevzuata, kalite sistemine ve kuruluş
prosedürlerine uygunluğunu sağlaması,
2. İnsan Kaynakları bilgi sistemi ile ilgili veri giriş, güncelleme, arşivleme ve
raporlama faaliyetlerini yapması,
3. İnsan Kaynakları süreçleri ile ilgili operasyonel faaliyetlere destek vermesi,
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. İnsan Kaynakları Elemanı Geliştirme ve Uyum Eğitimi ile bir kuruluşun işe
alım, eğitim, kariyer ve yetenek yönetimi, performans yönetimi, ücret ve yan
haklar, organizasyonel gelişim ile ilgili insan kaynakları süreçlerinin
kurulmasına ve prosedürlerinin hazırlanmasına destek veren; bu süreçleri
kuruluş insan kaynakları politikalarına göre yürüten nitelikli çalışanların
yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
2. Konuların öğretiminde ağırlıklı olarak mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik
yöntem ve teknikler uygulanır. Anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma,
araştırma, uygulama yapma vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
3. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
4. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve
alan uzmanları iş birliğinde hazırlanmıştır.
3
5. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim
kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun
ortamlarda uygulanır.
6. İnsan Kaynakları Elemanı Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programının
amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki
tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Doğruluk ve dürüstlük
Yardımlaşma
Kurallara uyma
Ahlak
Duyarlılık
PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı kararı ile
kabul edilen “Meslekî ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları” doğrultusunda, kurs
programını başarıyla tamamlayanlara 3 (üç) kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam
70 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.
İNSAN KAYNAKLARI ELEMANI GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ KURSU MODÜLLERİ
VE ZAMAN TABLOSU
MODÜL ADI KAZANIM ÖĞRENME KAZANIMLARI SÜRE
İNSAN
KAYNAKLARI
SÜREÇLERİNİN
YASAL MEVZUATI,
KURULUŞ
PROSEDÜRLERİNE
UYGUNLUĞU
Süreçlerin yasal
mevzuata, kalite
sistemine ve kuruluş
prosedürlerine
uygunluğunu sağlar.
 Süreçlerle ilgili mevzuatı uygular.
 Kalite yönetim sistemi ile ilgili
faaliyetleri yürütür.
 Yapılan çalışmaların kalitesinin
denetlemesine destek verir.
10
İNSAN
KAYNAKLARI
BİLGİ SİSTEMİ İLE
İLGİLİ
FAALİYETLER
İnsan Kaynakları bilgi
sistemi ile ilgili veri giriş,
güncelleme, arşivleme ve
raporlama faaliyetlerini
yapar.
 İnsanKaynakları bilgi sistemine
veri girişi yapar.
 İnsan Kaynakları bilgi sisteminde
veri güncelleme, raporlama ve
arşivleme yapar.
20
İNSAN
KAYNAKLARI
SÜREÇLERİ İLE
İLGİLİ
OPERASYONEL
FAALİYETLER
İnsan Kaynakları
süreçleri ile ilgili
operasyonel faaliyetlere
destek verir.
 Personel özlük dosyasını hazırlar.
 Günlük ve aylık puantaj işlemlerini
gerçekleştirir.
 Bordrolama süreci ile faaliyetlere
destek verir.
40
TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati): 70
4
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.
2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.
3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile
uyumlu olmalıdır.
4. Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;
 Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri,
 Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
 Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar,
100 puan üzerinden yapılır.
5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar
ve/veya varsa ödev-projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik
ve uygulamalı kısmın değerlendirmedeki ağırlığı kurs programının özelliğine
göre eğitici tarafından belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı
yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile
belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak
değerlendirilir.
6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim
teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı
derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ
Programın uygulama sürecinde;
1. Ders kitabı olarak, Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu materyaller
kullanılmalıdır.
2. Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders kitaplarının
bulunmaması durumunda öğretmen/eğitici tarafından hazırlanan ders notları
kullanılmalıdır.
3. Yararlanılacak kaynak araç-gereçlerin programın amaçlarını gerçekleştirecek
nitelikte öğretim, yöntem ve tekniklerine uygun olması önem taşımaktadır.
4. Yararlanabilecek kaynak araç-gereçler;
 Bilgisayar
 Çeşitli bilgisayar yazılımları
5
 Yazıcı
 Tarayıcı
 Harici bellek
 Telefon
 Tele-konferans sistemleri
 Faks
 İnternet erişimi
 Genel formlar
 Prosedürler
 İş talimatları
 Toplu / kişisel iş sözleşmeleri
 Kâğıt
 Kalem
 Delgeç
 Tel zımba,
 Fotokopi makinesi
 Projeksiyon cihazı
 Evrak imha cihazı
 Hesap makinesi
 Kilit sistemi içeren evrak dolabı
 Fotoğraf makinesi
 Video kamera
 Tanıtım standı ve ekipmanı
BELGELENDİRME
Kursu başarı ile tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi, Not Döküm Çizelgesi ve
talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
Kursu tamamlamadan ayrılanlara başardıkları modülleri gösteren Not Döküm
Çizelgesi verilir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.