Menü Kapat

HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ

Fiyat Bilgisi Alınız

İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ …………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR…………………………………………………….. 3
MESLEK ELEMANI TANIMI…………………………………………………………………………………………………… 3
GİRİŞ KOŞULLARI ……………………………………………………………………………………………………………….. 3
İSTİHDAM ALANLARI ………………………………………………………………………………………………………….. 3
EĞİTİM‐ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI …………………………………………………………………. 3
EĞİTİMCİLER……………………………………………………………………………………………………………………… 3
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………………………….. 3
BELGELENDİRME ……………………………………………………………………………………………………………….. 4
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER…………………………………………………………………………………………………… 4
EĞİTİM SÜRESİ…………………………………………………………………………………………………………………… 4
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ………………………………………………………………………………………. 4
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR …………………………………………………………………….. 4
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI………………………………………………………………………………………. 5
EĞİTİM‐ÖĞRETİM FAALİYETLERİ ………………………………………………………………………………………….. 5
MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ …………………………………………………………………………………………….. 5
MODÜL VE İÇERİKLERİ ………………………………………………………………………………………………………… 6
YETERLİK VE MODÜL TABLOSU……………………………………………………………………………………………. 6
2
MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
ALAN : HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON
HİZMETLERİ
MESLEK : MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ
MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE
MESLEK ELEMANI TANIMI
Şirketleri müşterilere, müşterileri şirketlere tanıtan ve kaliteli müşteri
ilişkilerini yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
GİRİŞ KOŞULLARI
1. İlköğretimi tamamlamış olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.
İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Halkla İlişkiler ve
Organizasyon Hizmetleri Alanında;
1. Halkla ilişkiler ve tanıtım ajansları,
2. Şirketlerin halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, tanıtım bölümleri,
3. Görsel ve işitsel medya kuruluşları,
4. Reklam ajansları,
5. Çağrı merkezleri,
6. Şirketlerin müşteri ilişkileri birimleri,
7. Organizasyon ve fuar şirketleri,
8. Turizm şirketlerinde vb. yerlerde çalışabilirler.
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde
eğitim verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar
sağlanmalıdır.
EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri
görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Halkla İlişkiler ve Organizasyon
Hizmetleri alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek
elemanlarından yararlanılabilir.
3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.
3
BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin
yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin
aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler
mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek
istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak
kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi
alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak
alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.
EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 2120/1392 saat olarak
planlanmıştır. Bu süreye 440/224 saatlik Mesleki Gelişim Modülleri ile 864
saatlik Mesleki Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler
uygulanır.
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve
planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, medya
kuruluşları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.
4
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı
tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
uygulamaları yapılır.
2. Her merkez, 864 saatlik Mesleki Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak
mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak
modüllerden oluşturur. Mesleki uygulamalar, modüllerdeki öğrenme
faalliyetlerinin uygulamalarından oluşur.
MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine
yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi
yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi
gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden
beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da
kullanılabilecektir.
KAZANDIRILAN YETERLİKLER DERSİN MODÜLLERİ SÜRE
1 Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili
iletişim kurmak ve sürdürmek Sosyal Hayatta İletişim 40/16
2 İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim
kurmak ve sürdürmek İş Hayatında İletişim 40/16
3
Türkçe’yi doğru konuşmak
Diksiyon-1 40/32
4 Diksiyon-2 40/32
5
Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek
ve kendini kişisel olarak sürekli
geliştirmek
Kişisel Gelişim 40/16
6
İşletme, finansman, pazarlama,
reklam, satış, iş hukuku, kariyer
gelişimi ve iş kurma becerileri
kazanmak
Girişimcilik 40/24
7 Çevreye karşı duyarlı olmak ve Çevre Koruma 40/16
5
çevreyi korumak
8 Meslek etiği gereklerine uymak Meslek Etiği 40/16
9 İş yerinde plan, program ve iş
organizasyonu yapmak İş Organizasyonu 40/16
10 İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş
güvenliği önlemlerini almak İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 40/24
11 Temel düzeyde araştırma yapmak Araştırma Teknikleri 40/16
MODÜL VE İÇERİKLERİ
• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.
• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24,
40/32, 40/40 olarak yapılabilir.
• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve
uygulamalı tüm içeriği kapsar.
• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı
olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde
uygulamalar yapılabilir.
• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma
zorunluluğu yoktur.
• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.
• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre
kararı ile belirlenir.
NOT: Müşteri Temsilcisi programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda
verilmiştir.
YETERLİK VE MODÜL TABLOSU
YETERLİKLER MODÜLLER SÜRE
1 Halkla ilişkiler kavramını
incelemek Halkla İlişkiler Kavramı 40/16
2 Halkla İlişkilerin ilişkili olduğu
alanlar ile ilgili dosya hazırlamak
Halkla İlişkilerin ilişkili olduğu
alanlar 40/16
3 Organizasyon hizmet alanları ile
ilgili dosya hazırlamak Organizasyon hizmet alanları 40/16
4 Kurumsal organizasyon dosyası
hazırlamak Kurumsal organizasyon 40/16
5 Sosyal ve kültürel organizasyon
dosyası hazırlamak
Sosyal ve kültürel
organizasyonlar 40/16
6
Ulusal ve uluslararası
organizasyon dosyası
hazırlamak
Ulusal ve uluslararası
organizasyonlar 40/16
7 İletişim sürecini İncelemek ve
İletişim türlerini kullanmak İletişim Süreci ve Türleri 40/24
8 Kitle iletişim sürecini
çözümlemek Kitle İletişimi 40/32
6
9 Telefonda İletişimi sağlamak Telefonda İletişim 40/32
10 Etkin ve hızlı okumak Etkin ve hızlı okuma 40/24
11 Planlı ve etkili Yazmak Planlı ve Etkili Yazma 40/24
12 Mesleki yazıları yazmak Mesleki Yazıları Yazma 40/16
13 Türkçe’yi doğru konuşmak Diksiyon 1 40/32
14 Türkçe’yi doğru konuşmak Diksiyon 2 40/32
15 Beden dilini etkili kullanmak Beden Dili 40/16
16 Hukuk kurallarına uygun
davranmak Toplumsal Düzen 40/24
17
Anayasal haklarına ve
sorumluluklarına uygun
davranmak
Anayasal Hak ve
Sorumluluklar 40/24
18 Bilgisayarda metin dosyası
oluşturmak Kelime İşlemci 40/24
19 Bilgisayarda seri yazı yazmak F Klavye 1 40/32
20 Bilgisayarda seri yazı yazmak F Klavye 2 40/32
21 Bilgisayarda matematiksel ve
mantıksal dosya oluşturmak Elektronik tablo 40/32
22 Reklam kavramı ile ilgili özellikleri
analiz etmek
Reklamcılıkta Temel
Kavramlar 40/32
23 Reklam ortamını çözümlemek Reklam Ortamları 40/32
24 Reklamla ilgili araştırma ve durum
analizi yapmak Reklamcılıkta Araştırma 40/32
25 Reklam planlaması yapmak Reklamcılıkta Planlama 40/32
26 Internet üzerinden bilgiye
ulaşmak Internet 40/24
27 Fikir haklarına uygun hareket
etmek Fikir Hakları 40/16
28 Haberleşme ile ilgili yasal
düzenlemelere uymak Basın Suçları 40/32
29 Gündemi takip etmek Gündem Organizasyonu 40/24
30 Haber yazmak Haber Yazmak 1 40/32
31 Müşteri Özelliklerini Belirlemek Müşteri Özellikleri 40/24
7
32 Müşteri Memnuniyetini Arttırmak Müşteri Memnuniyeti 40/24
33 Müşteri ile Sağlıklı İletişim
Kurmak Müşteri İletişimi 40/24
34 Günlük satış programı hazırlamak Satışa Hazırlık 40/24
35 İşletmenin amaçlarını ve piyasa
şartlarını incelemek İşletme ve Piyasa Şartları 40/24
36 Sergi ve fuarlarda firmayı temsil
etmek
Sergi ve Fuarlarda Firma
Tanıtımı
40/24
37 Yazılı basında yaratıcı çalışmaları
takip etmek
Yazılı Basında Yaratıcı
Faaliyetler 1 40/32
38 Yazılı Basında Yaratıcı
Faaliyetler 2 40/32
39 Görsel/işitsel medyada yaratıcı
çalışmaları takip etmek
Görsel/İşitsel Medyada
Yaratıcı Faaliyetler 40/32
40 Etkin iletişim kurmak Etkin İletişim 40/24
41 Sağlıklı İletişim Kurmak Sağlıklı İletişim 40/32
42 Sunu oluşturmak Sunu 40/32
43 Sunum yapmak Sunuş 40/32
44 Beden dili ile iletişim kurmak Beden Dili 40/32
45 Mesaj kanalları kullanarak
mesajları iletmek
Yaratıcı Drama 40/32
46 Grup İletişimi kurmak Grup İletişimi 40/16
47 Örgüt iletişimi kurmak Örgüt İletişimi 40/16
48 İş planı yapmak İş planı 40/24
49 Kaynak taraması ve gözlem
yapmak Kaynak Taraması ve Gözlem 40/32
50 Basının toplumsal gelişme
üzerindeki etkisini yorumlamak Basının Doğuşu ve Gelişimi 40/32
51 Türkiye’de basının doğuşu ve
gelişimini incelemek
Türk Basınının Doğuşu ve
Gelişimi 40/32
52 Küçük ve orta format fotoğraf
makinelerini hazırlamak Fotoğraf Makineleri 40/32
53 Fotoğraf makinesini ayarlamak Fotoğraf Makinesi Ayarları 40/32
54 Kompozisyon kurallarına uygun
fotoğraf çekmek
Fotoğrafta Işık ve
Kompozisyon 40/16
8
9
TOPLAM 2120/1392
MESLEKİ UYGULAMALAR 864
MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ 440/224
GENEL TOPLAM 2480 Saat

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.