Menü Kapat

GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

Fiyat Bilgisi Alınız

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
GÜVENLİK HİZMETLERİ ALANI
GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ
KURS PROGRAMI
Ankara, 2017
1
İÇİNDEKİLER
PROGRAMIN ADI…………………………………………………………………………………………………………… 1
PROGRAMIN DAYANAĞI ……………………………………………………………………………………………….. 1
PROGRAMIN GİRİŞ KOŞULLARI …………………………………………………………………………………….. 1
EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ………………………………………………………………………………………………….. 1
PROGRAMIN AMAÇLARI………………………………………………………………………………………………… 2
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR …………………………………………………… 3
PROGRAMIN KREDİSİ……………………………………………………………………………………………………. 4
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ ……………………………………………………………………………………… 5
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR…………………………………………………………. 9
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ARAÇ-GEREÇLER………………………………. 9
BELGELENDİRME …………………………………………………………………………………………………………. 9
1
PROGRAMIN ADI
Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi
PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de Yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim
Temel Kanunu
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın
Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı
3. 26.06.2004 tarihli ve 25504 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanun
4. 07.10.2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 7190 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
5. 29.03.2006 tarihli ve 26123 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 10055 sayılı Özel Güvenlik
Mali Sorumluluk SigortasıTarife ve Talimatı
6. 26.02.2005 tarihli ve 25739 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 9923 sayılı Özel Güvenlik
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
7. İç İşleri Bakanlığının 17.07.2012 tarih ve 42 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerinin Birleştirilmiş
Genelgesi(EGM Genel No.: 2012/71)
8. İç İşleri Bakanlığının 28.09.2015 tarih ve 23 no.lu Genelgesi (EGM Genelge No.: 43)
9. İç İşleri Bakanlığının 18.01.2017 tarih ve 6 sayılı 680 sayılı KHK’nin Uygulanması Hakkında
Genelge
10. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “Mesleki ve Teknik
Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim
Programları” konulu kararı. konulu kararı.
PROGRAMIN GİRİŞ KOŞULLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. 25 yaşını doldurmuş olmak.
3. En az lise ve dengi okul mezunu olmak
4. Lise mezunları için en az 5 yıllık “Özel Güvenlik Kimlik Kartına” sahip olmak
EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ
1. Görevlendirilecek personel en az önlisans mezunu olmalıdır.
2. Görevlendirilecek personel “Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına” sahip olmalıdır.
Bunlardan;
 20 yıl süre ile TSK‘da Subay, Astsubay ve Uz. Erbaş olarak çalışanlar,
 20 yıl süre ile K.K.K., Dz.Kuv.K. ve Hv.Kuv.K. ‘ nin muharip sınıflarında rütbeli olarak
çalışanlar,
2
 20 yıl süre ile J.G.K.‘da Asayiş ve Terörle Mücadele Birimlerinde rütbeli olarak çalışanlar,
 20 yıl süre ile Emniyet Teşkilatının Asayiş, Özel Harekat, Özel Güvenlik ve Terörle
Mücadele birimlerinde çalışanlar,
 20 yıl Milli İstihbarat Teşkilatında çalışanlar,
görevlendirilir.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi kursunu bitiren bireyin;
1. 5188, 4857, 6331 ve 6136 sayılı kanunlar hakkında bilgi sahibi olması,
2. Güvenlik risk analizi ve güvenlik koruma planı hazırlaması, güvenlik danışmanlığı yaptığı
süre içerisinde oluşabilecek riskleri ve hazırda bulunan koruma planını
değerlendirebilmesi,
3. Mesleki teknik yazışmaları öğrenmesi,
4. Acil durum prosedürlerini uygulaması,
5. Deprem anında yapılması gerkenleri öğrenmesi,
6. Yangın söndürme yöntemleri ve önlemleri ile mücadele donanım araç ve gereçleri
hakkında bilgi sahibi olması,
7. Hırsızlığa karşı gerekli önlemleri alaması,
8. Sabotaj ve sabotaj hedeflerini ve sabotaja karşı alınacak koruma tedbirlerini oluşturması,
9. Terörizmin amaçlarını, terörizmde kullanılan araçları ve taktik özelliklerini öğrenmesi,
10. Tehdit değerlendirilmesi yapabilmesi ve tehdit değerlendirilmesinde dikkat edilecek
hususları öğrenmesi,
11. Uyuşturucu maddelerin yarattığı etkiler, uyuşturucu madde türleri ve madde bağımlılığı ile
mücadele hakkında bilgi sahibi olması,
12. Toplumsal olaylarda grup yönetimi ve kalabalık yönetimini bilmesi,
13. Kişi koruma hukuku ve korumanın ilkelerini bilmesi,
14. Silah hakkında gerekli bilgileri edinmesi ve 6136 sayılı kanunu öğrenmesi,
15. Şüpheli paket, şahıs ve araç tanımlarını yapması,
16. Olay yeri inceleme, olay yerini ve delilleri koruma hususları hakkında bilgilenmesi,
17. Hüviyet kontrolünde önemli noktaları bilmesi,
18. Istihbarat ve istihbarata karşı koyma tekniklerini öğrenmesi,
19. Ilk yardım uygulayabilmesi,
20. Etkili iletişim tekniklerini uygulaması,
21. İyi bir yöneticide olması gereken özellikleri öğrenmesi,
22. Güler yüzlü hizmet ve müşteri ilişkileri hakkında uygulamaları öğrenmesi
amaçlanmaktadır.
3
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Güvenlik Danışmanlığı; 5188 sayılı yasa kapsamında şahıs, şirket ,kurum ve kuruluşların
almış oldukları mevcut Özel Güvenlik Hizmetinin aktifliğinin, verimliliğinin, kontrol edilmesi
ve eksiklerinin giderilmesi yönünde öneri hazırlanması konularında danışmanlık hizmeti
vererek, özel güvenlik hizmeti kalitesinin arttırılması ve diğer taşeron hizmetlerle
koordinasyonun sağlanmasını amaçlamaktadır. 5188 sayılı kanuna gore; kamu, özel ve
tüzel kişi ve kurumlara verilen güvenlik hizmetlerin denetimini sadece Özel Güvenlik Şube
Müdürlükleri yapmaktadır. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü bu denetimlerde alınan hizmetin
kalitesi ve yeterliliği ile ilgili bir kontrol yapmamaktadır. Güvenlik Danışmanlığı bu eksikliği
kapatmayı amaçlamaktadır. Ayrıca mevcut hizmet alanlarında gerçek kriterler belirlenerek,
risklerin öncelik sıralamasına göre birden fazla güvenlik çemberi oluşturulmasını, kişi,
kafile, kongre ve toplantı organizasyonlarının güvenlik projelerinin oluşturulmasını, A sınıfı
konaklama tesislerinin uluslararası normlara uygun olarak güvenlik kontrollerinin
yapılmasını, terör olaylarına karşı güvenlik faaliyetlerinin, teorik ve uygulamalı eğitiminin
verilmesini de amaçlamaktadır.
2. Bu program, ike tecrübesi bazında; mevcut hizmet alanlarında gerçek kriterler belirlenerek,
risklerin öncelik sıralamasına göre, maliyet/fayda dengesini gözeten sistemleri oluşturmak
üzere, her biri personel, ekipman, prosedür ve denetim unsurlarını içeren, birbirine entegre
birden fazla güvenlik çemberi oluşturulmasını kolaylaştırıcı konular içermektedir.
3. Program, ihtiyaç duyulması halinde (mal, kıymetli eşya vs. nakli) kişi, kafile, kongre ve
toplantı organizasyonlarının güvenlik projelerinin oluşturulmasında ve danışmanlık hizmeti
verilmesinde bir rehber niteliği taşımaktadır.
4. Son günlerde terör olaylarında meydana gelen artış, konjonktürel güvenlik sıkıntıları iş
hayatında personelin güvenli, istekli ve verimli çalışmasını engellemekte ve çalışma azmi
ve şevkini kırmaktadır. Saldırılara önceden engel olabilmek için mevcut insan kaynağının
stratejik bir planla oluşturulması gereklidir. Kurs programıyla, tehdit oluşturan bu hedeflere
yönelik güvenlik faaliyetlerinin, teorik ve uygulamalı eğitiminin verilmesi amaçlanmaktadır.
5. Bu programla; karşılaşılan tehditler, bu tehditlere karşı alınabilecek önlemler hakkında
gerekli bilgi kaynağı oluşturulmaktadır. Gerek kamu gerekse özel kurumların korunması
4
için işe alınan personelin gelen saldırıları tespit edip, öneri hazırlamaya yönelik bilgi ve
beceriye sahip olacak şekilde eğitilmesi hedeflenmektedir.
6. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
7. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer
kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
8. Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla
kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve bu yolla
bireylerin geliştirilmesi hedeflenmiştir:
DEĞERLER
Sorumluluk
Doğruluk ve dürüstlük
Yardımlaşma
Kurallara uyma
Ahlak
Adalet
9. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile kazanımları
değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
10. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun
belgelendirme yapılır.
11. Programın uygulanmasında hayat boyu rehberlik hizmeti sunan eğiticiler, kursiyerlerin
kişisel ve mesleki nedenlerle yeterliliklerinin değişmesi ve gelişmesine katkıda bulunacak
bir rehber niteliğinde olmalıdır.
12. Program süresince kursiyerlere program içeriğinin öğretilmesi için ihtiyaç duyduğu araç,
gereç ve malzemeler temin edilmeli, donanımlar sağlanmalı ve gerektiğinde bilgisayar
destekli öğretim faaliyetlerinden ( slaytlar, akıllı tahtalar ) faydalanılmalıdır.
13. Program süresince bireylerin merak uyandırma ve planlama, araştırma ve keşfetme,
çözümleme ve derinleştirme, paylaşma ve yaşantıya uygulama etkinliklerini
gerçekleştirmeleri sağlanarak bireyin öğrenmeye etkin katılımı desteklenmelidir.
14. Kurs dışında bireylerin öğrendiklerini pekiştirmek için kendi kendine öğrenme faaliyetleri
yapması teşvik edilmelidir.
PROGRAMIN KREDİSİ
Genel kurs programında kredilendirme yapılmamaktadır.
5
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde toplam 48
(kırksekiz) ders saatidir. Sürenin konulara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Konular Süre (Ders Saati)
Kanunlar ve Yönetmelikler 4
Güvenlik 4
Mesleki Teknik Yazışmalar 4
Acil Durum Prosedürleri ve Uygulamaları 2
Deprem 2
Yangın Savunma ve İhbar Sistemleri 2
Hırsızlık 2
Sabotaj 2
Terörizm 2
Tehdit Değerlendirilmesi 4
Uyuşturucu Madde 2
Kalabalık Yönetimi 2
Kişi Koruma 2
Silah Bilgisi (6136 Sayılı Kanun) 2
Şüpheli Paket, Şahıs ve Araç 2
Olay Yeri Koruma 2
Hüviyet Kontrolü 2
İstihbarat 4
Etkili İletişim, Yöneticilik, Liderlik ve Müşteri İlişikileri 2
TOPLAM 48
1. KANUNLAR VE YÖNETMELİKLER
1.1. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Yönetmelik
1.1.1. Genel Hükümler
1.1.1.1. Amaç
1.1.1.2. Kapsam
1.1.2. Özel Güvenlik Görevlileri
1.1.1.3. Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri
1.1.1.4. Özel Güvenlik Görevlilerinin Görev Alanı
1.1.3. Özel Güvenlik Komisyonu ve Görevleri
1.1.4. Özel Güvenlikle İlgili izinlerin Verilmesi
1.1.5. Ateşli Silahlar
1.1.6. Özel Güvenlik Eğitimi
1.1.7. Denetim
1.1.8. Yasaklar ve Ceza Hükümleri
1.1.9. Çeşitli ve Son Hükümler
1.2. 4857 Sayılı İş Kanunu
1.2.1. Genel Hükümler
1.1.1.5. Amaç
1.1.1.6. Kapsam
1.2.2 İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi
1.2.3. Ücret
1.2.4. İşin Düzenlenmesi
1.2.5. İş ve İşçi Bulma
1.2.6. Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi
1.2.7. İdari Ceza Hükümleri
1.2.8. Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler
1.3. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
1.3.1. Genel Hükümler
1.3.1.1. Amaç
1.3.1.2. Kapsam
1.3.2. İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
6
1.3.2.1. İşverenin Genel Yükümlülüğü
1.3.2.2. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
1.3.2.3. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları
1.3.2.4. Tehlike sınıfının belirlenmesi
1.3.3. Konsey, Kurul ve Koordinasyon
1.3.4. Teftiş ve İdari Yaptırımlar
1.3.5. Çeşitli ve Geçici Hükümler
2. GÜVENLİK
2.1. Güvenlik Risk Analizi Hazırlama
2.1.1. Risk Kavramı
2.1.2. Risk Analizi ve Risk Değerlendirme
2.1.3. Tehlike Analizi
2.2. Güvenlik Koruma Planı Hazırlama
2.3. Güvenlik Görev Tanımları ve Talimatları
2.4. Güvenlik Tedbirleri
2.4.1. Güvenlik Kontrolü
2.4.2. Arama
2.4.3. Şüpheli Şahıs İncelenmesi
2.4.4. Nokta Hizmetleri
2.4.5. Yakalama Yetkisi
2.4.6. Önleme ve Adli Amaçlı Yakalama
2.4.7. El Koyma (Zapt Etme Yetkisi)
2.4.8. Zor Kullanma
2.5. Güvenlik Sistemleri ve Cihazları
2.5.1. Güvenlik Personeline Yardımcı Olan Cihazlar
2.5.2. Özellikli Kişilerin Kontrolleri
2.5.3. İşletme Çevresine Kurulanlar (Fiziki Güvenlik Tedbirleri)
2.5.4. Çevre Güvenlik Sistemleri
2.5.5. Elektronik Güvenlik Tedbirleri
3. MESLEKİ TEKNİK YAZIŞMALAR
3.1. Metin Yazım Biçimleri
3.2. Rapor Yöntemleri
3.3. Rapor Yazma
3.4. Tutanak Yazma
4. ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ VE UYGULAMALARI
4.1. Acil Durumlar
4.2. Acil Durumlarda İlk Yardım
4.3. Acil Durum Hizmetleri
5. DEPREM
5.1. Depremin Tanımı
5.2. Levha Tanımı
5.3. Fay Tanımı
5.4. Deprem Büyüklüğü
5.5. Türkiye ve Deprem
6. YANGIN SAVUNMA VE İHBAR SİSTEMLERİ
6.1. Yangın Sınıfları
6.2. Yangın Söndürme Yöntemleri
6.3. Yangın Önlemleri
6.4. Yangın Mücadele Donanım Araç ve Gereçler
7. HIRSIZLIK
7.1. Hırsızlığın Genel Sınıflandırması
7
7.2. Hırsız Tipleri
7.3. Hırsızlık İçin Uygun Zaman ve Mekanlar
7.4. Hırsızlık Eylem Safhaları
7.5. Hırsızlığın Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler
8. SABOTAJ
8.1. Sabotajın Hedefleri
8.2. Sabotaj Şekilleri
8.3. Sabotaj Yapabilecek Kişiler
8.4. Sabotaja Karşı Alınabilecek Koruma Tedbirleri
8.5. Sabotaj İhbarı ve Yapılacak İşlemler
9. TERÖRİZM
9.1. Terörizmin Amaçları
9.2. Toplum Düzenini Zorla Değiştirme Hareketleri–Terörizmin Yeri
9.3. Terör Eylemlerinin Yöneldikleri Hedefler
9.4. Terör Eylemlerinde Kullanılan Araçlar
9.5. Terör Eylemleri Taktik Özellikleri
9.6. Terör Saldırılarının Oluşma Safhaları
9.7. Teröristlerin Genel Profili
10. TEHDİT DEĞERLENDİRİLMESİ
10.1. Tehdit Kategorileri
10.2. Tehdit Değerlendirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
11. UYUŞTURUCU MADDE
11.1. Madde Bağımlılığı
11.2. Uyuşturucu Maddelerin Sınıflandırılması
11.2.1. Doğal Kaynaklı Uyuşturucular
11.2.2. Yapay (Sentetik) Kaynaklı Uyuşturucular
11.3. Uyuşturucu Maddelerin Yarattığı Etkiler
11.4. Uyuşturucu Madde Türleri
11.5. Madde Bağımlılığı ile Mücadele
12. KALABALIK YÖNETİMİ
12.1. Toplumun Tanımı
12.2. Grup Kavramı ve Tanımlanması
12.3. Temel Grup Çeşitleri
12.4. Grubu (Topluluğu) Yönlendirme Şekilleri
12.5. Kalabalık Oluşumu ve Özellikleri
12.6. Kalabalık Çeşitleri
12.7. Kolektif Davranış ve Özellikleri
12.8. Topluluk İçindeki Kişi Tipleri
12.9. Topluluğun Teşkilatlandırılması ve Yönlendirilmesi Sürecinde Bulunanlar
12.10. Olayların Hazırlık Safhaları
12.11. Toplumsal Olayları Başlatma Yöntemleri
12.12. Toplumsal Olaylarda Rastlanan Eylem Biçimleri
12.13. Güvenlik Güçlerinin Toplumsal Olaylarda Müdahale Yöntemleri
12.14. Toplu Düzenler
12.15. Jop ve Gözyaşartıcı Gazlar
13. KİŞİ KORUMA
13.1. Kişi Koruma Hukuku ve Korumanın İlkeleri
13.2. Korumanın Tanımı
13.3. Koruma Hukuku ile İlgili Mevzuat
13.4. Koruma Çeşitleri
13.5. Kişisel Fiziki Güvenlik
8
13.6. Koruma Personelinin Nitelikleri
13.7. Koruma Çemberleri
13.8. Öncü İstihbarat Çalışması
13.9. Hassas Bölgeler (Boğma Noktaları)
13.10. Suikastler
13.10.1. Suikastlerin Nedenleri
13.10.2. Suikastin Safhaları
13.11. Yaya Koruma Teknikleri ve Düzenleri
13.12. Tehlike Anında Koruma
13.13. Motorize Koruma Teknikleri
14. SİLAH BİLGİSİ (6136 SAYILI KANUN)
14.1. Genel Emniyet Kuralları
14.2. Silahla İlgili Hukuki Dayanaklar
14.3. Silahla Girilemeyecek Yerler
14.4. Silahın Tanımı ve Sınıflandırılması
14.5. Silahın Parçaları
14.6. Silah Temizlik ve Bakımı
14.7. Temel Atış Teknikleri
14.8. Tabancalardaki Muhtemel Arızalar
14.9. Atış Poligonunda Uyulması Gereken Kurallar
15. ŞÜPHELİ PAKET, ŞAHIS VE ARAÇ
15.1 Şüpheli Paket
15.2 Şüpheli Şahıs
15.3 Şüpheli Araç
15.4 Eşkal Tanımı ve Tarifi
16. OLAY YERİ KORUMA
16.1. Olay Yeri
16.2. Olay Yeri İncelemede Gerekli Hususlar
16.3. Delil ve Delilleri Koruma Hususları
17. HÜVİYET KONTROLÜ
17.1 Kabul Edilebilir Hüviyetler
17.1.1. Nüfus Cüzdanı
17.1.2. Sürücü Belgesi
18. İSTİHBARAT
18.1. İstihbaratın Tanımı
18.2 İstihbarat Teknikleri ve Çeşitleri
18.3 İstihbarata Karşı Koyma Teknikleri
19. ETKİLİ İLETİŞİM, YÖNETİCİLİK, LİDERLİK VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ
20.1. Etkili İletişim Teknikleri
20.1.1. Etkili İletişim ve Doğru Anlamak
20.1.2. Etkili İletişim ve Doğru Anlatmak
20.1.3. Sanal İletişim
20.1.4. Etkili İletişim ve Toplumsal Cinsiyet
20.1.5. İletişimde Kakite
20.1.6. Etkili İletişimde Konuşma ve Dinleme
20.1.7. Etkileme, Etkili iletişim ve ikna Edici Konuşma
20.1.8. Sözsüz iletişim: Etkili iletişimin Temeli
20.2. Yöneticilik ve Liderlik
20.2.1. Daha İyi Yönetici Olmak
20.2.2. Doğru Soru Sorma Teknikleri
20.2.3. Kişisel Hizmet
9
20.2.4. Liderlik
20.2.5. Yönetim
20.2.6. Yönetme Davranışları
20.2.7. Yöneticilik İçin Kontrol Listesi
20.3. Müşteri İlişkileri
20.3.1. Amaç
20.3.2. İç Müşteri, Dış Müşteri ve Müşterinin Müşterisi
20.3.3. Kaliteli Hizmet
20.3.4. Müşteri Memnuyeti
20.3.5. Müşteri İlişkilerinde Güler Yüzlü Hizmet
20.3.5.1. Başarılı Olmak İçin Sahip Olmanız Gereken Özellikler
20.3.5.2. Karşılıklı İletişimde Etkili Konuşma
20.3.5.3. Takım Çalışmasına Uyum Sağlama
20.3.5.4. Hizmetin Müşteriye Etkili Biçimde Sunulması
20.3.5.5. Müşteri Türleri
20.3.5.6. Müşteri İtirazları, Nedenleri, Çözümleri
20.3.5.7. İyi Performans Nasıl Sağlanır
20.3.5.8. Satışın En Önemli Silahı
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
1. Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;
 Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetler,
 Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
 Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar,
100 puan üzerinden yapılır.
2. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya varsa
ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı
veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun
başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.
3. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi
kullanılarak da yapılabilir.
4. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki
sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ARAÇ-GEREÇLER
1. Programın uygulama sürecinde;
2. Ders kitabı olarak, Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu yazılı materyaller kullanılır.
3. Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders kitaplarının bulunmaması
durumunda öğretmen/eğitici tarafından hazırlanan ders notları kullanılmalıdır.
4. Yararlanılacak kaynak araç-gereçlerin programın amaçlarını gerçekleştirecek nitelikte
öğretim, yöntem ve tekniklerine uygun olması önem taşımaktadır.
5. Yararlanılacak kaynak araç-gereçler;
 Özel Güvenlik konusunda yayınlanmış kaynaklar
BELGELENDİRME
Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenir

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.