Menü Kapat

GENEL MUHASEBE EĞİTİMİ

Fiyat Bilgisi Alınız

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI
GENEL MUHASEBE
KURS PROGRAMI
Ankara, 2018
İÇİNDEKİLER
PROGRAMIN ADI ………………………………………………………………………………………………………………… 1
PROGRAMIN DAYANAĞI………………………………………………………………………………………………………. 1
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI………………………………………………………………………………………………. 1
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ………………………………………………………………………………………………………. 1
PROGRAMIN AMAÇLARI………………………………………………………………………………………………………. 2
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR…………………………………………………………….. 2
PROGRAMIN KREDİSİ ………………………………………………………………………………………………………….. 3
PROGRAMIN SÜRESİ VE İÇERİĞİ ……………………………………………………………………………………………. 3
GENEL MUHASEBE KURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU …………………………………………….. 4
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR …………………………………………………………………….. 5
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ …………………………… 5
BELGELENDİRME ………………………………………………………………………………………………………………… 6
1
PROGRAMIN ADI
Genel Muhasebe
PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 19.06.1986 tarihli ve 19139 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 3308
sayılı Meslek Eğitim Kanunu
2. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/04/2016 tarih ve 19 sayılı
“Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı” Kararı.
4. “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı
“Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders
Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.”
5. 12.02.2016 tarih ve 29622 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
(21.03.2012-28240 Mükerrer) Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ
ekindeki 15UMS0506-5 referans kodlu Yardımcı Muhasebe Elemanı
Seviye 5- Ulusal Meslek Standardı
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. İlkokul mezunu olmak.
2. 13 yaşını tamamlamış olmak.
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek
yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre; Muhasebe ve
Finansman alan öğretmeni olarak atananlar,
• öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek
nitelikte olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile belirlenmiş olan
2
Muhasebe ve Finansman alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim
programları / fakülte mezunları.
3. Muhasebe ve Finansman alanında/alanına kaynak teşkil eden
yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
4. Muhasebe ve Finansman bölümü ile ilgili ön lisans mezunu olup en az 1
yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler,
5. Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Muhasebe ve Finansman
alanı mezunu veya bu alanda asgari dördüncü seviyede eğitim almış
olanlardan en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu
belgelendirenler
öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Genel muhasebe kurs programını tamamlayan bireyin,
1. Hesap planını oluşturarak bilançoyu düzenlemesi,
2. Yevmiye defteri, büyük defteri ve mizanı düzenlemesi,
3. Varlık hesapları hareketlerini ve envanter işlemlerini kaydetmesi,
4. Kaynak ve nazım hesap hareketlerini yapması,
5. Gelir tablosu düzenlemesi,
6. Muhasebe sürecini uygulayarak kayıt işlemlerini yapması,
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Bu kurs programında, mevzuata uygun olarak bilanço, defter ve mizan,
varlık hesapları, kaynak ve nazım hesapları, gelir tablosu, muhasebe
uygulaması işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilere sahip bireyler
yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması,
beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma,
uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun
olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri
ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
3
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim
kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun
ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim
olanaklarından faydalanılabilir.
6. Genel muhasebe kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla
kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması
ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Duyarlılık
Nezaket
Kurallara uyma
Doğruluk ve dürüstlük
Sabır
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı
ile kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata
uygun belgelendirme yapılır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı Kararı ile Kabul
edilen “Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları” doğrultusunda, kurs
programını başarıyla tamamlayanlara 10 (on) kredi verilir.
PROGRAMIN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi
toplam 252 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini
belirler.
4
GENEL MUHASEBE KURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU
MODÜL ADI KAZANIM ÖĞRENME KAZANIMLARI SÜRE
BİLANÇO
Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel
Tebliği’ne göre hesap
planını oluşturarak
bilançoyu düzenler.
 Serbest Muhasebecilik, Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli
Mali Müşavirlik Kanunu’na göre
muhasebecilik ile ilgili kavramları açıklar.
 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliği’ne göre hesap planını oluşturur.
 VUK’a göre bilanço türlerini düzenler.
35
DEFTERLER VE
MİZAN
Vergi Usul Kanunu ve
Türk Ticaret
Kanunu’na göre
yevmiye defterini,
büyük defteri ve
mizanı düzenler.
 VUK ve TTK’ye göre yevmiye defterini
düzenler.
 VUK ve TTK’ye göre büyük defter
düzenler.
 VUK ve TTK’ye göre mizan düzenler.
28
VARLIK
HESAPLARI
Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel
Tebliğine uygun
olarak varlık hesapları
hareketlerini ve
envanter işlemlerini
kaydeder.
 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliği’ne uygun olarak dönen varlık
hesap hareketlerini ve envanter işlemlerini
yaparak kaydeder.
 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliği’ne uygun olarak duran varlık hesap
hareketlerini ve envanter işlemlerini
yaparak kaydeder.
63
KAYNAK VE
NAZIM HESAPLARI
 Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel
Tebliği’ne uygun
olarak kaynak
hesapları hareketlerini
ve envanter
işlemlerini, nazım
hesap hareketlerini
yaparak kaydeder.
 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliği’ne uygun olarak kısa vadeli
yabancı kaynaklar hesap hareketlerini ve
envanter işlemlerini yaparak kaydeder.
 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliği’ne uygun olarak uzun vadeli
yabancı kaynaklar hesap hareketlerini ve
envanter işlemlerini yaparak kaydeder.
 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliği’ne uygun olarak öz kaynaklar
hesap hareketlerini ve envanter işlemlerini
yaparak kaydeder.
 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliği’ne uygun olarak nazım hesap
hareketlerini kaydeder.
49
GELİR TABLOSU
 Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel
Tebliği’ne uygun
olarak gelir, gider ve
maliyet hesap
işlemlerini yapıp
hareketlerini
kaydederek gelir
tablosunu düzenler.
 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliği’ne uygun olarak gelir ve gider
hesap işlemlerini yaparak hareketlerini
kaydeder.
 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliği’ne uygun olarak maliyet hesap
işlemlerini yaparak hareketlerini kaydeder.
 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliği’ne uygun olarak maliyet hesap
hareketlerini gider hesaplarına devreder.
 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliği’ne uygun olarak gelir tablosunu
düzenler.
56
5
MUHASEBE
UYGULAMASI
Vergi Usul Kanunu ve
Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel
Tebliği’ne göre
muhasebe sürecini
uygulayarak kayıt
işlemlerini yapar.
 Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak
muhasebe sürecini uygular.
 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliği’ne uygun olarak muhasebe
işlemlerini kaydeder.
21
TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati) 252
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.
2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.
3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile
uyumlu olmalıdır.
4. Değerlendirme, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği esaslarına
göre;
 Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri,
 Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
 Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar,
100 puan üzerinden yapılır.
5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı
sınavlar ve/veya varsa ödev-projelere göre yapılmalıdır. Puanlama
yapılırken teorik ve uygulamalı kısmın değerlendirmedeki ağırlığı kurs
programının özelliğine göre eğitici tarafından belirlenmelidir. Birden fazla
sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların
aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya
da notu olarak değerlendirilir.
6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim
teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı
derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇGEREÇLERİ
Programın uygulama sürecinde;
1. Ders kitabı olarak Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu materyaller
kullanılmalıdır.
6
2. Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders
kitaplarının bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından
hazırlanan ders notları kullanılmalıdır.
3. Yararlanılacak kaynak araç-gereçlerin programın amaçlarını
gerçekleştirecek nitelikte öğretim, yöntem ve tekniklerine uygun olması
önem taşımaktadır.
4. Yararlanılacak kaynak araç-gereçler; bilgisayar ve çevre birimleri (yazıcı,
tarayıcı, harici bellek ve benzeri), iletişim araçları (telefon, tele-konferans
sistemleri, faks, internet erişimi ve benzeri), kaynak ve uygulama
dokümanları (genel formlar, prosedürler, iş talimatları, toplu/ bireysel iş
sözleşmeleri ve benzeri), kırtasiye malzemeleri (kâğıt, kalem, delgeç, tel
zımba ve benzeri), muhasebe kaynakları ve muhasebe ile ilgili yazılımlar,
ofis araçları (fotokopi makinesi, evrak imha cihazı, hesap makinesi, kilit
sistemi içeren evrak dolabı ve benzeri)
BELGELENDİRME
Kursu başarı ile tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi, Not Döküm Çizelgesi
ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
Kursu tamamlamadan ayrılanlara başardıkları modülleri gösteren Not Döküm
Çizelgesi verilir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“GENEL MUHASEBE EĞİTİMİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.