Menü Kapat

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

Fiyat Bilgisi Alınız

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ KURS PROGRAMI
1.KURUMUN ADI :
2.KURUMUN ADRESİ :
3.KURUCUNUN ADI :
4.PROGRAMIN ADI : EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ KURS PROGRAMI
5.PROGRAMIN DAYANAĞI : 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel
Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile Haziran 2005 tarih ve 2573 sayılı Tebliğler Dergisi’nde
yayımlanan 05.05.2005 tarih ve 24 sayılı Kurul Kararına göre yürürlüğe giren “Özel Kurslar Çerçeve
Programı”.
6.PROGRAMIN SEVİYESİ : Bu program kurum ve kuruluşların eğitim birimlerinde çalışan ya da
çalışmak isteyen en az ortaöğretim mezunu kişiler için hazırlanmıştır.
7.PROGRAMIN AMAÇLARI
Bu program işletmelerin eğitim departmanlarında çalışan ya da çalışmak isteyen en az
ortaöğretim mezunu kişiler ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı eğitimini alan ve tecrübesine
güvenerek kariyerini eğitici olarak sürdürmek isteyen kişiler için hazırlanmıştır.
Bu Kurs Programı ile kursiyerlerin;
1. Program geliştirmenin temel ilke ve kavramlarını tanımaları,
2. Eğitim vereceği alanla ilgili program hazırlamaları,
3. Yetişkinlere yönelik öğrenme ilkelerini kavramaları ve bunları uygulamaları,
4. Öğretim hizmetlerinin değişkenlerini (ipuçları, aktif katılım, pekiştirme ve dönüt-düzeltme)
tanımaları, kavramaları ve bunları uygulamaları,
5. Yetişkin eğitimine yönelik öğrenme, öğretme yaklaşım, yöntem ve teknikleri kavramaları ve
süreç içerisinde bunları kullanmaları,
6. Yetişkinlere uygun program tasarısı hazırlamaları, hazırlanan programı uygulamaları,
7. Etkili sunum becerisi geliştirmeleri,
8. Kursun hedeflerine uygun araç ve gereçleri kullanmaları,
9. Ölçme ve değerlendirme tekniklerini kavramaları ve duruma uygun ölçme aracı kullanmaları
amaçlanmaktadır.
8.PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1 Programda yer alan konuların öğretiminde bilgisayar ortamında powerpoint sunumlarından
faydalanılacaktır.
3
2 Kursiyerler gruplara ayrılarak; soru-cevap, beyin fırtınası gibi öğrenci katılımını esas alan aktif
öğretim yöntem ve teknikleri kullanılacak ve kursiyerlerin konuları grupları ile analiz ederek
bu analiz sonuçlarını sınıf ortamında sözlü olarak paylaşmaları sağlanacaktır.
3 Gerektiğinde uzman ve kaynak kişilerden derslerde yararlanılacaktır.
4 Konular kendi içinde birbirine bağlı ve süreklilik gösteren konulardır.
5 Kursiyerlerin sunumlarını hazırlarken kullanacakları bilgisayar programları hakkındaki eksik
bilgilerinin giderilmesi sağlanacaktır.
6 Konularla ilgili örnek olaylar sınıfta tartışılarak kursiyerlerin edindikleri bilgileri kullanma ve
yorumlama yeteneklerinin gelişmesine fırsat verilecektir.
7 Eğitim sonunda kursiyerler belirledikleri bir konuda, aldıkları eğitim konularını uygulayarak
eğitim planı hazırlayacaklar ve sunum yapacaklardır.

9.PROGRAM SÜRESİ: 45 saat
1.PROGRAM
Günde 6 saat ve haftada 30 saati geçmemek üzere
a. Günlük Süre: Günde 5 saat
b. Toplam Süre: 1.Hafta = Günde 5 saat x 5 gün=25 saat
2.Hafta = Günde 5 saat x 4 gün=20 saat
Toplam 9 gün ve 45 saattir.
2.PROGRAM
Günde 6 saat ve haftada 30 saati geçmemek üzere
a. Günlük Süre: Günde 3 saat
b. Toplam Süre: 1.Hafta = Günde 3 saat x 5 gün=15 saat
2.Hafta = Günde 3 saat x 5 gün=15 saat
3.Hafta = Günde 3 saat x 5 gün=15 saat
Toplam15 gün ve 45 saattir.
10.PROGRAM İÇERİĞİNİN TOPLAM KURS SÜRESİNE GÖRE HAFTALIK DAĞILIMI
1.HAFTA
1.GÜN
A. ÖĞRENMENİN OLUŞUMU I
1. Nasıl Öğreniyoruz?
a. Başlıca öğrenme kuramları
1- Davranışçı Öğrenme Kuramı
2- Bilişsel Öğrenme Kuramı
3- Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı
2. Bilgiyi İşleme Modeli
a. Öğrenme
b. Hatırlama
c. Unutma
3. Grup Çalışması – Uygulama
a. Beyin fırtınası – Soru Cevap
4
b. Konuların Analizi
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
4. Öğretim İlkeleri
a. Bireyselleştirme İlkesi
b. Bilinenden Bilinmeye Öğretim İlkesi
c. Esneklik İlkesi
d. Açıklık İlkesi
e. Süreklilik İlkesi
f. Somuttan Soyuta Öğretim İlkesi
g. Ekonomiklik İlkesi
h. Yakından Uzağa Öğretim İlkesi
i. Güncellik İlkesi
5. Öğretim Stratejileri
a. Sunuş
b. İnceleme ve Araştırma
c. Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi
6. Üst Düzey Öğrenmeler
a. Yaratıcı Öğrenme
b. Eleştirel Öğrenme
7. Öğrenme Hedefleri
8. Grup çalışması – Uygulama
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
b. Konuların Analizi
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
9. Gün Değerlendirmesi
2.GÜN
A. ÖĞRENMENİN OLUŞUMU II
1. Yetişkin Eğitiminin Özellikleri
a. Androgoji
2. Öğretimde Bireysel Farklılıklar
3. Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
4. Öğrenmede Bireysel Farklılıklar
5. Yetişkin Eğitiminde Öğretim Yöntem ve Teknikleri
a. Anlatma Yöntemi
b. Soru-cevap Yöntemi
c. Mikro Öğretim
d. Tartışma Yöntemi
e. Örnek Olay Yöntemi
f. Gösterip Yaptırma Yöntemi
g. Problem Çözme Yöntemi
h. Bireysel Çalışma Yöntemi
i. Proje Yöntemi
j. Rol Oynama Yöntemi
5
k. Balık Kılçığı Tekniği ve Özellikleri
l. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği ve Özellikleri
m. Beyin Fırtınası Tekniği ve Özellikleri
n. Buluş Yoluyla Öğrenme
6. Grup Çalışması – Uygulama
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
b. Konuların Analizi
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
7. Öğrenme Stilleri
a. Görsel Öğrenme
b. İşitsel Öğrenme
c. Kinestetik/Tüm Bedeniyle Öğrenme
8. Öğrenme Stratejileri
a. Dikkat Stratejileri,
b. Tekrar Stratejileri,
c. Anlamlandırmayı Artıran Stratejiler,
d. Yürütücü Biliş Stratejileri
e. Duyuşsal ve Güdüsel Stratejiler
9. Öğrenme Düzeyleri
10. Öğrenme Yolları
a. Aktif Dinleme
b. Not Alma
c. Görsel Materyalleri Kullanma
d. Sorular Sorma
11. Bilgiyi İşleme Süreci
a. Beklenti
b. Algılama
c. Genelleştirme
d. Hatırlama
e. Anlamsal Şifreleme
f. Aktif ya da Uzun Süreli Depolama
12. Grup Çalışması – Uygulama
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
b. Konuların Analizi
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
13. Gün Değerlendirmesi
3.GÜN
A. EĞİTİM PROGRAMI TASARLAMA
1. Eğitim İhtiyaç Analizi
2. Eğitim Programının Öğeleri
a. Hedefler
b. Eğitim Durumları
c. Sınama Durumları
3. Beklentilere Uygun Eğitim Hazırlamak
4. Grup Çalışması – Uygulama
6
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
b. Konuların Analizi
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
5. Program ve Tasarım
a. İstek Faktörünün Belirlenmesi
b. Sunum Türünün Belirlenmesi
c. Hitap Edilen Kitlenin Tanınması
d. Doğru Kaynakların Seçimi
6. İçerik Seçimi
7. Sürecin Katılımcılara Göre Planlanması
8. Grup Çalışması – Uygulama
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
b. Konuların Analizi
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
9. Eğitim Ortamı
a. Eğitim Ortamının Fiziksel Yapısı
b. Eğitim Yerinin Seçimi ve Hazırlanması
10. Eğitim Yöntemine Göre Oturma Düzeni Oluşturma
11. Bir Eğitim Ünitesinin Planlanması
a. Giriş
b. Gelişme
c. Sonuç
12. Eğitim İçin Gerekli Ekipmanların Hazırlanması
13. Hazırlık Kontrolleri Listesinin Oluşturulması
14. Eğitim Notlarının Hazırlanması
15. Grup Çalışması – Uygulama
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
b. Konuların Analizi
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
16. Uygulama Zamanlarının Seçilmesi
17. Yaşamla Bağlantıların Sunulması
18. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
a. Yapılandırmacılık
b. Proje Temelli Öğrenme
c. Problem Temelli Öğrenme
d. Beyin Temelli Öğrenme
e. Tam Öğrenme
f. Yaşam Boyu Öğrenme
19. Grup Çalışması – Uygulama
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
b. Konuların Analizi
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
20. Gün Değerlendirmesi
7
4.GÜN
A. ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA I
1. Etkili Sunumun Amacı ve Önemi
2. Eğitimcinin Rolü
a. Giyim ve Dış Görünüş
b. Duruş
c. Ses Tonu
d. Beden Dili
3. Grup Çalışması – Uygulama
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
b. Konuların Analizi
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
4. Katılımcı Psikolojisi ve Önemi
5. Katılımcılarla Sözlü ve Sözsüz İletişim
a. Katılımcılarla Güven İlişkisi Kurabilmek
b. Aykırı Seslerin Bastırılması
c. Katılımcılarla Eşit Mesafe Kuralı
d. Kişisel Alanı Korumak
6. Topluluk Önünde Konuşma
7. Katılımı Sağlayan ve İlgiyi Artıran Yöntemler
8. Eğitimde İlgi Yaratma-Buzkırıcılar
9. Yeni Eğitim Anlayışı: Eğlenerek Öğrenmek
10. Eğitimde Oyunların Öğrenmeye Etkisi
11. Grup çalışması – Uygulama
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
b. Konuların Analizi
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
12. Gün Değerlendirmesi
5.GÜN
A. ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA II
1. Etkili Sunum Aşamaları
a. Dikkati Çekme
b. Güdüleme-İstekli Kılma
c. Hedeften Haberdar Etme
d. Hazırbulunuşluk
e. Sunu Yapma (yaklaşım, yöntem, teknik, öğretim hizmeti değişkenleri):
f. İpucu, Katılım, Pekiştireç, Dönüt-Düzeltme
g. Aktarma/Dönüştürme-Uygulama
h. Değerlendirme
i. Ödev-Proje
2. Grup Çalışması – Uygulama
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
b. Konuların Analizi
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
3. Sunum Öncesi Yapılması Gerekenler
a. Sunum Kaygısını Giderme Yöntemleri
8
b. Sunum Akışının Planlanması
-Amaçların Belirlenmesi ve Anlaşılır Olması
-Katılımcıların Analizi
-Taslak Planın Hazırlanması
– Kaynak Malzemelerin Seçilmesi
-Notların Oluşturulması
4. Grup Çalışması – Uygulama
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
b. Konuların Analizi
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
5. Sunum Sırasında Yapılması Gerekenler
a. Etkili Açılış
b. Grubu Canlı Tutma
c. Zaman Yönetimi
d. Etkili Kapanış
6. Sunum Sonrasında Yapılması Gerekenler
7. Katılımcı Tepkilerini İzleme
8. Grup Çalışması – Uygulama
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
b. Konuların Analizi
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
9. Gün Değerlendirmesi
2. HAFTA
1.GÜN
A. ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
1. Sunumlarda Yapılması/Yapılmaması Gerekenler
2. Sunum Konusu ve Ana Başlıkların Görsel-İşitsel Araçlar/Teknoloji ile Desteklenmesi (Power
Point)
3. Power Point Slaytların Amaç ve İçerik Doğrultusunda Düzenlenmesi
4. Slaytların Yazılımı
5. Slaytlarda Renk Seçimi ve Hareket Olanakları
6. Ses ya da Müziğin Seçimi
7. Grup Çalışması – Uygulama
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
b. Konuların Analizi
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
8. Gün Değerlendirmesi
2.GÜN
A. GERİBİLDİRİM
1. Eğitimde Geri Bildirimin Önemi
a. Soru Sorma Nedenleri
2. Soru Sorma Teknikleri
a. Açık Uçlu Sorular
9
b. Kapalı Uçlu Sorular
3. Soruların Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar
a. İçerik Açısından
b. Biçim Açısından
c. Düzen Açısından
d. İfade ve Anlatım Açısından
4. Soru Düzeyleri
a. Bilgiyi Ölçen Sorular
b. Anlamayı Ölçen Sorular
c. Uygulamayı Ölçen Sorular
d. Analizi Ölçen Sorular
e. Sentezi Ölçen Sorular
f. Değerlendirmeyi Ölçen Sorular
5. İyiye ve Kötüye Örnek Soru Örnekleri
6. Yanıtların Alınması
7. Katılımcıların Soruları
9. Grup Çalışması – Uygulama
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
b. Konuların Analizi
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
10. Gün Değerlendirmesi
3. GÜN
A. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar
a. Ölçme, Ölçek, Birim, Başlangıç Noktası
b. Başlıca Öğrenme Türleri ve Ölçme İşlemleri
2. Değerlendirme
a. Eğitimde Değerlendirmenin Amaçları
3. Eğitim-Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri
4. Grup Çalışması – Uygulama
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
b. Konuların Analizi
b. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
5. İyi Bir Ölçme Aracının Sahip Olması Gereken Nitelikler
a. Geçerlilik
b. Güvenirlilik
c. Kullanışlılık
6. Grup çalışması – Uygulama
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
b. Konuların Analizi
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
10
7. Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları
a. Yazılı Yoklamalar
b. Kısa Cevap Gerektiren Testler
c. Doğru-Yanlış Testler
d. Çoktan Seçmeli Testler
e. Sözlü Sınavlar
f. Performansın Ölçülmesi
g. Diğer Gözlem Araçları
h. Duyuşsal Davranışların Ölçülmesi
8. Değerlendirme ve Not Verme
9. Değerlendirme ve Not Verme Sürecinde Kullanılan Temel İstatistikler
11. Grup Çalışması – Uygulama
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
b. Konuların Analizi
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
12. Gün Değerlendirmesi
4. GÜN
A. SUNUM UYGULAMALARI
1- Kursiyerler sektörlerine göre belirledikleri konularda 15-20 dakika süren sunum yaparlar.
2- Yapılan sunumlar eğitmen tarafından kurs programı çerçevesinde değerlendirilir.
10.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ESASLAR:
Kurs sonunda Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri
çerçevesinde teorik ve uygulama sınavlarının değerlendirilmesi, aşağıda belirtilen puanlama esaslarına
göre yapılır:
Puan Not Derece
0-44 D Başarısız
45-69 C Orta
70-84 B İyi
85-100 A Pekiyi
11.PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ:
Kurs programının uygulanması sırasında kullanılacak araç-gereçler:
1. Projeksiyon
2. Bilgisayar
3. Yazı Tahtası
4. Slayt Gösterimi
5. Eğitim Notları

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.