Menü Kapat

ÇOCUK GELİŞİMİ (0-72 AY)

Fiyat Bilgisi Alınız

PROGRAMIN ADI
0-72 Ay Çocuk Gelişimi

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. Bu çerçeve kurs programı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ‘Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin
Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programlarının 10 Alan 26 Dalına Ait Çerçeve
Öğretim Programları ile 42 Alan 178 Dala Ait Uygulanacak Çerçeve Öğretim
Programlarına Dair Açıklamalar’ konulu 02.06.2014 tarih ve 51 sayılı kararı.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okur yazar olmak
2. 14 yaşını tamamlamış olmak

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
(Değ: 22.03.2019 / 6013494 Makam Onayı)
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Okul
Öncesi Alanı öğretmeni olarak atananlar,
• Öğretmen bulunamaması durumunda bu alanlara öğretmen olarak atanabilecek
nitelikte olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Okul
Öncesi Alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,
3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Okul Öncesi Alanlarına kaynak teşkil eden
yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

PROGRAMIN AMAÇLARI
Kurs bitiminde kursiyere;
1. Gelişim dönemleri ve gelişime etki eden faktörler,
2. 0-72 ay çocuklarının fiziksel gelişim özellikleri hakkında edindikleri bilgiler
doğrultusunda uygun etkinlikler hazırlama,
3. 0-72 ay çocuklarının motor gelişim özellikleri hakkında edindikleri bilgiler
doğrultusunda uygun etkinlikler hazırlama,
4. 0-72 ay çocuklarının bilişsel gelişim özellikleri hakkında edindikleri bilgiler
doğrultusunda uygun etkinlikler hazırlama,

5. 0-72 ay çocuklarının dil gelişim özellikleri hakkında edindikleri bilgiler doğrultusunda
uygun etkinlikler hazırlama,
6. 0-72 ay çocuklarının sosyal-duygusal gelişim özellikleri hakkında edindikleri bilgiler
doğrultusunda uygun etkinlikler hazırlama,
7. 0-72 ay çocuklarının cinsel ve ahlak gelişim özellikleri hakkında edindikleri bilgiler
doğrultusunda uygun etkinlikler hazırlamaya ilişkin bilgi ve becerilerin
kazandırılması amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Çerçeve öğretim programı ile bireylerin çocuk gelişim alanı ile ilgili temel bilgi ve
becerileri kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması, hedeflenmiştir.
2. Kurs eğitimi, Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki
işletmelerde verilmektedir. Eğitim ve öğretime uygun ortamlarda düzenlenir.
Programın uygulanabilmesi için gerekli görsel işitsel eğitim teknolojileri ve öğretim
materyalleri sağlanır.
3. Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde belirtilir.
Konularda önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm
içeriği kapsar.
4. İçerik, amaçlarla tutarlı, amaçlara ulaşmaya hizmet edecek, kursiyerler için anlamlı,
öğrenme ilkelerine uygun ve sistematik bir biçimde ele alınmalıdır. Amaçların etkili
bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için konuların dağılımı, içeriğin yoğunluğu ve
gerektirdiği süre esas alınır
5. Konuların öğretiminde ağırlıklı olarak bireysel ve grupla öğrenmeyi destekleyici
yöntem ve teknikler uygulanır. Anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma,
araştırma, uygulama yapma vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.Eğitimciler
bireylere rehberlik eder. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilerek
araştırmaya yönlendirilir.
6. Kurs programının uygulanmasında gerekli olduğunda iş piyasasının eğitim
olanaklarından ve nitelikli insan kaynağından yararlanılabilir.
7.Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli alan öğretmenleri ve alan
uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
8. Kurs programı uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
9. Kurs programı sonunda uygun yöntem ve teknikler ile değerlendirme yapılır.
10. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun
belgelendirme yapılır.
11. İlk yardım kurs programının amaçları ve içeriği yoluyla kursa katılan bireylere
aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Kurallara uyma
Sabır
Sorumluluk
Saygı
Hoşgörü
Nezaket
Yardımlaşma
Duyarlılık

PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde toplam
180 ders saatidir. Sürelerin konulara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

KONULAR SÜRE
1 Çocuk Gelişimine Giriş 26
2 0-72 Ay Fiziksel Gelişim 25
3 0-72 Ay Motor Gelişim 23
4 0-72 Ay Bilişsel Gelişim 30
5 0-72 Ay Dil Gelişimi 21
6 0-72 Ay Sosyal ve Duygusal Gelişim 23
7 0-72 Ay Cinsel ve Ahlak Gelişim 32
TOPLAM 180

İÇERİK:
1.Çocuk Gelişimine Giriş
1.1 Gelişimle ilgili temel kavramlar
1.2 Gelişim dönemleri
1.3.Gelişime etki eden faktörler
2. 0-72 Ay Fiziksel Gelişim
2.1. 0-72 ay çocuklarının fiziksel gelişim özellikleri
2.2.0-72 ay çocuklarının fiziksel gelişimlerine yönelik etkinlikler
3. 0-72 Ay Motor Gelişim
3.1. 0-72 ay çocuklarının motor gelişim özellikleri
3.2. 0-72 ay çocuklarının motor gelişimlerine yönelik etkinlikler
4
4.0-72 Ay Bilişsel Gelişim
4.1. 0-72 ay çocuklarının bilişsel gelişim özellikleri
4.2 0-72 ay çocuklarının bilişsel gelişimlerine yönelik etkinlikler
5. 0-72 Ay Dil Gelişimi
5.1 0-72 ay çocuklarının dil gelişim özellikleri
5.2 0-72 ay çocuklarının dil gelişimlerine yönelik etkinlikler
6. 0-72 Ay Sosyal ve Duygusal Gelişim
6.1 0-72 ay çocuklarının sosyal ve duygusal gelişim özellikleri
6.2 0-72 ay çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimlerine yönelik etkinlikler
7. 0-72 Ay Cinsel ve Ahlak Gelişim
7.1 0-72 ay çocuklarının cinsel ve ahlak gelişim özellikleri
7.2 0-72 ay çocuklarının cinsel ve ahlak gelişimlerine yönelik etkinlikler

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
1. Her konu sonunda değerlendirme yapılmalıdır.
2. Değerlendirme; teorik ve performansa dayalı olarak yapılmalıdır.
3. Teorik değerlendirme, kursun tüm amaçlarını kapsayacak şekilde yapılmalıdır.
4. Performansa dayalı değerlendirme, beceriye dönük başarım ölçütlerini içerecek
şekilde hazırlanan kontrol listesine göre yapılmalıdır.
5. Değerlendirmenin teorik kısmı %40, uygulama %60 olarak dağıtılmalıdır.
6. Teorik ve performansa dayalı sınavda toplam puan; bireyin doğru cevapları ve
davranışları için aldığı puanların toplamından oluşmalıdır.

PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ
1. Programın uygulama sürecinde yararlanılacak kaynak araç-gereçlerin programın
amaçlarını gerçekleştirecek nitelikte öğretim yöntem ve tekniklerine uygun olması
önem taşımaktadır. Kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
2. Kaynak kitaplar, bilgisayar, projeksiyon, akıllı tahta, fotoğraflar, afiş, broşür, dergiler,
uyarıcı pano, fotoğraflar, televizyon, legolar, yapbozlar, çeşitli kavram geliştirici
eğitici oyuncaklar, eğitici kitaplar.
3. Ders kitabı, modüller, televizyon programı, deney, bilgisayar destekli öğretim,
seminer, okul, sınıf, atölye, laboratuvar gibi donanım, araç-gereç ve etkinliklerin her
birine öğretim ortamları denir.

BELGELENDİRME
Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“ÇOCUK GELİŞİMİ (0-72 AY)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.