Menü Kapat

ÇOCUK BESLENMESİ

Fiyat Bilgisi Alınız

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ALANI

ÇOCUK BESLENMESİ

İÇİNDEKİLER
PROGRAMIN ADI …………………………………………………….. 1
PROGRAMIN DAYANAĞI………………………………………………………………………………………………………………. 1
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI………………………………………………………………………………………………………. 1
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ………………………………………………………………………………………………………………. 1
PROGRAMIN AMAÇLARI………………………………………………………………………………………………………………. 1
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR ……………………………………………………………………. 2
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ ………………………………………………………………………………………………………. 2
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR …………………………………………………………………………….. 3
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ…………………………………… 3
BELGELENDİRME ………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1
PROGRAMIN ADI :
Çocuk Beslenmesi
PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
2. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname
3. Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği
4. Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge (HAZİRAN
2011/2645)
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. En az okur-yazar olmak.
2. 14 yaşını tamamlamış olmak.
3. 18 yaş altındaki kursiyerler için veli izin belgesi,
4. Bu kurs programına katılmasına engeli olmadığını sağlık raporu ile
belgelendirmek.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esasları”, göre atanan Aile ve Tüketici Bilimleri Alanı öğretmenleri
(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Aile ve Tüketici Bilimleri alanında
sektör deneyimi olan teknisyen yararlanılabilir.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Çocuk Beslenmesi kursunu bitiren bireyin,
1. Besin grupları konusunda bilgi sahibi olacak, aynı zamanda doğru ve sağlıklı
menüler hazırlaması,
2.Sağlıklı ve doğru beslenme alışkanlığı bilgileri kazanmış, bu bilgileri çocuk
eğitiminde ve kendi yaşantısında kullanması,
3.Çevresindeki bireyleri de sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirebilen bireyler
olacaktır.
2
4.Çocuklardaki beslenme yetersizliği sorunlarını bilir, bunların engellenmesine
yönelik etkinlikler hazırlayabilecektir.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzmanlar, alan öğretmenleri
ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak bireysel ve grup öğretimini
destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
3. Değişik zamanlarda kursiyerlere alışkanlık ve eğitim ile ilgili video ve film
izletilmesi sağlanacaktır.
4. Programın uygulanabilmesi için gerekli materyaller sağlanmalıdır.
5. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında
eğitim-öğretime uygun bir ortamda uygulanır.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde toplam
112 ders saatidir.
1. Beslenme bilimi
1.1Tanımı
1.2. Gıda güvenliği
1.3. Gıda Güvencesi
1.4. Metobolizma
1.5. Sindirim
1.6.Emilim
2 Hamilelikte beslenme
2.1 Hamilelik öncesi beslenme
2.2. Hamilelik beslenmesi
3.Bebek Beslenmesi
3.1 Yeterli ve dengeli beslenme
3.2. Yetersiz ve dengesiz Beslenme
4.Okulöncesi Çocuk Beslenmesi 2-6 yaş
3
4.1 Yeterli ve dengeli beslenme
4.2. Yetersiz ve dengesiz Beslenme
5.Okul Çağı Çocuk Beslenmesi
5.1 Yeterli ve dengeli beslenme
5.2. Yetersiz ve dengesiz Beslenme
6.Ergen Beslenmesi
6.1 Yeterli ve dengeli beslenme
6.2. Yetersiz ve dengesiz Beslenme
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
Kursiyerlerin kurs sonunda elde etmiş olduğu kazanımlar şu şekilde
değerlendirilecektir.
1. Ölçme sonuçları kurs programı sonunda değerlendirilecektir.
2. Kurs programı tamamen becerilere yönelik olması nedeniyle elde ettikleri
kazanımların uygulama sınavı ile yapılması esastır.
3. Uygulama sınavlarında kişisel bilgi, beceri ve tavırları ile grup içindeki tutum ve
davranışları da değerlendirilecektir.
4. Eğitici kursiyerlerin kişisel ve grup içi tüm öğrenim faaliyetlerini de
değerlendirebilir.
5. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılmalı ve sınav başarısı yönetmelik
esaslarına göre belirlenmelidir.
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ
Kaynak kitaplar, bilgisayar, projeksiyon, fotoğraflar, afiş, broşür, dergiler,
uyarıcı pano, duyuru panosu, uyarıcı resimler, konuya yönelik CD, VCD,
tahta, kalem vb.
BELGELENDİRME
Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“ÇOCUK BESLENMESİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.