Menü Kapat

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ

Fiyat Bilgisi Alınız

Stok kodu: 1041

PROGRAMIN ADI
Büro yönetimi ve sekreterliği

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 19.06.1986 tarihli ve 19139 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 3308
sayılı Meslek Eğitim Kanunu

2. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu
Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/04/2016 tarih ve 19 sayılı
“Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı” Kararı.

4. “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders
Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.”

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. İlkokul mezunu olmak.
2. 13 yaşını tamamlamış olmak.
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek
yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Büro Yönetimi;
• Alan öğretmeni olarak atananlar;
• Emekli alan öğretmenleri,
• Alan öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

2. Yiyecek İçecek Hizmetleri alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim
kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Büro Yönetimi
alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları,

4. Büro Yönetimi bölümü ile ilgili ön lisans mezunu olup en az 1 yıllık mesleki
deneyime sahip olduğunu belgelendirenler,

5. Mesleki ve Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Büro Yönetimi
mezunu veya bu alanda asgari dördüncü seviyede eğitim almış olup
alanında en az 3 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler.

PROGRAMIN AMAÇLARI
Bilgi ve belge yönetimi kurs programını tamamlayan bireyin,
1. Temel düzeydeki büro organizasyon işlemlerini yapması,
2. İş planı hazırlaması,
3. Öncelik sırasına göre belge akışını izlemesi,
4. Dosyalama ve dosya takibini yapması,
5. Arşivleme sistemini kurup arşivleme hareketlerini takip etmesi,
6. Klavyede temel sıra harf ve yardımcı tuşları doğru kullanması,
7. Klavyede harf ve sayı tuşları ile noktalama işareti tuşlarını tekniğine uygun
kullanarak süreli yazı yazması,
8. Resmî yazıları yazarak postaya vermesi,
9. Kurum standartlarına göre iş mektubu çeşitlerini yazması,
10. Kurum standartlarına uygun rapor yazması,
amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Bu kurs programında, on parmak klavye kullanma, iş planı, belge akışı,
dosyalama ve arşivleme sistemleri, biçimleme standartları, resmî yazı, iş
mektubu yazma ve rapor hazırlama ile ilgili bilgi ve becerilere sahip
bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir
.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması,
beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma,
uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun
olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.

3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri
ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.

4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim
kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun
ortamlarda uygulanır.

5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim
olanaklarından faydalanılabilir.

6. Bilgi ve belge yönetimi kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları
yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin
kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Yardımlaşma
Kurallara Uyma
Duyarlılık
Doğruluk ve dürüstlük
Sabır

PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı Kararı ile Kabul
edilen “Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları” doğrultusunda, kurs
programını başarıyla tamamlayanlara 13 (on üç) kredi verilir.

PROGRAMIN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi
toplam 330 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini
belirler.

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ KURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU
MODÜL ADI KAZANIM ÖĞRENME KAZANIMLARI SÜRE
BÜRO YÖNETİMİ

Örgüt yapısına ve
büronun özelliğine
göre temel düzeydeki
büro organizasyon
işlemlerini yapar.
• Örgüt yapısına göre yönetimde
kullanılacak teknikleri seçer.
• İşin türüne göre büroyu düzenler.
• Alınan eğitime göre büro
çalışanlarının görevlerini tespit eder.
• Sekreterlik mesleğini ve bu mesleğin
niteliklerini açıklar.

İŞ PLANI
Verimlilik unsurunu
dikkate alarak iş planı
hazırlar.
• Verimlilik unsurunu dikkate alarak iş
basitleştirme ve iş dağıtım
tekniklerine uygun iş programı yapar.
• Hareket ekonomisi tekniğini
kullanarak iş akışı tablolarını
oluşturur.

BELGE AKIŞI Öncelik sırasına göre
belge akışını izler.
• Dokümanları öncelik sırasına göre
onaya sunar.
• Gelen belge akışını izler.
• Giden belge akışını izler.

DOSYALAMA
İş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerini alarak
işletmenin kullandığı
dosyalama sistemine
göre dosyalama ve
dosya takibini yapar.
• İşletme prosedürüne göre dosyalama
için hazırlık yapar.
• İşletme prosedürüne göre dosyalama
sistemini kurar.
• İşletme prosedürüne göre dosyalama
araçlarını kullanarak belgeleri
dosyalara yerleştirir.
• İşletme prosedürüne göre dosya ya
da belgeyi ödünç verir.

ARŞİVLEME
İş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerini alarak
yürürlükte olan
mevzuata göre
arşivleme sistemini
kurup arşivleme
hareketlerini takip
eder.
• Kurum ve kuruluşlarda belge
çeşitlerine göre arşivleme yapar.
• İşletme prosedürüne göre belge kayıt
sistemlerini uygular.
• İşletme prosedürüne göre arşivden
belge ve dosya ödünç verir.
• Yürürlükte olan mevzuata göre
belgeleri saklama süresine uyarak
imha işlemlerini yapar.

TUŞLARI DOĞRU
KULLANMA
Duruş-oturuş
tekniklerine uygun
olarak klavyede temel
sıra harf ve yardımcı
tuşları doğru kullanır.
• Klavye kullanırken uygun pozisyonu
alır.
• Klavyede temel harf sıra tuşlarına
doğru teknikle vurur.
• Klavyede temel sıra dışındaki harf
tuşlarına doğru teknikle vurur.
• Klavyede bulunan yardımcı tuşlara
doğru teknikle vurur.

YAZI YAZMA
Klavyede harf ve sayı
tuşları ile noktalama
işareti tuşlarını
tekniğine uygun
kullanarak süreli yazı
yazar.
• Klavyede harf ve sayı tuşlarına doğru
teknikle vurur.
• Klavyede noktalama işaretlerine
doğru teknikle vurur.
• Verilen metni süresinde yazım ve
dilbilgisi kurallarına uygun olarak
yazar.

RESMÎ YAZILAR
Resmî yazışmalarda
uygulanacak esas ve
usuller hakkındaki
yönetmeliğe göre
resmî yazıları
yazarak postaya
verir.
• Resmî Yazışmalarda Uygulanacak
Esas ve Usuller Hakkındaki
Yönetmelik’e göre resmî yazıların
1.derece bölümlerini oluşturur.
• Resmî Yazışmalarda Uygulanacak
Esas ve Usuller Hakkındaki
Yönetmelik’e göre resmî yazıların 2.
derece bölümlerini oluşturur.
• Resmî Yazışmalarda Uygulanacak
Esas ve Usuller Hakkındaki
Yönetmelik’e göre resmî yazıları
postaya hazırlar.

İŞ MEKTUPLARI
Kurum standartlarına
göre iş mektubu
çeşitlerini yazar.
• İş mektuplarının bölümlerini açıklar.
• Konuya uygun iş mektubu yazar.
RAPORLAR Kurum standartlarına
uygun rapor yazar.
• Rapor yazımı için gereken verileri
toplar.
• Kurum yapısına uygun rapor hazırlar.

TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati) 330
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR

1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.
2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.
3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile
uyumlu olmalıdır.
4. Değerlendirme, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği esaslarına
göre;
• Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri,
• Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
• Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar,
100 puan üzerinden yapılır.
5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı
sınavlar ve/veya varsa ödev-projelere göre yapılmalıdır. Puanlama
yapılırken teorik ve uygulamalı kısmın değerlendirmedeki ağırlığı kurs
programının özelliğine göre eğitici tarafından belirlenmelidir. Birden fazla
sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların
aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya
da notu olarak değerlendirilir.
6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim
teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı
derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır

PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇGEREÇLERİ
Programın uygulama sürecinde;
1. Ders kitabı olarak Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu materyaller
kullanılmalıdır.
2. Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders
kitaplarının bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından
hazırlanan ders notları kullanılmalıdır.
3. Yararlanılacak kaynak araç-gereçlerin programın amaçlarını
gerçekleştirecek nitelikte öğretim, yöntem ve tekniklerine uygun olması
önem taşımaktadır.
4. Yararlanılacak kaynak araç-gereçler; bilgisayar ve çevre birimleri (yazıcı,
tarayıcı, harici bellek ve benzeri), iletişim araçları (telefon, faks, internet
erişimi ve benzeri), ofis araçları (kâğıt, kalem, fotokopi makinesi, evrak
imha cihazı, hesap makinesi, kilit sistemi içeren evrak dolabı ve benzeri),
dosyalama ve arşivleme araç gereçleri vb.

BELGELENDİRME
Kursu başarı ile tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi, Not Döküm Çizelgesi
ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
Kursu tamamlamadan ayrılanlara başardıkları modülleri gösteren Not Döküm
Çizelgesi verilir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.